Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Halloween w świetlicy w Stegience - zdjęcia Drukuj Stworz PDF

Święto Halloween znamy głów­nie z ame­ry­kań­skich fil­mów, w któ­rych to dzieci bie­gają od domu do domu i pro­szą o łako­cie.
 W Pol­sce ten dzień ob­cho­dzi się or­ga­ni­zu­jąc przed­sta­wie­nia, kon­certy lub bale prze­bie­rań­ców. Tym śla­dem po­szły dzieci wraz z opiekunami ze świetlicy w Stegience .
W sobotę 27 paź­dzier­nika ba­wiły się na zabawie Halloween, którą zor­ga­ni­zo­wał opiekun świetlicy Magdalena Gemza wraz z rodzicami . Tego dnia było pełno prze­róż­nych cza­row­nic, po­two­rów i wam­pi­rów, duchów itp.. Opiekunowie dzieci po­ma­lo­wały im twa­rze w hal­lo­we­enowe wzorki. Pod­czas  ob­cho­dów Hal­lo­ween od­były się liczne kon­kursy i za­bawy.
 Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym ich świę­to­wa­nia była za­bawa ta­neczna, która do­star­czyła naj­młod­szym wiele po­zy­tyw­nych emo­cji.
Na sali było sporo za­mie­sza­nia i ha­łasu, ale do­bra za­bawa to ha­sło prze­wod­nie tego święta.

Liczba wyświetleń: 1169