Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podsumowanie połowy kadencji na stanowisku wójta Drukuj Stworz PDF

Połowa kadencji to czas podsumowań i refleksji nad tym co jest wykonywane i planowane. Dwa lata to krótki czas i duże wyzwanie aby przygotowywać dokumentację techniczną i aplikować o nowe fundusze. Dzięki przychylności Radnych oraz konsultacji z mieszkańcami dobrze wykorzystujemy dany nam czas, robimy plany na przyszłość.

Mimo kÅ‚opotów finansowych staramy siÄ™ racjonalnie wykorzystywać Å›rodki jakimi dysponujemy oraz każdego dnia mnożyć budżet dla rozwoju naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci. Staramy siÄ™ pozyskiwać Å›rodki finansowe z każdych możliwych źródeÅ‚  w kwotach od bardzo dużych do tych malutkich.

 

Dla wzmocnienia uczestnictwa naszych mieszkaÅ„ców w realizacji budżetu Gmina Stegna wyodrÄ™bniÅ‚a w latach 2011 i 2012 w kwocie 678 000 zÅ‚ budżet obywatelski w postaci „Funduszu soÅ‚eckiego” Jest to fundusz który Rada  Gminy może ale nie musi wyodrÄ™bnić. DziÄ™ki takiej decyzji z inicjatywy soÅ‚ectw powstajÄ… place zabaw, remontowane sÄ… drogi, Å›wietlice, miejsca użytecznoÅ›ci publicznej. MieszkaÅ„cy przy pomocy soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich integrujÄ… siÄ™ i pracujÄ… na rzecz rozwoju swoich lokalnych spoÅ‚ecznoÅ›ci, realizujÄ…c wyznaczone cele spoÅ‚ecznie i nieodpÅ‚atnie.

Bardzo serdecznie dziÄ™kujÄ™ mieszkaÅ„com Gminy Stegna za zaufanie jakim mnie obdarzyli dajÄ…c szanse pracować dla rozwoju naszej gminy i wspólnie z PaÅ„stwem dbać o jej rozwój. 

 

W roku 2011 wydatki Gminy wykonano na poziomie 95,03% w stosunku do zakÅ‚adanego planu. Wykonanie ogóÅ‚em wynosi 37  763 010 zÅ‚., w tym wydatki majÄ…tkowe to 11 760 049 zÅ‚.

 Wydatki bieżące w 2011r. stanowiÅ‚y 68,86% budżetu przeznaczonego na wydatki.

NajwiÄ™kszy udziaÅ‚ w wydatkach ogóÅ‚em ma OÅ›wiata. Jest to udziaÅ‚ w budżecie ok. 33% (12 339 052zÅ‚).

NastÄ™pnie Rolnictwo i Łowiectwo: 23% ( 8 832 436 zÅ‚.), gdzie duże znaczenie w wysokoÅ›ci wydatków ma realizacja projektu” kanalizacja sanitarna Drewnica, PrzemysÅ‚aw, Å»uÅ‚awki ‘’ i oczyszczalnia CheÅ‚mek Osada ( 8 048 022 zÅ‚. ).

TrzeciÄ… znaczÄ…cÄ… grupÄ… sÄ… wydatki ponoszone na Pomoc SpoÅ‚ecznÄ… – jest to udziaÅ‚ w wysokoÅ›ci 15% ( 5 551 964 zÅ‚. ).

NastÄ™pnie wydatki na administracjÄ™, pÅ‚ace urzÄ™du i pochodne, pÅ‚ace i pochodne pracowników gospodarczych i interwencyjnych, skÅ‚adki na stowarzyszenia których Gmina jest czÅ‚onkiem, koszty utrzymania urzÄ™du, media, sprzÄ™t komputerowy i oprogramowanie które stanowiÄ… niespeÅ‚na 10% budżetu ( 3 759 771 zÅ‚. ).

Gospodarka mieszkaniowa to przeszÅ‚o 4% ( 1 680 028,86zÅ‚. -  z czego 372 602 zÅ‚  to wydatki na remont mieszkaÅ„ w Popowie w 100% finansowane z ANR ).

BezpieczeÅ„stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki w wysokoÅ›ci 1 331 943zÅ‚. co stanowi 3,5% udziaÅ‚u w wykonaniu w tym wydatki na realizacjÄ™ projektu „Zintegrowany system wczesnego powiadamiania …” ok. 800 tyÅ›

Na pozostaÅ‚e 11%  wpÅ‚ywajÄ… wydatki na klasyfikowane w dziaÅ‚ach:

- Transport i Å‚Ä…czność  213 415 zÅ‚.

