Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

TESTAMENTY Drukuj Stworz PDF

Rodzaje testamentów, wzory

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy:

Wójt Gminy STEGNA, Sekretarz Gminy, Kierownik UrzÄ™du Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty: (do wglÄ…du)

a) dowody osobiste osób uczestniczÄ…cych przy sporzÄ…dzaniu testamentu;

b) ewentualnie odpis Księgi Wieczystej nieruchomości.

Termin skÅ‚adania dokumentów:

Na bieżąco.

Opłaty:

opÅ‚ata skarbowa za sporzÄ…dzenie protokoÅ‚u zawierajÄ…cego ostatniÄ… wolÄ™ spadkodawcy – 22,00 zÅ‚.

Miejsce skÅ‚adania dokumentów:

UrzÄ…d Gminy w Stegnie  ul. GdaÅ„ska 34 – pokój nr 16 (sekretariat), Nr 12 (Sekretarz Gminy).

Termin i sposób zaÅ‚atwienia:

SporzÄ…dzenie testamentu wymaga wczeÅ›niejszego umówienia siÄ™ na termin i miejsce spisania.

Podstawa prawna:

Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

Spadkodawca w obecnoÅ›ci dwóch Å›wiadków oÅ›wiadcza swojÄ… ostatnia wole ustnie wobec Wójta Gminy, Sekretarza Gminy lub Kierownika UrzÄ™du Stanu Cywilnego. Åšwiadkiem przy sporzÄ…dzaniu testamentu nie może być osoba:

a) nie mająca zdolności do czynności prawnych;

b) niewidoma, głucha lub niema;

c) nie mogąca czytać i pisać;

d) nie wÅ‚adajÄ…ca jÄ™zykiem, w którym spadkodawca skÅ‚ada swe oÅ›wiadczenie;

e) skazana za fałszywe zeznania;

f) dla której w tym testamencie zostaÅ‚a przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostajÄ…ce z niÄ… w stosunku przysposobienia.

Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme i głuche. Testament może być przechowywany w Urzędzie Gminy.


 

Formy testamentu


Wymogi formalne dotyczÄ…ce testamentu unormowane sÄ… w art. 949 - 958 Kodeksu cywilnego (okreÅ›lanego w dalszej części tekstu - k.c.). Warto podkreÅ›lić, iż testament może być sporzÄ…dzony tylko w formie przewidzianej ustawÄ…. Na podstawie bowiem art. 958 k.c. nieważny jest testament, który zostaÅ‚ sporzÄ…dzony z naruszeniem przepisów regulujÄ…cych formÄ™ testamentu, chyba że przepisy te stanowiÄ… inaczej.

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego wyróżnia siÄ™ w literaturze prawniczej kilka rodzajów testamentów ze wzglÄ™du na formÄ™ ich sporzÄ…dzenia, a mianowicie:

testamenty zwykÅ‚e, do których należą:

 • testament wÅ‚asnorÄ™czny,
 • testament notarialny,
 • testament allograficzny.

oraz testamenty szczególne:

 • testament ustny,
 • testament sporzÄ…dzony w podróży na polskim statku morskim lub powietrznym,
 • testament wojskowy.

Wyróżnione powyżej testamenty szczególne, w przeciwieÅ„stwie do testamentów zwykÅ‚ych, cechuje konieczność wystÄ…pienia, przy tak dokonywanym oÅ›wiadczeniu woli testatora, dodatkowych, szczególnych przesÅ‚anek okreÅ›lonych przepisami prawa. Ponadto testamenty szczególne sporzÄ…dzane sÄ… jedynie na okres "przejÅ›ciowy", na podstawie bowiem art. 955 k.c. testament szczególny traci moc z upÅ‚ywem szeÅ›ciu miesiÄ™cy od ustania okolicznoÅ›ci, które uzasadniaÅ‚y niezachowanie formy testamentu zwykÅ‚ego, chyba że spadkodawca zmarÅ‚ przed upÅ‚ywem tego terminu. Bieg terminu ulega jednakże zawieszeniu przez czas, w ciÄ…gu którego spadkodawca nie ma możnoÅ›ci sporzÄ…dzenia testamentu zwykÅ‚ego.

Poniżej przedstawione bliżej zostaÅ‚y poszczególne formy testamentu.


Testament wÅ‚asnorÄ™czny (tzw. hollograficzny) Zgodnie z art. 949 § 1 k.c. spadkodawca może sporzÄ…dzić testament wÅ‚asnorÄ™cznie speÅ‚niajÄ…c nastÄ™pujÄ…ce warunki:

 • napisze testament w caÅ‚oÅ›ci pismem rÄ™cznym,
 • podpisze,
 • opatrzy datÄ….

Brak daty nie pociąga jednakże za sobą nieważności testamentu własnoręcznego (hollograficznego) jeżeli brak taki nie wywołuje wątpliwości co do:

 • zdolnoÅ›ci spadkodawcy do sporzÄ…dzenia testamentu,
 • treÅ›ci testamentu,
 • lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.


