Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta Gminy Stegna w sprawie terminów konsultacji społecznych Drukuj Stworz PDF

 

W zwiÄ…zku z  nowelizacjÄ… ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminach, która nakÅ‚ada na gminy obowiÄ…zek zorganizowania systemu gospodarki odpadami oraz obowiÄ…zek zorganizowania przetargu na wybór podmiotu odbierajÄ…cego odpady komunalne od mieszkaÅ„ców gminy, informujÄ™ , że w niżej podanych terminach  w sali Nr 1 UrzÄ™du Gminy w Stegnie bÄ™dÄ… odbywaÅ‚y siÄ™ konsultacje dla mieszkaÅ„ców Gminy:

w dniu 10 grudnia 2012 w godzinach od 900 do 1200

w dniu 11 grudnia 2012 w godzinach od 1500 do 1800

w dniu 12 grudnia 2012 w godzinach od 1500 do 1800

Konsultacje bÄ™dÄ… dotyczyÅ‚y  funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, sposobu segregacji oraz uzasadnienia wyboru metody naliczania opÅ‚aty za odpady komunalne.

WyjaÅ›niam, że zgodnie z ustawÄ… nowelizujÄ…cÄ…, nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma zostać wdrożony przez gminy najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku i sprawnie zafunkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Gminy w przetargach wyÅ‚oniÄ… firmy odpowiedzialne za odbieranie odpadów. W zamian wÅ‚aÅ›ciciele nieruchomoÅ›ci, którzy w chwili obecnej zobowiÄ…zani sÄ… do samodzielnego podpisywania umów z owymi firmami, bÄ™dÄ… uiszczać gminie opÅ‚atÄ™, zwanÄ… popularnie „podatkiem Å›mieciowym”.

W przygotowanych projektach uchwał dla Rady Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy poddane zostaną pod głosowanie następujące projekty (projekty uchwał dostępne na stronie Gminy www.stegna.pl):

1)    Projekt uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia regulaminu utrzymania porzÄ…dku i czystoÅ›ci na terenie Gminy Stegna. Projekt byÅ‚ wielokrotnie konsultowany na zebraniach wiejskich, spotkaniach z radnymi oraz jego treść zamieszczona byÅ‚a do konsultacji na stronie internetowej Gminy. W wyniku tych konsultacji dokonano szeregu zmian w projekcie, 

2)     Projekt uchwaÅ‚y w sprawie wyboru metody ustalenia opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokoÅ›ci stawki tej opÅ‚aty – propozycje wyboru metody i  stawek byÅ‚y konsultowane z radnymi na spotkaniach. Proponuje siÄ™ wybór metody naliczania opÅ‚aty od iloÅ›ci zużytej wody natomiast stawki : za niesegregowane odpady 8,60/1m3 wody; za segregowane odpady 4,80/1m3 wody. Zasadność wyboru metody naliczania opÅ‚aty od iloÅ›ci zużytej wody wyjaÅ›nia analiza swot (zaÅ‚.). Natomiast wysokość stawek wynika z oszacowania kosztów wprowadzenia i realizowania systemu gospodarki odpadami  

3)     Projekt uchwaÅ‚y w sprawie przejÄ™cia obowiÄ…zku odbioru odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na terenie Gminy Stegna w przypadku nieruchomoÅ›ci na których części zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy a w części nieruchomoÅ›ci te sÄ… nie zamieszkaÅ‚e przez mieszkaÅ„ców a powstajÄ… odpady komunalne oraz wyboru metody ustalania opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku w/w części nieruchomoÅ›ci niezamieszkaÅ‚ych – Projekt zakÅ‚ada, że mieszkaÅ„cy, którzy wynajmujÄ… kwatery prywatne w okresie sezonu letniego w części nieruchomoÅ›ci, którÄ… zamieszkujÄ… bÄ™dÄ… dokonywali opÅ‚aty naliczonej również od iloÅ›ci zużytej wody  tak jak w przypadku nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych. 

4)    Projekt uchwaÅ‚y w sprawie wzoru deklaracji  o wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzór deklaracji byÅ‚ przedstawiany radnym i omawiany na komisjach

5)     Projekt uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia terminu czÄ™stotliwoÅ›ci i trybu uiszczania opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proponuje siÄ™ dokonywanie wpÅ‚at za odbiór odpadów komunalnych w   12 miesiÄ™cznych ratach.

 

Konsultacji bÄ™dÄ… udzielać : Wójt Gminy, ZastÄ™pca Wójta oraz Sekretarz Gminy.

                                                                            Wójt Gminy Stegna

                                                                                              Jolanta Kwiatkowska

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Projekt uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia regulaminu utrzymania porzÄ…dku i czystoÅ›ci na terenie Gminy Stegna 2012-12-04 07:21:34 Furman MaÅ‚gorzata
załącznik projekt uchwaÅ‚y w sprawie wyboru metody ustalenia opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opÅ‚at od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na terenie gminy Stegna 2012-12-04 10:02:00 Furman MaÅ‚gorzata
załącznik Projekt uchwaÅ‚y w sprawie przejÄ™cia obowiÄ…zku odbioru odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na terenie Gminy Stegna w przypadku nieruchomoÅ›ci na których części zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy a w części nieruchomoÅ›ci te sÄ… nie zamieszka 2012-12-04 07:38:09 Furman MaÅ‚gorzata
załącznik projekt uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skÅ‚adanej przez wÅ‚aÅ›ciciel nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na obszarze Gminy Stegna 2012-12-04 10:02:48 Furman MaÅ‚gorzata
załącznik Projekt uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia terminu czÄ™stotliwoÅ›ci i trybu uiszczania opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-04 07:36:53 Furman MaÅ‚gorzata
załącznik analiza SWOT 2012-12-04 07:39:58 Furman MaÅ‚gorzata
Liczba wyświetleń: 1751