- Ochrona zdrowia 307 690 zÅ‚.

- Gospodarka komunalna i ochrona Å›rodowiska 735 030 zÅ‚.

- kultura ( GOK i Biblioteka + wydatki z FS ) 709 227 zÅ‚.

- kultura fizyczna i sport  152 196 zÅ‚.

- Turystyka 785 584 zÅ‚.

- Plany zagospodarowania 156 777 zÅ‚.

 

Wydatki  inwestycyjne w latach

 

2008 -    1 691 004,87 w tym ze Å›rodków unijnych       -------------         0 %

2009 -    3 466 838,30 w tym ze Å›rodków unijnych       76  899,99 - 2,22 %

2010 -  16 554 756,52  w tym ze Å›rodków unijnych  5 471 123,57 - 33,05 %

2011 -    9 264 040,71  w tym ze Å›rodków unijnych  3 539 809,56 -38,21 % (obecna kadencja)

2012 -    5 424 432,00  w tym ze Å›rodków unijnych  1 838 523,00 -33,89 % (obecna kadencja)

 

 

Pozyskane środki

 

Dotacje z Unii Europejskiej i innych jednostek samorzÄ…du terytorialnego

2009 rok –    199 599,41

2010 rok – 2 600 241,91

2011 rok – 5 411 175,13

2012 rok – 2 394 267,29 (do 30.06.2012)

Pozyskane Å›rodki obecnej kadencji to 7 805 442,42

 

Zrealizowane dochody (własne + majątkowe)

2009 rok – 24 163 627,88

2010 rok -  31 641 142,60

2011 rok -  33 761 059,28

2012 rok  - 19 447 033,72 (do 30.06.2012)

 

Realizowane inwestycje i projekty

 

Rozpoczęte w poprzedniej kadencji i realizowane w obecnej kadencji

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoÅ›ciach Drewnica, PrzemysÅ‚aw, Å»uÅ‚awki. Wartość projektu 12 269 789 ,00 z tego wkÅ‚ad Gminy Stegna 6 069 931,00
 2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów zwiÄ…zanych z edukacjÄ… poÅ‚ożonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacjÄ… systemów grzewczych. Wartość projektu 4 731 999 z tego wkÅ‚ad Gminy Stegna 2361 523,00
 3. Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkaÅ„ców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz GdaÅ„ski, Suchy DÄ…b i Stegna. Projekt partnerski – Lider Gmina Pruszcz GdaÅ„ski. Wartość projektu 865599,00 z tego wkÅ‚ad wÅ‚asny 432 799,00
 4. Kampania Promocyjna Å»uÅ‚aw. Projekt partnerski – Lider Miasto i Gmina Nowy dwór Gd. Wartość projektu 377758,00 z tego wkÅ‚ad wÅ‚asny 283 318,00
 5. Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy 629 600,00 z tego wkÅ‚ad Gminy Stegna 348329,00

 

Złożone i rozpoczęte w obecnej kadencji

 

 1. Budowa kanalizacji w CheÅ‚mku Osadzie - 100% dofinansowania z Agencji nieruchomoÅ›ci Rolnych  499 850,00 zÅ‚
 2. Budowa rurociÄ…gu magistralnego Å‚Ä…czÄ…cego miejscowoÅ›ci Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalniÄ… Å›cieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoÅ›ciach Nowotna i Popowo 4 636 551,00  z tego wkÅ‚ad Gminy Stegna

2 827619,00

 1. Budowa targowiska gminnego w Stegnie -  w ocenie
 2. Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie – wartość projektu 4 477 262,00 z tego wkÅ‚ad Gminy Stegna 2611 369,00
 3. Remont Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej w Mikoszewie. Wartość inwestycji 551 718,72 ; wysokość dofinansowania 200 000 zÅ‚  
 4. Zmniejszenie ryzyka wystÄ…pienia zagrożenia powodziÄ…, poprawa stanu Å›rodowiska naturalnego poprzez odbudowÄ™ rowów przydrożnych i przepustów. Odbudowa 50,6 km rowów melioracyjnych oraz 3621 m przepustów (ok. 580 szt. ) – 748 985,00 100% dofinansowania
 5. Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjnoÅ›ci turystycznej miejscowoÅ›ci Jantar poprzez rozbudowÄ™ Å›wietlicy „Jantarowa przystaÅ„” oraz utworzenie przestrzeni parkowo rekreacyjnej wokóÅ‚ stawu. Wartość inwestycji 1 759 986,09 ;  wysokość dofinansowania 1 000 000 zÅ‚  
 6. Remont budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie (dach, pomieszczenia) wartość inwestycji 579 842,20 ; 50 % dofinansowania
 7. Remont mieszkaÅ„ w Popowie – 100% dofinansowania z Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych w kwocie 347 061,40 zÅ‚

