Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pożary lasów Drukuj Stworz PDF

 

 

 

 

 

 

      POÅ»ARY LASÓW

 

 • używaniem otwartego ognia w lasach, to jest: paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, 
 • wyrzucaniem niedopaÅ‚ków papierosów z przejeżdżajÄ…cych przez tereny leÅ›ne samochodów oraz pociÄ…gów, 
 • wypalaniem roÅ›linnoÅ›ci i pozostaÅ‚oÅ›ci rolniczych.

 

CzÄ™sto zdarzajÄ… siÄ™ również, niestety umyÅ›lne podpalenia oraz przeniesienia pożaru z terenów pól lub nieużytków. 
Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. WpÅ‚ywajÄ… one na wilgotność Å›cióÅ‚ki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiÄ™ksza podatność na zapalenie Å›cióÅ‚ki. Las jest doskonaÅ‚ym materiaÅ‚em palnym. Jednak, aby powstaÅ‚ pożar potrzebne jest źródÅ‚o ognia - to czÅ‚owiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów. WiÄ™kszość pożarów wystÄ™puje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. 
Z reguÅ‚y majÄ… one charakter powierzchniowy, pali siÄ™ poszycie leÅ›ne, zaroÅ›la i pojedyncze drzewa. UtrzymujÄ…ce siÄ™ wysokie temperatury powodujÄ… wysychanie Å›cióÅ‚ki i roÅ›linnoÅ›ci dna lasu. Najbardziej zagrożone pożarem sÄ… lasy mÅ‚ode, zwÅ‚aszcza sadzone przez czÅ‚owieka. 
W takich drzewostanach ogieÅ„ w pokrywie Å›cióÅ‚kowej Å‚atwo przeistacza siÄ™ w pożar wierzchoÅ‚kowy, trudny do opanowania i ugaszenia.

 

NajwiÄ™ksze znaczenie w ocenie zagrożenia pożarowego majÄ…: 

 • opady, 
 • prÄ™dkość wiatru, 
 • natężenie promieniowania sÅ‚onecznego, 
 • temperatura powietrza, 
 • wilgotność powietrza.

 

Oprócz warunków przyrodniczo-leÅ›nych na zagrożenie pożarowe duży wpÅ‚yw ma dostÄ™pność do terenów leÅ›nych dla ogóÅ‚u ludnoÅ›ci oraz rozwijajÄ…cy siÄ™ ruch turystyczny. ZwiÄ™ksza to prawdopodobieÅ„stwo pojawienia siÄ™ źródeÅ‚ ognia mogÄ…cych wzniecić pożar. 
W przypadku utrzymujÄ…cego siÄ™ katastrofalnego zagrożenia pożarami, wystÄ™pujÄ…cego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane sÄ… okresowe zakazy wstÄ™pu do lasu. 

 

W przypadku wystÄ…pienia 5 dniowego okresu, w którym wilgotność Å›cióÅ‚ki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleÅ›niczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstÄ™pu do lasu. PodstawÄ… do wprowadzenia zakazu sÄ… okreÅ›lane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu.

 

Aby uniknąć niebezpieczeÅ„stwa powstania pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywajÄ…cych na tych terenach o przestrzeganie kilku podstawowych zasad: 

 1. Zabrania siÄ™ wypalania Å‚Ä…k, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 
 2. W lasach i na terenach Å›ródleÅ›nych, na obszarze Å‚Ä…k, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odlegÅ‚oÅ›ci do 100 m od granicy lasów zabronione jest: 
      a) używanie ciÄ…gnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem, 
      b) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wÅ‚aÅ›ciciela lub zarzÄ…dcÄ™      lasu, 
      c) pozostawianie roznieconego ognia, 
      d) korzystanie z otwartego pÅ‚omienia, 
      e) wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostaÅ‚oÅ›ci roÅ›linnych, 
      f) palenie tytoniu, z wyjÄ…tkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu    ludzi, a także porzucanie nie ugaszonych zapaÅ‚ek lub niedopaÅ‚ków papierosów, 
      g) dopuszczanie siÄ™ innych czynnoÅ›ci mogÄ…cych wywoÅ‚ać niebezpieczeÅ„stwo pożaru. 
 3. Nie wchodźmy na uprawy leÅ›ne i do mÅ‚odników o wysokoÅ›ci do 4m. 
 4. Poruszajmy siÄ™ pojazdami mechanicznymi i zaprzÄ™gowymi tylko drogami   
      oznakowanymi drogowskazami. 
 5. ZapamiÄ™tajmy, co okreÅ›lajÄ… stopnie zagrożenia pożarowego w lasach: 
           0 - brak zagrożenia, 
           I - zagrożenie maÅ‚e, 
           II - zagrożenie duże; bÄ…dź ostrożny, 
           III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagÄ™, czy nie ma zakazu wstÄ™pu do lasu. 
 6. Zwróć uwagÄ™ na tablice informujÄ…ce o zakazie i dostosuj siÄ™ do niego, gdyż chodzi tu również o Twoje bezpieczeÅ„stwo  

 

            P A M I Ę T A J! 

Wzniecić pożar lasu można bardzo Å‚atwo o wiele trudniej go ugasić. 
W pÅ‚omieniach ginÄ… zwierzÄ™ta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec.

 

 

Co zrobić gdy jesteÅ› Å›wiadkiem pożaru 

 

Oceń sytuację:

1.  Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlÄ…cÄ… siÄ™ pokrywÄ™ Å›cióÅ‚kowÄ…, trawÄ™, pojedyncze gaÅ‚Ä™zie na niewielkiej powierzchni (kilka m²), a także zboże lub Å›ciernisko podejmij próbÄ™ jego ugaszenia. 
W tym celu wykorzystaj np.: gaÅ‚Ä™zie, koc, części ubioru, wodÄ™ (jeżeli jest dostÄ™pna), lub spróbuj przy pomocy Å‚opaty odkryć wierzchniÄ… warstwÄ™ ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie siÄ™ ognia. 
Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną lub służby leśne.

 

2. Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostÄ™pnych ci Å›rodków:- sprawdź czy jesteÅ› w bezpiecznym miejscu, jeÅ›li nie 

 • uciekaj, 
 • sprawdź, co siÄ™ pali, ustal dokÅ‚adny „adres” pożaru,
 • niezwÅ‚ocznie zawiadom osoby znajdujÄ…ce siÄ™ w strefie zagrożenia, zaalarmuj STRAÅ» POÅ»ARNÄ„ TEL. 998 ,POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne osoby funkcyjne (może to być wójt, soÅ‚tys, leÅ›niczy lub strażnik leÅ›ny), 
 • podaj zebrane wczeÅ›niej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co siÄ™ pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowoÅ›ci),
 • podaj swoje dane personalne: imiÄ™ i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz. PAMIĘTAJ! 

1. W przypadku rozprzestrzeniania siÄ™ pożaru ewakuuj siÄ™ w kierunku prostopadÅ‚ym do kierunku wiatru. 


2. JeÅ›li znajdziesz siÄ™ w strefie zadymienia pochyl siÄ™ nisko (przy ziemi jest mniej dymu) oraz osÅ‚oÅ„ usta i nos chustkÄ… lub częściami odzieży. 

Liczba wyświetleń: 2229