Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza IX edycję konkursu „Pożyteczne ferie”. Drukuj Stworz PDFW ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2013” finansowane bÄ™dÄ… najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasÅ‚em „Nasi wspaniali sÄ…siedzi” realizowane w czasie ferii zimowych 2013, których beneficjentami bÄ™dÄ… dzieci/mÅ‚odzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkaÅ„ców.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/mÅ‚odzieży, które zostajÄ… na czas ferii w swoich miejscowoÅ›ciach, spÄ™dzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych. Zaplanowano trzy zadania:

I. GÅ‚ównym zadaniem uczestników konkursu jest odszukanie osób lub grupy osób, które w szczególny sposób wyróżniajÄ… siÄ™ poprzez swojÄ… pasjÄ™, dziaÅ‚ania na rzecz innych, wykonywany zawód, dziaÅ‚alność artystycznÄ…, spoÅ‚ecznÄ…, gospodarczÄ… (np. ktoÅ› produkuje miód, ma hodowlÄ™ rasowych kur, goÅ‚Ä™bi, psów, ktoÅ› ma szczególnie zadbany ogród, ktoÅ› szyje, wyszywa, haftuje, inny rzeźbi, majsterkuje, uprawia sport, maluje, rysuje, organizuje spotkania i warsztaty, uczy taÅ„ca, gotowania, szydeÅ‚kowania, zbiera stare fotografie, przepisy kulinarne, itp.).
II. Drugim zadaniem jest zorganizowanie chociaż jednego dnia „zdrowego żywienia”. Chcemy, aby uczestnicy samodzielnie zaprojektowali poczÄ™stunek i przygotowali go z produktów, które sami kupiÄ… w miejscowym sklepie.

III. W czasie zajęć wypoczynkowych należy też znaleźć czas na obserwacjÄ™ warunków, w jakich przebywajÄ… zwierzÄ™ta domowe. Trzeba zwrócić np. uwagÄ™ na to, czy psy majÄ… zawsze Å›wieżą wodÄ™, a ich Å‚aÅ„cuch nie ogranicza dostÄ™pu do pożywienia, czy majÄ… czystÄ… i ocieplonÄ… budÄ™, ale także czy nie stwarzajÄ… zagrożenia dla osób postronnych. Tam, gdzie jest to konieczne, postarać siÄ™, aby wÅ‚aÅ›ciciel poprawiÅ‚ warunki ich życia.

Najlepsze ze zgÅ‚oszonych projektów zostanÄ… nagrodzone dotacjami na ich realizacjÄ™ w wysokoÅ›ci do 2.000 zÅ‚. Łączna pula nagród wyniesie 300 000 zÅ‚.

O dotacjÄ™ w konkursie mogÄ… wystÄ™pować organizacje lokalne realizujÄ…ce projekt w miejscowoÅ›ciach niebÄ™dÄ…cych siedzibÄ… gminy (z wyjÄ…tkiem lokalnych organizacji samodzielnie prowadzÄ…cych swojÄ… dziaÅ‚alność i posiadajÄ…cych wÅ‚asne konto bankowe): stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, parafie, niepubliczne instytucje opiekuÅ„czo- wychowawcze, Å›wietlice, a także soÅ‚ectwa, kluby sportowe (które nie sÄ… zwiÄ…zane i nie dziaÅ‚ajÄ… przy szkole), ochotnicze straże pożarne, koÅ‚a gospodyÅ„ wiejskich, które wykażą we wniosku, że potrafiÄ… zorganizować czas dzieciom/mÅ‚odzieży w czasie wakacji tak, aby zostaÅ‚ osiÄ…gniÄ™ty cel konkursu.
 Harmonogram konkursu
1. do 16 listopada 2012 r. – skÅ‚adanie wniosków (decyduje data stempla pocztowego);
2. do 3 stycznia 2013 r. – rozstrzygniÄ™cie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji;
3. od 3 stycznia 2013 r. – wysÅ‚anie umów o dotacjÄ™ z proÅ›bÄ… o ich podpisanie;
4. przekazywanie dotacji w ciÄ…gu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotacjÄ™;
5. od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. – realizacja projektów;
6. do 31 marca 2013 r. – zÅ‚ożenie do Fundacji sprawozdaÅ„ z wykorzystania dotacji. W sprawozdaniu, w części dotyczÄ…cej pomocy sÄ…siadom, należy dokÅ‚adnie opisać, jakiego rodzaju pomocy udzielono, komu i jak

więcej informacji na www.fundacjawspomaganiawsi.pl,

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/147-pożyteczne-ferie-2013


Liczba wyświetleń: 1490