10.  Remont mieszkaÅ„ w WiÅ›niówce – 100 % % dofinansowania z Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych w kwocie 403 254,00

11.  Sprawna obsÅ‚uga administracyjna mieszkaÅ„ców Gminy Stegna poprzez Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… – budowa obywatelskiego spoÅ‚eczeÅ„stwa informacyjnego e- Stegna –  wartość projektu 1 310 565,00 ;  100% dofinansowania – projekt zakwalifikowany  do dofinansowania

12.  Gmina Stegna udostÄ™pnienie Internetu mieszkaÅ„com zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – wartość projektu 1 254 169,80 85; 85% dofinansowania

13.  Remont ul. Ogrodowej. Wartość projektu 100 000,00 z tego wkÅ‚ad Gminy Stegna 50,000

14.  Wykonanie dokumentacji na budowÄ™ budynku przy stadionie w Stegnie

15.   „ Pomiar jakoÅ›ci pracy urzÄ™du …..”

16.  Realizujemy program wymiany eternitu 

17.  Przygotowanie do budowy biogazowni na terenie spóÅ‚ki „Mierzeja”

18.  MówiÄ™, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkoÅ‚ach podstawowych w Gminie Stegna  Wartość projektu 135 330 zÅ‚ ; 100% dofinansowania

19.  Realizacja szkolnych projektów promujÄ…cych przyjaznÄ… adaptacjÄ™ dzieci w edukacji szkolnej. Realizacja zadania jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wartość projektu 9 000 zÅ‚; 100% dofinansowania

20.  Powszechna Nauka PÅ‚ywania. Wartość projektu  46 080 zÅ‚ w tym 20 000 zÅ‚ dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

21.  Omnibus – projekt partnerski – lider Fundacja Pokolenia z Tczewa. Wartość projektu 99 480 zÅ‚ ; wkÅ‚ad Gminy Stegna 2000 zÅ‚

22.  Program grantowy „DziaÅ‚aj Lokalnie” Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci dla organizacji pozarzÄ…dowych Gminy Stegna wpÅ‚ynęło ok. 38 000 zÅ‚.

 

 

Sport, Turystyka, Promocja

 

ü  „Sport po 16" - 9 sekcji w 5 szkoÅ‚ach: Tujsk- p. siatkowa, p. nożna, Drewnica- p.nożna i tenis stoÅ‚owy, Mikoszewo- siatkówka, Jantar- t. stoÅ‚owy, Stegna , p. siatkowa i p. nożna, Dworek - t. stoÅ‚owy

ü  Powszechna Nauka PÅ‚ywania 240 dzieci z 5 szkóÅ‚  korzysta bezpÅ‚atnie z nauki pÅ‚ywania na basenie w Jantarze.  Koszt 46080 zÅ‚ w tym 20000 zÅ‚ dofinansowania pozyskaliÅ›my  z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ü  Turnieje plażowe w wakacje:  14 turniejów  w tym po 7  piÅ‚ki siatkowej  i piÅ‚ki  nożnej

ü  Otwarte Mistrzostwa Gminy Stegna w PÅ‚ywaniu w listopadzie na basenie w Jantarze. UdziaÅ‚ biorÄ… szkoÅ‚y podstawowe i gimnazja powiatu nowodworskiego

ü  Gimnazjalada– sportowe zmagania uczniów z gimnazjów powiatu nowodworskiego

ü  Pierwszy spÅ‚yw kajakowy samorzÄ…dowców w Rybinie

ü  Dofinansowanie klubów sportowych, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morze” oraz „Czarni PrzemysÅ‚aw” w ramach konkursów dla organizacji pozarzÄ…dowych

 

 

Turystyka i promocja

 

