Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przetarg na wynajem Sali Widowiskowej GOK w Stegnie w sezonie letnim 2013 Drukuj Stworz PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

ogłasza I przetarg na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie , ul. Gdańska 60, o łącznej powierzchni użytkowej 310  m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno - gastronomicznej

 

Warunki przetargu:

1. W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci prowadzący działalność gospodarczą, posiadający w tym zakresie doświadczenie zawodowe.

2. Wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności kulturalno - gastronomicznej obejmuje łącznie lokal wraz z terenem ogrodzonym.

3. Okres najmu na 1 sezon letni. ( od  15 czerwca 2013 – do 5 września 2013r )

 

Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie ul. Gdańska 60 o łącznej powierzchni  (lokal – 310m2 + teren ogrodzony 665  m2).

      Wykaz pomieszczeń w lokalu użytkowym:

  • Sala widowiskowa 208  m2
  • Scena  65  m 2
  • Zaplecze ze zlewozmywakiem  18  m2
  • Hol   13  m2
  • Pomieszczenie sanitarne  6  m2

2. Przedmiot najmu opisany w pkt 1 wyposażony jest w instalacje wod.- kan., elektryczność,  (media wg stanu liczników opłaca wynajmujący).

3. Wyposażenie przedmiotu najmu w sprzęt gastronomiczny należy do wynajmującego.

4. Nie przewiduje się zaliczenia kosztów adaptacji najmowanego pomieszczenia na poczet należnego czynszu najmu.

 

Kryterium wyboru oceny:

1. Wysokość  stawki czynszu.

2. Ustala się wywoławczą stawkę czynszu za najem pomieszczenia w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) za sezon letni.

3. Termin wnoszenia opłat: czynsz za najem pomieszczenia należy wpłacić na konto GOK przed podpisaniem umowy.

4. Umowę należy podpisać do dnia  10 maja 2013r.     

 

Oferta winna zawierać:

1. imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

2. kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS

3. datę sporządzenia oferty.

4. proponowaną  stawkę czynszu (brutto) za najem lokalu.

5. propozycję o rodzaju prowadzenia działalności gastronomicznej w najmowanym lokalu.

6. pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń.

7. oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach ZUS, Urzędu Skarbowego,

8. podpis oferenta.

 

Warunki przetargu: 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2000,00 zł ( słownie: dwa tysiące zł). Wadium należy wpłacić na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, w terminie do 22 kwietnia 2013 r. do godz. 10:00( przed złożeniem oferty)

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dnia odwołania lub rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał traci wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli:

a) odmówi podpisania umowy

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy uczestnika przetargu.

 

Termin przetargu i miejsce składania ofert:

1. Oferty w zamkniętych kopertach formatu A4, opatrzonych nazwą oferenta i adresem oraz dopiskiem „wynajem pomieszczeni  użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, na działalność kulturalno-gastronomiczną” należy składać w biurze GOK ul Gdańska 60  

      do godziny 1000 dnia  22 kwietnia 2013 roku.

2. Komisyjne otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2013 roku o godzinie 1015.

 

Informacje w sprawie przedmiotu przetargu udzielane są przez Panią Izabelę Grudniewską – dyrektor  GOK w godz. 900 – 1400 pod numerem tel. 0-55 247 82 92.

Przedmiot najmu oglądać można od dnia 02.04.2013 do dnia 17.04.2013r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Gminny Ośrodek  Kultury w Stegnie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Załącznik do ogłoszenia stanowi projekt umowy dzierżawy

 

 

Stegna dnia 28.03.2013 r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wzór umowy 2013 2013-03-28 10:39:18
załącznik Ogłoszenie o przetargu 2013-03-28 10:38:56
Liczba wyświetleń: 1066