Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Stegna przeznaczonych do sprzedaży Drukuj Stworz PDF

L.p.

Nr działki

Księgi Wieczyste

Pow. w ha

Opis nieruchomości i przeznaczenie

Wartość nieruchomości w zł, terminy i warunki zapłaty

Położenie nieruchomości

Uwagi

1.

245/1

GD2M/00059359/5

0,0153

DziaÅ‚ka niezabudowana, obrys zbliżony do wydÅ‚użonego prostokÄ…ta, teren pÅ‚aski. SÄ…siedztwo dziaÅ‚ki to zabudowa mieszkaniowa, po stronie wschodniej znajdujÄ… siÄ™ obiekty wypoczynkowo-hotelowe. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona po stronie póÅ‚nocnej ulicy GdaÅ„skiej, drogi wojewódzkiej Nr 501, w odlegÅ‚oÅ›ci ok. 30m od niej. DziaÅ‚ka przewidziana jest do peÅ‚nienia funkcji drogi dojazdowej do dziaÅ‚ek Nr 245/2 i 245/3. Zgodnie z m.p.z.p. dziaÅ‚ka przeznaczona pod zabudowÄ™ mieszkaniowÄ… jednorodzinnÄ… z dopuszczalnoÅ›ciÄ… usÅ‚ug nieuciążliwych

23.000,00 zÅ‚ – pÅ‚atna w caÅ‚oÅ›ci przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do dziaÅ‚ki z ulicy GdaÅ„skiej przez dziaÅ‚kÄ™ – drogÄ™ Nr 247

Nabywca zostanie wyÅ‚oniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

2.

245/2

GD2M/00059359/5

0,0700

DziaÅ‚ka zabudowana jest budynkiem użytkowanym jako mieszkalny, nie zagospodarowana, ogrodzona, na dziaÅ‚ce znajdujÄ… siÄ™ drewniany domek kampingowy i garaż stalowy, oba obiekty nie trwale zwiÄ…zane z gruntem. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona jest po stronie póÅ‚nocnej ulicy GdaÅ„skiej, drogi wojewódzkiej Nr 501, w odlegÅ‚oÅ›ci ok. 30m od niej. Obrys dziaÅ‚ki regularny, teren pÅ‚aski. SÄ…siedztwo dziaÅ‚ki to zabudowa mieszkaniowa, po stronie wschodniej znajdujÄ… siÄ™ obiekty wypoczynkowo-hotelowe. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowÄ™ mieszkaniowÄ… jednorodzinnÄ… z dopuszczalnoÅ›ciÄ… usÅ‚ug nieuciążliwych

124.000,00 zÅ‚ – pÅ‚atna w caÅ‚oÅ›ci przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do dziaÅ‚ki z ulicy GdaÅ„skiej przez dziaÅ‚kÄ™ – drogÄ™ nr 247 a nastÄ™pnie przez wydzielonÄ… dziaÅ‚kÄ™ nr 245/1

Nabywca zostanie wyÅ‚oniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

3.

245/3

GD2M/00059359/5

0,0700

DziaÅ‚ka niezabudowana, nie zagospodarowana, poroÅ›niÄ™ta chwastami i samosiejkami drzew i krzewów. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona jest po stronie póÅ‚nocnej ulicy GdaÅ„skiej, drogi wojewódzkiej Nr 501, w odlegÅ‚oÅ›ci ok. 60m od niej. Obrys dziaÅ‚ki regularny, teren pÅ‚aski. DziaÅ‚ka z trzech stron sÄ…siaduje z zabudowÄ… mieszkaniowÄ…, od strony wschodniej przylega do nieruchomoÅ›ci zabudowanej obiektami wypoczynkowo-hotelowymi. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona jest w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowÄ™ mieszkaniowÄ… jednorodzinnÄ… z dopuszczalnoÅ›ciÄ… usÅ‚ug nieuciążliwych.