ü  WspóÅ‚praca z LOT w zakresie uczestnictwa w targach turystycznych

WspóÅ‚praca z LOT w zakresie jednolitego oznakowania dróg dojazdowych do oÅ›rodków wczasowych z terenu Gminy Stegna

ü  Mistrzostwa Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarze

ü  Koncert Lata z Radiem,

ü  Utrzymanie kÄ…pielisk w

 Stegnie – 300 metrów ; Jantar – 200 metrów ; Mikoszewo – 100 metrów

Gmina Stegna jako jedna z nielicznych gmin wiejskich w Polsce utrzymuje i opłaca tak dużą ilość kąpielisk strzeżonych

ü  Wspieranie lokalnych festynów, turniejów i imprez przygotowywanych w soÅ‚ectwach

ü  StaÅ‚e spotkania z przedstawicielami branży turystycznej wiosnÄ… i jesieniÄ… (przygotowanie do sezonu letniego i podsumowanie sezonu)

ü  Przygotowujemy siÄ™ do wydania przewodnika turystycznego Gminy Stegna oraz nakrÄ™cenia filmu promujÄ…cego.

ü  WspóÅ‚praca miÄ™dzynarodowa- z Jantarnym w obwodzie kaliningradzkim

ü  Podpisana umowa partnerska po 7 latach z Palafolls w Hiszpanii.

 

 

Oświata

W Gminie Stegna funkcjonuje 5 szkól i 3 przedszkola.  Do placówek uczÄ™szcza ok. 1300 uczniów.  OÅ›wiata w budżecie gminy stanowi koszt 12 784 673 zÅ‚ tj. 38% budżetu gminy.   W celu lepszego, bardziej racjonalnego  zarzÄ…dzania budżetem konieczne byÅ‚y zmiany. Od wrzeÅ›nia 2012 r. dzieci ze szkóÅ‚ w Jantarze i Mikoszewie korzystajÄ… z obiadów przygotowywanych w kuchni szkole w Stegnie.  Mimo wielu obaw rodziców jakość posiÅ‚ków jest na bardzo wysokim poziomie a dzieci w żaden sposób nie ucierpiaÅ‚y na zmianach.

W  czterech szkoÅ‚ach prowadzona jest także termomodernizacja  która zostanie zakoÅ„czona jesieniÄ… 2012 r. W ramach prac wymienione zostaÅ‚y okna, ogrzewanie, ocieplone Å›ciany i dachy oraz zamontowane kolektory sÅ‚oneczne. Wartość inwestycji to 4 731 999,00 w tym ze Å›rodków Gminy Stegna  2 361 523,00.

W klasach I-III szkóÅ‚  podstawowych  prowadzone byÅ‚y zajÄ™cia w ramach projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostÄ™pie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych

W okresie od 3 października do 6 grudnia 2012 r. we wszystkich przedszkolach, oddziaÅ‚ach przedszkolnych i szkoÅ‚ach podstawowych dla których organem prowadzÄ…cym jest Gmina Stegna bÄ™dÄ… realizowane szkolne projekty promujÄ…ce przyjaznÄ… adaptacjÄ™ dzieci w edukacji szkolnej- Zadanie publiczne pn. Realizacja szkolnych projektów promujÄ…cych przyjaznÄ… adaptacjÄ™ dzieci w edukacji szkolnej. Realizacja zadania jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

SzkoÅ‚y dziÄ™ki wsparciu i bardzo dobrej wspóÅ‚pracy z organem prowadzÄ…cym czyli GminÄ… realizujÄ… bardzo dużo różnorodnych projektów i dziaÅ‚aÅ„ wpÅ‚ywajÄ…cych na rozwój dzieci i mÅ‚odzieży.

Szkoła Podstawowa w Jantarze

UdziaÅ‚ w akcjach : 

ü  „Pomóżmy psom przetrwać zimÄ™”- zbiórka suchej karmy

ü  „Drzewko za makulaturÄ™”

ü  „ÅšwiÄ…teczna loteria – potrzeby Caritas”

ü  „Dokarmiamy ptaki – zbiórka suchej karmy”

ü  „ Akcja szklanka mleka”

ü  Sport po 16.00 oraz zajÄ™cia na basenie

ü  Akcja „Szlachetna paczka”

ü  Sanepid „ Czyste powietrze wokóÅ‚ nas – program dla 5, 6 latków” realizowany w I semestrze

