Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 27 września 2012 r. do 30 października 2012 r. Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Udział w zebraniu wiejskim w Junoszynie
  3. Udział w zebraniu wiejskim w Drewnicy
  4. Udział w zebraniu wiejskim w Stegnie
  5. Organizacja badań mammograficznych przez mammobus dla mieszkanek gminy
  6. Spotkanie ze służbami w/s podsumowania sezonu letniego
  7. UdziaÅ‚ w przetargach na budowÄ™ kanalizacji w miejscowoÅ›ciach Nowotna, Popowo wraz z kolektorem przesyÅ‚owym do Stegny oraz na remont budynku komunalnego w WiÅ›niówce,
  8. UdziaÅ‚ w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej PrzemysÅ‚aw, Å»uÅ‚awki, Drewnica.
  9. UdziaÅ‚ w spotkaniach z Paniami Dyrektorkami szkóÅ‚ w naszej Gminie,

10.  UdziaÅ‚ w odbiorach prac termomodernizacyjnych w placówkach oÅ›wiatowych,

11.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z branżą turystycznÄ… poÅ›wiÄ™conemu podsumowaniu sezonu turystycznego,

12.  UdziaÅ‚ w konferencji w Tczewie dot. realizacji regionalnego systemu gospodarki odpadami,

13.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z Prezesem PKS ElblÄ…g dot. dowozów dzieci do szkóÅ‚,

14.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z przedstawicielami ORLEN-u dot. stacji benzynowej w Stegnie, uzupeÅ‚niajÄ…c powiedziaÅ‚a, że w momencie gdy uchwalany byÅ‚ plan zagospodarowania przestrzennego Stegna-Centrum przedstawiciele ORLEN-u nie zÅ‚ożyli do niego żadnych wniosków, obecnie po spotkaniu zÅ‚ożyli wnioski do zmian tego planu, natomiast zgodnie z rozporzÄ…dzeniem do koÅ„ca 2012 r. stacje benzynowe, które nie speÅ‚niajÄ… warunków unijnych muszÄ… zostać zlikwidowane. Obecnie ORLEN jest dopiero na etapie zlecenia przygotowania dokumentacji na przebudowÄ™ tej stacji.

15.  UdziaÅ‚ w uroczystoÅ›ciach Dnia Nauczyciela i pasowaniu pierwszoklasistów we wszystkich szkoÅ‚ach w naszej gminie,

16.  Spotkanie z przedstawicielami ZUOS Tczew dot. punktu selektywnej zbiórki na terenie stacji przeÅ‚adunkowej odpadów w Stegnie,

17.  UdziaÅ‚ w obchodach 50- lecia WOPR (Gratulacje dla Pana Romana Chmielowskiego za otrzymanie zÅ‚otego medalu Prezydenta RP)

18.  UdziaÅ‚ w obchodach Åšwiatowego Dnia Turystyki (wyróżnienia z rÄ…k MarszaÅ‚ka skierowano dla Pana JarosÅ‚awa SoÅ‚oducha i Pana MichaÅ‚a Stech)

19.  UdziaÅ‚ w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przedstawicieli Banku SpóÅ‚dzielczego – pożegnanie Pana Prezesa MichaÅ‚a Pietrucina

20.  UdziaÅ‚ w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej w Dworku

21.  UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu LOT

22.  UdziaÅ‚ w festynie w CheÅ‚mku Osadzie

23.  UdziaÅ‚ w konferencji dotyczÄ…cej oÅ›wiaty w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim

24.  UdziaÅ‚ w spotkaniu Klubu samorzÄ…dowca akcji ”Masz gÅ‚os, masz wybór” w Senacie RP

25.  Spotkanie z OddziaÅ‚ami Gminnymi OSP

26.  UdziaÅ‚ w konferencji na temat strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa na lata 2014- 2020 w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim

27.  UdziaÅ‚ w ZarzÄ…dzie LOT

28.  UdziaÅ‚ w „ Akademii wójta” w PÅ‚ocku prowadzonej przez FundacjÄ™ Wspomagania Wsi

29.  UdziaÅ‚ w Sesji Rady Powiatu

Liczba wyświetleń: 883