124.000,00 zÅ‚ – pÅ‚atna w caÅ‚oÅ›ci przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do dziaÅ‚ki z ulicy GdaÅ„skiej przez dziaÅ‚kÄ™ – drogÄ™ nr 247 a nastÄ™pnie przez wydzielonÄ… dziaÅ‚kÄ™ nr 245/1

Nabywca zostanie wyÅ‚oniony w trybie przetargu nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

4.

239/7

GD2M/00052095/7

0,1053

DziaÅ‚ka o ksztaÅ‚cie zbliżonym do litery L od strony poÅ‚udniowej przylega do ulicy GdaÅ„skiej a od strony zachodniej do ulicy Bursztynowej. Teren pÅ‚aski, poroÅ›niÄ™ty samosiejkami, zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z uwagi na stan techniczny i poÅ‚ożenie przewidzianym do rozbiórki. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona jest w sÄ…siedztwie zabudowy mieszkaniowej i obiektu użytecznoÅ›ci publicznej. Przy granicy zachodniej dziaÅ‚ki znajduje siÄ™ napowietrzna linia energetyczna niskiego napiÄ™cia. W części póÅ‚nocnej dziaÅ‚ki przy ulicy gdaÅ„skiej znajduje siÄ™ drewniany obiekt handlowy przewidziany również do rozbiórki. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowÄ™ mieszkaniowÄ… jednorodzinnÄ… z dopuszczalnoÅ›ciÄ… usÅ‚ug nieuciążliwych.

184.000,00 zł - płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Bursztynowej lub z ulicy Gdańskiej. Nawierzchnie ulic utwardzone asfaltobetonem z chodnikami dla pieszych.

Nabywca zostanie wyÅ‚oniony w trybie przetargu nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

5.

239/8

GD2M/00052095/7

0,1042

DziaÅ‚ka w ksztaÅ‚cie zbliżonym do prostokÄ…tnego, w granicach pÅ‚aska. DziaÅ‚ka od strony zachodniej przylega do ulicy Bursztynowej, poÅ‚ożona w sÄ…siedztwie zabudowy mieszkaniowej. Przy granicy zachodniej dziaÅ‚ki znajduje siÄ™ napowietrzna linia energetyczna niskiego napiÄ™cia. Przy granicy poÅ‚udniowej dziaÅ‚ki znajduje siÄ™ przybudówka budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziaÅ‚ce sÄ…siedniej. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona jest w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowÄ™ mieszkaniowÄ… jednorodzinnÄ… z dopuszczalnoÅ›ciÄ… usÅ‚ug nieuciążliwych.

186.000,00 zÅ‚ -  pÅ‚atna w caÅ‚oÅ›ci przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Bursztynowej o nawierzchni utwardzonej asfaltobetonem z chodnikami dla pieszych.

Nabywca zostanie wyÅ‚oniony w trybie przetargu nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

6.

239/9

GD2M/00052095/7

0,1363

DziaÅ‚ka niezabudowana, o ksztaÅ‚cie zbliżonym do prostokÄ…tnego z wciÄ™ciem w narożniku póÅ‚nocno-zachodnim, w granicach pÅ‚aska. DziaÅ‚ka od strony zachodniej przylega do ulicy Bursztynowej. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona w sÄ…siedztwie zabudowy mieszkaniowej. Przy granicy zachodniej dziaÅ‚ki znajduje siÄ™ napowietrzna linia energetyczna niskiego napiÄ™cia. DziaÅ‚ka poÅ‚ożona w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowÄ™ mieszkaniowÄ… jednorodzinnÄ… z dopuszczalnoÅ›ciÄ… usÅ‚ug nieuciążliwych.

226.000,00 zÅ‚ -  pÅ‚atna w caÅ‚oÅ›ci przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Bursztynowej o nawierzchni utwardzonej asfaltobetonem z chodnikami dla pieszych.

Nabywca zostanie wyÅ‚oniony w trybie przetargu nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

 

Liczba wyświetleń: 2776