ü  Dokarmiamy zwierzÄ™ta – Park Krajobrazowy „Mierzeja WiÅ›lana”

ü  Zakup przez soÅ‚ectwo Jantar elementów na plac zabaw - koszt :elementy plus projekty 13.900

 

Publiczne Gimnazjum w Mikoszewie

 

 1. I.       DziaÅ‚alność charytatywna.
 2. UdziaÅ‚ w akcji Góra Grosza
 3. Zbiórka darów na schronisko dla zwierzÄ…t
 4. UdziaÅ‚ w Wielkiej  Orkiestrze ÅšwiÄ…tecznej Pomocy
  1. II.    UdziaÅ‚ szkoÅ‚y w projektach z udziaÅ‚em Å›rodków unijnych i innych:
  2. Wyrównywanie szans edukacyjnych …. „Pomorskie dobry kurs na edukacjÄ™”
  3. „Akademia MÅ‚odych Noblistów”
  4. „Englisch Teaching”- Fundacja NIDA
  5. „Danone- podziel siÄ™ posiÅ‚kiem”- w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Aktywni Razem”

III . Projekty edukacyjne:

 1. „Czytać nie czytać?- oto jest pytanie?- j. angielski z wykorzystaniem Å›rodków unijnych
 2. „Miasto i jego mieszkaÅ„cy (ToruÅ„, GdaÅ„sk) w Å›redniowieczu.
 3. Walki na terenie Żuław Wiślanych XIII-XX w.
 4. Pokochać teatr.
 5. Czy gimnazjaliści lubią poezję?
 6. Historia sportu.
 7. Filcowanie.
 8. Pergamano.
 9. Co wiemy o krajach anglojęzycznych?

10.  Jestem obserwatorem ichtiofauny na Mierzei WiÅ›lanej.

11.  Nasi Polscy Olimpijczycy.

12.  Å»uÅ‚awy- moje miejsce na ziemi.

Projekty zewnętrzne:

13.  „Wyrównywanie szans edukacyjnych …. „Pomorskie dobry kurs na edukacjÄ™” Edukacja Morsko-rzeczna.

14.  „Akademia MÅ‚odych Noblistów”.

15.  „Wyprawa Ekwity Rzymskiego nad BaÅ‚tyk w celu poszukiwania Bursztynu”- w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju- „Aktywni Razem”.

 

ZespóÅ‚ SzkóÅ‚  w Tujsku

ü  „Sport po szesnastej”

ü   Projekt systemowy „Pomorskie- dobry kurs na edukacjÄ™. Wyrównywanie szans  edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe” realizowany przez Departament Edukacji i Sportu UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego, wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków EFS, przeznaczony dla uczniów gimnazjum

ü   Kontynuacja projektu „WiÄ™kszy skrawek nieba naszym dzieciom” wspóÅ‚finansowanego przez EFS w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki, dziaÅ‚anie 9.1.1. „Zmniejszanie nierównoÅ›ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.(Projekt realizowany przez ZS Tujsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem CheÅ‚mek –Osada „Dajmy dzieciom szansÄ™” w ramach projektu od wrzeÅ›nia 2009 do 16 grudnia 2010 ,w Å›wietlicy wiejskiej w Tujsku zostaÅ‚ utworzony punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat.)

ü  Program „Owoce w szkole” - realizowany przez AgencjÄ™ Rynku Rolnego

ü  Projekt: „MówiÄ™, czytam i rozumiem - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych na I etapie nauki we wszystkich szkoÅ‚ach podstawowych w Gminie Stegna” wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków EFS , dziaÅ‚anie 9.1.2.

ü  Program „Pomorskie – dobry kurs na edukacjÄ™. Doskonalenie kadr systemu oÅ›wiaty, wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków UE w ramach EFS, dziaÅ‚anie 9.4.

