Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIII Sesja Rady Gminy Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję:

XXXIII Sesję Rady Gminy Stegna na dzień 27 maja 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie za 2012 rok.

8. Podsumowanie sezonu zimowego oraz wnioski na następną zimę.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2013,

9.2.zmiany uchwały Nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025,

9.3.określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2013

9.4.uchylenia uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie powołania inkasentów opłaty miejscowej

9.5.powołania inkasenta opłaty targowej

9.6.zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie oraz zmiany granic jego obwodu

9.7.zmiany w załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXII/206/2012 z dniu 28 czerwca 2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stegnie

9.8.udzielenia zgody na kolejną dzierżawę pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rybinie oraz dzierżawę pomieszczeń przyległych na okres do 10 lat

9.9.wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości cz. działki Nr 1223/7 położonej w miejscowości Stegna

9.10. wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenie stanowiącym własność Gminy Stegna oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych

9.11. przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna – aktualizacja 2012.”

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                                      

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              (-) Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1075