Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obniżenie wieku szkolnego Drukuj Stworz PDF

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas w swoim liście do wójtów i przedstawicieli samorządu lokalnego zwróciła uwagę na to, że obniżenie wieku szkolnego to cywilizacyjna zmiana, która pozwala na lepsze przygotowanie dzieci do wyzwań w dorosłym życiu. Wrzesień 2014 r. jest ostatecznym terminem, w którym zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla sześciolatków.

 

 

PrzyszÅ‚y rok szkolny jest ostatnim, w którym rodzice dzieci szeÅ›cioletnich samodzielnie zdecydujÄ… o rozpoczÄ™ciu przez ich dzieci nauki w szkole. Podejmowane przez nich decyzje bÄ™dÄ… miaÅ‚y wpÅ‚yw nie tylko na organizacjÄ™ roku szkolnego 2013/2014, ale również roku 2014/2015. Pani Minister prosi, aby wójtowie, przedstawiciele samorzÄ…du lokalnego, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkóÅ‚ przedstawili rodzicom korzyÅ›ci, jakie wynikajÄ… z wczeÅ›niejszego rozpoczynania nauki oraz pomogli rodzicom w podjÄ™ciu decyzji o wczeÅ›niejszej edukacji szkolnej, a dzieciom w przekroczeniu progu szkolnego.

 

W gminie Stegna - podczas realizacji projektu dofinansowanego ze Å›rodków MEN pn. Realizacja szkolnych projektów promujÄ…cych przyjaznÄ… adaptacjÄ™ dzieci w edukacji szkolnej - piÄ™cioletnie dzieci miaÅ‚y okazje zboczyć jak wyglÄ…da nauka w szkole, a ich rodzice mogli zaobserwować, jak radzÄ… sobie ich pociechy. Podczas warsztatów, pogadanek i prelekcji rodzice mogli zdobyć interesujÄ…ce ich informacje na temat rozwoju ich dzieci.

 

Rodzice zainteresowani posÅ‚aniem swojego dziecka wczeÅ›niej do szkoÅ‚y, mogÄ… zasiÄ™gnąć na ten temat informacji u dyrektorów i nauczycieli szkóÅ‚ lub przedszkoli. Wiele informacji na ten temat znajduje siÄ™ również w Internecie, np. na stronie internetowej MEN lub ORE:

- www.men.gov.pl/mam6lat

- http://ore.edu.pl w zakÅ‚adce „SzeÅ›ciolatek w szkole”.

 

Pani Minister zachÄ™ca do wziÄ™cia udziaÅ‚u w II edycji konkursu „Mam 6 lat”, którego celem jest upowszechnianie najciekawszych doÅ›wiadczeÅ„ rodziców i ich dzieci, które poszÅ‚y do szkoÅ‚y, jako szeÅ›ciolatki. W drugiej edycji konkursu przygotowano trzy moduÅ‚y skierowane do rad rodziców przedszkoli, rad rodziców szkóÅ‚ oraz do dzieci, które jako szeÅ›ciolatki poszÅ‚y do szkoÅ‚y. SzczegóÅ‚owe informacje (regulamin konkursu, arkusz zgÅ‚oszeniowy) znajdujÄ… siÄ™ na stronie Kuratorium OÅ›wiaty w GdaÅ„sku: http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=16&d=9460.

Liczba wyświetleń: 1134