Testament notarialny. Testament może zostać sporządzony także w formie aktu notarialnego. Testament sporządzony w tej formie pozwala między innymi uniknąć dokonania rozrządzeń sprzecznych z prawem oraz z uwagi na udział notariusza pomaga w pełniejszym, precyzyjniejszym wyrażeniu rzeczywistej woli testatora.

Testament allograficzny. Zgodnie z art. 951 k.c. spadkodawca może oÅ›wiadczyć swojÄ… ostatniÄ… wolÄ™ ustnie wobec dwóch Å›wiadków oraz przewodniczÄ…cego zarzÄ…du gminy, sekretarza gminy lub kierownika urzÄ™du stanu cywilnego. OÅ›wiadczenie spadkodawcy spisuje siÄ™ wówczas w protokole z podaniem daty jego sporzÄ…dzenia. NastÄ™pnie protokóÅ‚ odczytuje siÄ™ spadkodawcy w obecnoÅ›ci Å›wiadków, a po odczytaniu protokóÅ‚ podpisywany jest przez spadkodawcÄ™, osobÄ™ urzÄ™dowÄ… wobec której wola zostaÅ‚a oÅ›wiadczona oraz przez Å›wiadków. W sytuacji gdy spadkodawca nie może podpisać protokoÅ‚u należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Należy nadto dodać, iż stosownie do regulacji art. 951 § 3 k.c. nie mogÄ… w ten sposób sporzÄ…dzić testamentu osoby gÅ‚uche lub nieme.

Testament ustny. Spadkodawca może oÅ›wiadczyć ostatniÄ… wolÄ™ ustnie przy jednoczesnej obecnoÅ›ci co najmniej trzech Å›wiadków, jeżeli:

 • istnieje obawa rychÅ‚ej Å›mierci spadkodawcy,
 • albo jeżeli wskutek szczególnych okolicznoÅ›ci zachowanie zwykÅ‚ej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

W przypadku tej formy, na podstawie art. 952 § 2 k.c. treść testamentu może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze Å›wiadków albo osoba trzecia spisze oÅ›wiadczenie spadkodawcy przed upÅ‚ywem roku od jego zÅ‚ożenia. Tak sporzÄ…dzone pismo powinno ponadto zawierać:

 • oznaczenie miejsca i daty oÅ›wiadczenia spadkodawcy,
 • oznaczenie miejsca i daty sporzÄ…dzenia pisma,
 • podpisy spadkodawcy i dwóch Å›wiadków albo wszystkich Å›wiadków.

W sytuacji natomiast gdy treść testamentu ustnego nie zostaÅ‚a w powyższy sposób stwierdzona, można jÄ… w ciÄ…gu szeÅ›ciu miesiÄ™cy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania Å›wiadków zÅ‚ożone przed sÄ…dem.

Testament sporzÄ…dzony w podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporzÄ…dzić testament przed dowódcÄ… statku lub jego zastÄ™pcÄ…. Do sporzÄ…dzenia testamentu w tej formie wystarczy zatem sam fakt podróży okreÅ›lonym statkiem. W omawianym przypadku testament sporzÄ…dzany jest w nastÄ™pujÄ…cy sposób:

 • spadkodawca oÅ›wiadcza swÄ… wolÄ™ dowódcy statku lub jego zastÄ™pcy w obecnoÅ›ci dwóch Å›wiadków;
 • dowódca statku lub jego zastÄ™pca spisuje wolÄ™ spadkodawcy, podajÄ…c datÄ™ jej spisania,
 • nastÄ™pnie odczytuje to pismo spadkodawcy,
 • pismo podpisujÄ… spadkodawca, Å›wiadkowie oraz dowódca statku lub jego zastÄ™pca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piÅ›mie podać przyczynÄ™ braku podpisu spadkodawcy.

W przypadku gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe, przepisy dopuszczają w takiej sytuacji możliwość sporządzenia testamentu ustnego.

Testament wojskowy. Testament taki można sporządzić w czasie wojny lub mobilizacji albo przebywania w niewoli, jednakże jak twierdzi się powszechnie w literaturze forma ta nie była dotychczas wykorzystywana.

W niektórych z przedstawionych powyżej form testamentu konieczna jest obecność Å›wiadków, jak chociażby w przypadku testamentu ustnego. Nie każdy może być jednakże Å›wiadkiem testamentu. Osoby które nie mogÄ… być Å›wiadkiem przy sporzÄ…dzaniu testamentu wymienia art. 956 oraz art. 957 k.c. Warto zatem zapoznać siÄ™ z tymi przepisami przed dokonaniem stosownych rozrzÄ…dzeÅ„ majÄ…cych nastÄ…pić z udziaÅ‚em Å›wiadków.

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wzór testamentu wÅ‚asnorÄ™cznego 2011-07-27 11:30:14 Zych Elżbieta
Liczba wyświetleń: 1876