Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXIV SESJA RADY GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzÄ…dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zwołuję:

XXIV Sesję Rady Gminy Stegna na dzień 27 września 2012 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie.

Proponowany porzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.

7. Informacja o stanie rolnictwa na terenie Gminy ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem spraw zwiÄ…zanych z melioracjÄ…

8. Informacje za pierwsze póÅ‚rocze 2012 roku:

    1.o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna

    2. o ksztaÅ‚towaniu siÄ™ Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizowaniu przedsiÄ™wzięć

    3. o przebiegu wykonania planów finansowych samorzÄ…dowych instytucji kultury

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

9.2.zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

9.3.zmiany UchwaÅ‚y Rady Gminy Nr XIV/124/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie przyjÄ™cia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2012 rok 

9.4.zgÅ‚oszenia przedstawiciela Gminy Stegna do prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia 

9.5.zwolnienia z obowiÄ…zku zbycia nieruchomoÅ›ci w drodze przetargu części dziaÅ‚ki Nr 365 poÅ‚ożonej w miejscowoÅ›ci Stegna,

9.6.wyrażenia zgody na zamianÄ™ nieruchomoÅ›ci stanowiÄ…cej mienie komunalne Gminy Stegna, na nieruchomość stanowiÄ…cÄ… wspóÅ‚wÅ‚asność Henryka PaszyÅ‚ka i Zbigniewa Boratyn oraz na zbycie części dziaÅ‚ki Nr 299. 

9.7.zwolnienia z obowiÄ…zku zbycia nieruchomoÅ›ci w drodze przetargu części dziaÅ‚ki Nr 639 poÅ‚ożonej w miejscowoÅ›ci Stegna

9.8.wyrażenia zgody na przejÄ™cie dziaÅ‚ek gruntu, budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych w miejscowoÅ›ci Nowotna oraz w miejscowoÅ›ci Broniewo

9.9.nadania nazwy ulicy "Zaciszna" w miejscowoÅ›ci Junoszyno 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

                                        PrzewodniczÄ…ca Rady

                                           (-) Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1175