Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu Drukuj Stworz PDF

              

Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach:


1.    Rozbudowa świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań"
Rozbudowa polega na dobudowie od strony północnej, przed istniejącą częścią świetlicy wiejskiej, pomieszczeń biblioteki, kotłowni, komunikacji oraz węzłów sanitarnych, oraz przykrycie całości obiektu dachem dwuspadowym. Projekt nie przewiduje zmiany funkcji w budynku, a jedynie rozszerzenie funkcji świetlicy wiejskiej o nową funkcję, jaką jest biblioteka. Projektowana kotłownia oraz przewidziana termomodernizacja zapewni obiektowi możliwość całorocznego funkcjonowania. Zagospodarowanie (rewitalizacja) terenu wokół obiektu poprzez makroniwelację (nawiezienie i wyrównanie ziemi), budowę miejsc parkingowych, wyznaczenie ciągów pieszych z kostki granitowej, ogrodzenie terenu, montaż dwóch pomostów: dwupoziomowego z którego możliwe jest zejście do wody  oraz pływającego, montaż. elementów małej architektury (wyposażenie w wiatę biesiadną, ławki parkowe oraz śmietniki)

2.    Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz ze stawem w formy architektoniczne

Zagospodarowanie działki nr 516 (Jantar, Gmina Stegna), obejmuje rozbiórkę istniejących, zdegradowanych elementów małej architektury, niwelację terenu, budowę chodników oraz parkingu, organizację placu zabaw o powierzchni 313 m², organizację terenów zielonych, dostarczenie i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, wiaty rodzinnej), budowę pomostu.

               
   

Wartość projektu Wnioskowana kwota dofinansowania
1 759 986,09 zł 1 000 000, 00 zł
Liczba wyświetleń: 1149