Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przygotowanie dokumentacji dotyczÄ…cej: Drukuj Stworz PDF

  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napÄ™dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawanie decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach,
  • przyznania dodatku mieszkaniowego,
  • wydawania zezwoleÅ„ dla przedsiÄ™biorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów i opróżniania zbiorników bezodpÅ‚ywowych,
  • zaÅ‚atwianie spraw dotyczÄ…cych likwidacji eternitu,
  • egzekwowanie od przedsiÄ™biorców terminowego przekazywania wykazów zawartych umów na wywóz nieczystoÅ›ci od przedsiÄ™biorców prowadzÄ…cych takÄ… dziaÅ‚alność na terenie Gminy,
  • prowadzenie spraw w zakresie odÅ‚owu bezdomnych psów i organizacji ochrony przed bezdomnymi psami,
  • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpÅ‚ywowych, przydomowych oczyszczalni Å›cieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci,
  • inicjowanie i uÅ‚atwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzÄ™tu elektrycznego i elektronicznego,
  • potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - zeznania Å›wiadków.
Liczba wyświetleń: 799