ü   Program „Pomorskie – dobry kurs na edukacjÄ™. KsztaÅ‚towanie kompetencji kluczowych   uczniów w regionie poprzez edukacjÄ™ morsko - rzecznÄ…”, przeznaczony dla uczniów gimnazjum

ü  Projekt „Zdolni z Pomorza” - realizowany przez Departament Edukacji i Sportu UrzÄ™du    MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego w ramach „Pomorskie dobry kurs edukacjÄ™. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”

ü  uczestnictwo wszystkich uczniów szkoÅ‚y w projekcie organizowanym przez MiÄ™dzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników pt. „SzkoÅ‚a na bursztynowym szlaku”

ü  Program edukacyjny „Pomorskie - dobry kurs na edukacjÄ™. KsztaÅ‚towanie kompetencji  kluczowych uczniów w regionie poprzez edukacjÄ™ morskÄ… na rok szkolny 2012/2013” - prowadzony pod hasÅ‚em „ZÅ‚ap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” dla uczniów klas piÄ…tych

ü  Program „Ocenianie ksztaÅ‚tujÄ…ce w szkole uczÄ…cej siÄ™”(program dla uczniów klas IV sp i I g oraz nauczycieli)

ü  Szkolne projekty promujÄ…ce przyjaznÄ… adaptacjÄ™ dzieci piÄ™cioletnich w edukacji szkolnej, dofinansowany przez MEN

 

ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Stegnie

ü  „ZÅ‚ap wiatr pomorskie w pomorskie żagle wiedzy” – dodatkowe zajÄ™cia

ü  „owoce w szkole”

ü  „bezpieczna szkoÅ‚a – bezpieczny uczeÅ„” szkoÅ‚a uzyskaÅ‚a tytuÅ‚ w ramach programu

ü  ZajÄ™cia w ramach programu „szkoÅ‚a na bursztynowym szlaku”

ü  Akademia mÅ‚odych noblistów – dodatkowe zajÄ™cia

ü  Sport po 16.00 oraz zajÄ™cia na basenie

ü  Wielka Orkiestra ÅšwiÄ…tecznej Pomocy

ü  Dokarmiamy zwierzÄ™ta – Park Krajobrazowy „Mierzeja WiÅ›lana”

 

ZespóÅ‚ Szkolno-Przedszkolny  w Drewnicy

ü  W ramach dziaÅ‚aÅ„ z zakresu bezpieczeÅ„stwa ”SzkoÅ‚a bez przemocy” – tydzieÅ„ wolontariatu, pomoc koleżeÅ„ska , wystawa hobbistów, happening  .

ü  W ramach Polskiej Akademii DzieciÄ™cej co miesiÄ…c uczniowie klas I-III i  IV uczestniczyli z nauczycielami w zajÄ™ciach  które odbywaÅ‚y siÄ™ w pierwszym roku na Uniwersytecie GdaÅ„skim w drugim roku odbywaÅ‚y siÄ™ w Akademii Muzycznej  w  GdaÅ„sku. W tym roku w Wyższej Szkole SpoÅ‚eczno-Ekonomicznej w GdaÅ„sku.

ü  W ramach Å›rodków z UE uczniowie naszej szkoÅ‚y korzystali z dwóch projektów realizowanych przez ARMiR : „Szklanka Mleka”, „Owoce w szkole” programy sÄ… realizowane już trzeci rok szkolny.

Obok programów UE promujÄ…cych zdrowe odżywianie i ksztaÅ‚towanie prawidÅ‚owych nawyków żywieniowych rodzice klasy V, Ib wspólnie z dziećmi pod kierunkiem wychowawców realizowali program promujÄ…cy zdrowÄ… żywność w ramach , którego przygotowywane byÅ‚y na sprzedaż kanapki z warzywami , soki ze Å›wieżych owoców, owoce sezonowe. Uzyskane Å›rodki finansowe zostaÅ‚y wykorzystane na wyjazdy integracyjne klas.

Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. E. BÄ™dźmierowskiej od 3 lat biorÄ… udziaÅ‚ w ogólnopolskim projekcie „Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie WisÅ‚y” projekcie „Tropiciel”.

