Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Halloween w świetlicy w Stegience - zdjęcia Drukuj Stworz PDF

ÅšwiÄ™to Halloween znamy gÅ‚ów­nie z ame­ry­kaÅ„­skich fil­mów, w któ­rych to dzieci bie­gajÄ… od domu do domu i pro­szÄ… o Å‚ako­cie.
 W Pol­sce ten dzieÅ„ ob­cho­dzi siÄ™ or­ga­ni­zu­jÄ…c przed­sta­wie­nia, kon­certy lub bale prze­bie­raÅ„­ców. Tym Å›la­dem po­szÅ‚y dzieci wraz z opiekunami ze Å›wietlicy w Stegience .
W sobotÄ™ 27 paź­dzier­nika ba­wiÅ‚y siÄ™ na zabawie Halloween, którÄ… zor­ga­ni­zo­waÅ‚ opiekun Å›wietlicy Magdalena Gemza wraz z rodzicami . Tego dnia byÅ‚o peÅ‚no prze­róż­nych cza­row­nic, po­two­rów i wam­pi­rów, duchów itp.. Opiekunowie dzieci po­ma­lo­waÅ‚y im twa­rze w hal­lo­we­enowe wzorki. Pod­czas  ob­cho­dów Hal­lo­ween od­byÅ‚y siÄ™ liczne kon­kursy i za­bawy.
 Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym ich Å›wiÄ™­to­wa­nia byÅ‚a za­bawa ta­neczna, która do­star­czyÅ‚a naj­mÅ‚od­szym wiele po­zy­tyw­nych emo­cji.
Na sali byÅ‚o sporo za­mie­sza­nia i ha­Å‚asu, ale do­bra za­bawa to ha­sÅ‚o prze­wod­nie tego Å›wiÄ™ta.

Liczba wyświetleń: 1306