Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Drukuj Stworz PDF

PrzedsiÄ™biorcy zajmujÄ…cy siÄ™ odbiorem odpadów komunalnych

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) dziaÅ‚alność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci jest dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… regulowanÄ… w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej.

Rejestr dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci z terenu Gminy Stegna tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. PrzedsiÄ™biorcy odbierajÄ…cy odpady komunalne od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci z terenu Gminy Stegna obowiÄ…zani sÄ… uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiÄ™biorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

  • 1. nazwÄ™ firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imiÄ™, nazwisko i adres przedsiÄ™biorcy,
  • 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiÄ™biorca taki numer posiada,
  • 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiÄ™biorca taki numer posiada,
  • 4. okreÅ›lenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  • 1. dowód uiszczenia opÅ‚aty skarbowej w wysokoÅ›ci 50 zÅ‚ zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). OpÅ‚ata ta nie dotyczy przedsiÄ™biorców, którzy z dniem wejÅ›cia w życie nowelizacji ustawy posiadajÄ… zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
  • 2. oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu warunków wymaganych do wykonywania dziaÅ‚alnoÅ›ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci.

Wpis jest dokonany z chwilÄ… zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Stegna dokonujÄ…c wpisu do rejestru nadaje przedsiÄ™biorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oÅ›wiadczenia dostÄ™pny jest w UrzÄ™dzie Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, Stegna (pok. Nr 5) oraz na stronie internetowej www.stegna.ug.gov.pl

Uwaga - PrzedsiÄ™biorcy odbierajÄ…cy odpady komunalne od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, którzy w dniu wejÅ›cia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminach posiadajÄ… zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci mogÄ… wykonywać dziaÅ‚alność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej, w okresie 12 miesiÄ™cy od dnia wejÅ›cia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wniosek o wpis do RDR 2012-11-25 14:34:18 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1593