Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przygotowanie dokumentacji dotyczÄ…cej: Drukuj Stworz PDF

  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napÄ™dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawania zezwoleÅ„ dla przedsiÄ™biorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów i opróżniania zbiorników bezodpÅ‚ywowych,
  • egzekwowanie od przedsiÄ™biorców terminowego przekazywania wykazów zawartych umów na wywóz nieczystoÅ›ci od przedsiÄ™biorców prowadzÄ…cych takÄ… dziaÅ‚alność na terenie Gminy,
  • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpÅ‚ywowych, przydomowych oczyszczalni Å›cieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci,
  • inicjowanie i uÅ‚atwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzÄ™tu elektrycznego i elektronicznego,
Liczba wyświetleń: 755