Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kontrole podatkowe - osoby fizyczne Drukuj Stworz PDF

Wójt  Gminy Stegna informuje, że począwszy od miesiąca maja 2013 r. na terenie Gminy zostaną przeprowadzone kontrole podatkowe u podatników - osoby fizyczne.

 

Celem kontroli podatkowej bÄ™dzie sprawdzenie czy kontrolowani wywiÄ…zujÄ… siÄ™ z obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z przepisów prawa podatkowego m.in. z:

 

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opÅ‚atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm,),.

Zakresem kontroli podatkowej zostanie objęta podstawa opodatkowania stanowiąca dla:

 

  1. gruntów – powierzchniÄ™,
  2. budynków lub ich części – powierzchniÄ™ użytkowÄ….

 

W zwiÄ…zku z powyższym  Wójt Gminy Stegna przypomina o możliwoÅ›ci zÅ‚ożenia w UrzÄ™dzie Gminy Stegna  pokój 10 I piÄ™tro, korekty:

 
- nformacji w sprawie: podatku od nieruchomoÅ›ci, podatku rolnego , podatku leÅ›nego - druk IN-1,IR-1,IL-1  


Wójt Gminy  informuje także, biorÄ…c pod uwagÄ™ art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiÄ…cej podstawÄ™ opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalajÄ…cej zobowiÄ…zanie podatkowe należny podatek za okres 5 lat wstecz.

 

Ustawa z dnia 10 wrzeÅ›nia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r.  poz. 186)  w dziale II (Część szczególna), RozdziaÅ‚ 6 (PrzestÄ™pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiÄ…zkom podatkowym i rozliczeniom z tytuÅ‚u dotacji lub subwencji) przewiduje sankcje za uchylanie siÄ™ od opodatkowania, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopeÅ‚nienie obowiÄ…zku zawiadomienia o zmianie danych.


WedÅ‚ug art. 54 § 1 "Podatnik, który uchylajÄ…c siÄ™ od opodatkowania, nie ujawnia wÅ‚aÅ›ciwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie skÅ‚ada deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnoÅ›ci, albo obu tym karom Å‚Ä…cznie".

Liczba wyświetleń: 1703