Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Projekty uchwał Drukuj Stworz PDF

Zgodnie z ustawÄ… nowelizujÄ…cÄ…, nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma zostać wdrożony przez gminy najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku i sprawnie zafunkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Gminy w przetargach wyÅ‚oniÄ… firmy odpowiedzialne za odbieranie odpadów. W zamian wÅ‚aÅ›ciciele nieruchomoÅ›ci, którzy w chwili obecnej zobowiÄ…zani sÄ… do samodzielnego podpisywania umów z owymi firmami, bÄ™dÄ… uiszczać gminie opÅ‚atÄ™, zwanÄ… popularnie „podatkiem Å›mieciowym”.

 

W przygotowanych projektach uchwał dla Rady Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy poddane zostaną pod głosowanie następujące projekty (projekty uchwał dostępne na stronie Gminy www.stegna.pl):

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stegna. Projekt był wielokrotnie konsultowany na zebraniach wiejskich, spotkaniach z radnymi oraz jego treść zamieszczona była do konsultacji na stronie internetowej Gminy. W wyniku tych konsultacji dokonano szeregu zmian w projekcie,

 

2) Projekt uchwaÅ‚y w sprawie wyboru metody ustalenia opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokoÅ›ci stawki tej opÅ‚aty – propozycje wyboru metody i stawek byÅ‚y konsultowane z radnymi na spotkaniach. Proponuje siÄ™ wybór metody naliczania opÅ‚aty od iloÅ›ci zużytej wody natomiast stawki : za niesegregowane odpady 8,60/1m3 wody; za segregowane odpady 4,80/1m3 wody. Zasadność wyboru metody naliczania opÅ‚aty od iloÅ›ci zużytej wody wyjaÅ›nia analiza swot (zaÅ‚.). Natomiast wysokość stawek wynika z oszacowania kosztów wprowadzenia i realizowania systemu gospodarki odpadami

 

3) Projekt uchwaÅ‚y w sprawie przejÄ™cia obowiÄ…zku odbioru odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na terenie Gminy Stegna w przypadku nieruchomoÅ›ci na których części zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy a w części nieruchomoÅ›ci te sÄ… nie zamieszkaÅ‚e przez mieszkaÅ„ców a powstajÄ… odpady komunalne oraz wyboru metody ustalania opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku w/w części nieruchomoÅ›ci niezamieszkaÅ‚ych – Projekt zakÅ‚ada, że mieszkaÅ„cy, którzy wynajmujÄ… kwatery prywatne w okresie sezonu letniego w części nieruchomoÅ›ci, którÄ… zamieszkujÄ… bÄ™dÄ… dokonywali opÅ‚aty naliczonej również od iloÅ›ci zużytej wody tak jak w przypadku nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych.

 

4) Projekt uchwaÅ‚y w sprawie wzoru deklaracji o wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzór deklaracji byÅ‚ przedstawiany radnym i omawiany na komisjach

 

5) Projekt uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia terminu czÄ™stotliwoÅ›ci i trybu uiszczania opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proponuje siÄ™ dokonywanie wpÅ‚at za odbiór odpadów komunalnych w 12 miesiÄ™cznych ratach.

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Projekt uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia terminu czÄ™stotliwoÅ›ci i trybu uiszczania opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 17:01:45 Charkiewicz Ewelina
załącznik zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 2012-12-11 17:01:13 Charkiewicz Ewelina
załącznik zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 2012-12-11 17:00:41 Charkiewicz Ewelina
załącznik projekt uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skÅ‚adanej przez wÅ‚aÅ›ciciel nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na obszarze Gminy Stegna 2012-12-11 16:57:37 Charkiewicz Ewelina
załącznik Projekt uchwaÅ‚y w sprawie przejÄ™cia obowiÄ…zku odbioru odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na terenie Gminy Stegna w przypadku nieruchomoÅ›ci na których części zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy a w części nieruchomoÅ›ci te sÄ… nie zamieszka 2012-12-11 16:55:54 Charkiewicz Ewelina
załącznik projekt uchwaÅ‚y w sprawie wyboru metody ustalenia opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opÅ‚at od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na terenie gminy Stegna 2012-12-11 16:55:21 Charkiewicz Ewelina
załącznik Projekt uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia regulaminu utrzymania porzÄ…dku i czystoÅ›ci na terenie Gminy Stegna (wraz z zaÅ‚Ä…cznikiem) 2012-12-11 16:54:23 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1655