ZajÄ™cia w klasach I-III szkoÅ‚y podstawowej w ramach projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostÄ™pie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stegna –Las. Obecnie plan miejscowy jest na etapie uzyskania zgody na zmianÄ™ przeznaczenia gruntów leÅ›nych na cele nieleÅ›ne.
 2. 2.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica. Obecnie plan miejscowy jest na etapie uzgodnieÅ„ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Åšrodowiska w GdaÅ„sku przed wyÅ‚ożeniem do publicznego wglÄ…du.
 3. 3.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wiatraki Nowa Holandia Obecnie plan miejscowy jest na etapie uzyskania zgody na zmianÄ™ przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, przygotowywany do wyÅ‚ożenia do publicznego wglÄ…du.
 4. 4.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna Wschód. Obecnie plan miejscowy jest na etapie uzgodnieÅ„ oraz uzyskiwaniu zgody na zmianÄ™ przeznaczenia gruntów leÅ›nych na cele nieleÅ›ne oraz gruntów rolnych na cele nierolnicze.
 5. 5.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna na terenie dziaÅ‚ek nr 1247/5 i 1247/6. Trwa przygotowanie dokumentacji formalno prawnej w celu uchwalenia planu miejscowego przez RadÄ™ Gminy Stegna
 6. 6.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszewo. Obecnie jest przygotowywany projekt planu miejscowego oraz prognoza oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko celem przedstawienia przyjÄ™tych rozwiÄ…zaÅ„ po rozpatrzeniu zÅ‚ożonych wniosków do planu miejscowego.
 7. 7.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno Obecnie plan miejscowy jest na etapie przygotowaÅ„ do wystÄ…pienia o uzgodnienia w zakresie planu miejscowego jak i prognozy oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko.
 8. 8.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest na etapie rozpatrywania wniosków.
 9. 9.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieÅ› Stegna-Centrum. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obecnie na etapie skÅ‚adania wniosków do przedmiotowego planu miejscowego.

 

 

Gminny Program Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych

ü  W ramach tego programu dofinansowano wypoczynek ok. 50 dzieci na wymianach kolonijnych w Limanowej i Augustowie.

ü  Dofinansowano wycieczki szkolne dla 80 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych z terenu naszej gminy

ü  FunkcjonujÄ… 3 punkty konsultacyjne w Stegnie, Izbiskach, i Stobcu dla osób z problemami alkoholowymi oraz dla ich rodzin

ü  Co roku  organizowana jest co roku  zabawa choinkowa dla 120 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

ü   Przekazane zostaÅ‚y Å›rodki na realizacjÄ™ zadania publicznego dla organizacji pozarzÄ…dowych poprzez ogÅ‚oszenie konkursu na opracowanie i realizacjÄ™ programów profilaktycznych. Przeznaczono na ich realizacjÄ™ ponad 20 000 zÅ‚. Organizowano festyny, warsztaty i wycieczki dla dzieci,  szczególnie z terenów po pegeerowskich z terenu Gminy Stegna.

 

W zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

ü  we wrzeÅ›niu 2011 zakoÅ„czono realizacjÄ™ projektu „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludnoÅ›ci oraz zintegrowanej Å‚Ä…cznoÅ›ci na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz GdaÅ„ski, Cedry Wielkie, Suchy DÄ…b i Stegna”. W ramach projektu zainstalowano 13 syren elektronicznych,   otrzymano samochód terenowy, quad, Å‚ódź i namioty ratownicze oraz inny drobny sprzÄ™t. Uruchomiono Gminne Centrum ZarzÄ…dzania Kryzysowego.

ü  zmieniono lokalizacjÄ™ magazynu Obrony Cywilnej, która pozwoli na sprawniejsze zarzÄ…dzanie sprzÄ™tem bÄ™dÄ…cym na wyposażeniu , a który zostaÅ‚  użyczony przez  Pomorski UrzÄ…d Wojewódzki,

ü  urealniono i zaktualizowano do obecnej sytuacji plany dotyczÄ…ce reagowania w przypadku wystÄ…pienia zagrożeÅ„ (m.in. powodzi)

ü  nawiÄ…zano wspóÅ‚pracÄ™ z instytucjami w zakresie pomocy w przypadku wystÄ…pienia sytuacji kryzysowych (np. Wojskowa Komenda UzupeÅ‚nieÅ„, XVI Dywizja Zmechanizowana w ElblÄ…gu)

ü  uregulowano funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych jako StowarzyszeÅ„ poprzez rejestracjÄ™ w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym-

ü  we wrzeÅ›niu 2011 w UrzÄ™dzie Gminy inspektorzy Pomorskiego UrzÄ™du Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolÄ™ problemowÄ… z zagadnieÅ„ obronnych, w której uzyskaliÅ›my bardzo wysokÄ… ocenÄ™

W Gminie Stegna funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. ZrzeszajÄ… one w swoich szeregach ok. 250 druhen i druhów, w tym ok. 100 strażaków przygotowanych jest do udziaÅ‚u w akcjach ratowniczych. 3 jednostki OSP funkcjonujÄ… w Krajowym Systemie Ratowniczo GaÅ›niczym. 

 

 

Liczba wyświetleń: 2109