Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wstępna ocena ryzyka powodziowego Drukuj Stworz PDF

WstÄ™pna ocena ryzyka powodziowego 

 

 

WstÄ™pna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych DyrektywÄ… 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego  i zarzÄ…dzania nim (Dyrektywa Powodziowa).


Celem wstÄ™pnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeÅ„stwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczÄ…ce ryzyko powodziowe lub na których wystÄ…pienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. WstÄ™pnÄ… ocenÄ™ wykonuje siÄ™ w oparciu o dostÄ™pne lub Å‚atwe do uzyskania informacje.


Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr. 239 poz. 2019, z późn. zm) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny jest Prezes Krajowego ZarzÄ…du Gospodarki Wodnej.


WstÄ™pna ocena ryzyka powodziowego zostaÅ‚a opracowana w ramach projektu „Informatyczny System OsÅ‚ony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB (IMGW) w konsorcjum z Krajowym ZarzÄ…dem Gospodarki Wodnej (KZGW), GÅ‚ównym UrzÄ™dem Geodezji i Kartografii (GUGiK), RzÄ…dowym Centrum BezpieczeÅ„stwa (RCB) oraz Instytutem ŁącznoÅ›ci.


Wstępna ocena ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.


W ramach WORP zostaÅ‚y zidentyfikowane znaczÄ…ce powodzie historyczne, jak również powodzie, które mogÄ… wystÄ…pić w przyszÅ‚oÅ›ci (tzw. powodzie prawdopodobne), które stanowiÅ‚y podstawÄ™ do wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeÅ„stwo powodzi.


Dla obszarów narażonych na niebezpieczeÅ„stwo powodzi, wskazanych we wstÄ™pnej ocenie ryzyka powodziowego zostanÄ… wykonane do dnia 22 grudnia 2013 r. dokÅ‚adne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.


Należy podkreÅ›lić, że obszary wyznaczone we wstÄ™pnej ocenie ryzyka powodziowego nie stanowiÄ… podstawy do planowania przestrzennego. Celem WORP nie jest wyznaczenie precyzyjnego zasiÄ™gu obszarów zagrożonych powodziÄ…, lecz wstÄ™pne ich zidentyfikowanie, w celu wyselekcjonowania rzek, które stwarzajÄ… zagrożenie powodziowe.
Dla rzek wskazanych we wstÄ™pnej ocenie ryzyka powodziowego zostanie wykonane matematyczne modelowanie hydrauliczne, w wyniku którego wyznaczone zostanÄ… precyzyjne obszary, przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego. Dopiero te obszary bÄ™dÄ… podstawÄ… do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego. Zgodnie z art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne granice przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego bÄ™dÄ… uwzglÄ™dniane w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.


Nie dla wszystkich rzek możliwe bÄ™dzie wykonanie map zagrożenia powodziowego w I cyklu planistycznym, ze wzglÄ™du na brak dokÅ‚adnych danych, tj. numerycznego modelu terenu czy przekrojów korytowych rzek, niezbÄ™dnych do przeprowadzenia modelowania hydraulicznego. W zwiÄ…zku z powyższym we wstÄ™pnej ocenie ryzyka powodziowego wskazano rzeki, które bÄ™dÄ… wykonane również w kolejnym cyklu planistycznym. Dyrektywa Powodziowa zakÅ‚ada aktualizacjÄ™ wszystkich dokumentów planistycznych co 6 lat.


Na obszarach, dla których istnieje studium ochrony przeciwpowodziowej sporzÄ…dzone przez dyrektora regionalnego zarzÄ…du gospodarki wodnej, studium to, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, zachowuje ważność do dnia sporzÄ…dzenia mapy zagrożenia powodziowego.


Zgodnie z art. 88c ust. 3 – 6 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2005 Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) Prezes Krajowego ZarzÄ…du Gospodarki Wodnej przekazaÅ‚ projekt wstÄ™pnej oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania wÅ‚aÅ›ciwym wojewodom oraz marszaÅ‚kom województw.
Projekt wstÄ™pnej oceny ryzyka powodziowego, obejmujÄ…cy mapy wynikowe oraz raport, zostaÅ‚ przesÅ‚any do opinii marszaÅ‚kom województw i wojewodom w dniu 28 wrzeÅ›nia 2011r. W tym samym dniu projekt wstÄ™pnej oceny ryzyka powodziowego zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej Krajowego ZarzÄ…du Gospodarki Wodnej.


Opinie dotyczÄ…ce projektu wstÄ™pnej oceny ryzyka powodziowego przekazaÅ‚o 21 organów. Sposób rozpatrzenia uwag zostaÅ‚ przedstawiony organom opiniujÄ…cym zgodnie z art. 88c ust. 4. ustawy Prawo wodne. WÅ›ród opinii nie wystÄ…piÅ‚y uwagi, dotyczÄ…ce wstÄ™pnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnÄ™trznych, które wymagaÅ‚yby uzgodnienia z ministrem wÅ‚aÅ›ciwym do spraw gospodarki morskiej zgodnie z art. 88c ust. 5 ustawy Prawo wodne.

Poniżej dostępny jest ostateczny raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z załącznikami:

 

  1. Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
  2. Załącznik nr 1 do raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
  3. ZaÅ‚Ä…cznik nr 2  do raportu z wykonania wstÄ™pnej oceny ryzyka powodziowego.

 

 

ŹródÅ‚o: www.kzgw.gov.pl

Liczba wyświetleń: 2951