Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXV Sesja Rady Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzÄ…dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwoÅ‚ujÄ™:

XXXV Sesję Rady Gminy Stegna na dzień 18 lipca 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie.

Proponowany porzÄ…dek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uroczyste wrÄ™czenie odznaczenia „Gwiazdy Iraku” mieszkaÅ„cowi gminy.
  3. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy Stegna.
  4. Åšlubowanie radnego.
  5. Wybór sekretarza obrad.
  6. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
  7. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2013,

10.2. zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaÅ‚ych na terenie Gminy Stegna,

10.3. nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stegnie

10.4. nadania imienia Gimnazjum w Mikoszewie

10.5. zmiany uchwaÅ‚y Nr XXXII/306/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiÄ…zkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiÄ…zkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmujÄ…cym stanowiska kierownicze i przyznania im zwolnienia od obowiÄ…zku realizacji zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiÄ…zkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

     11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

     12. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

                                                          

                                                                                              PrzewodniczÄ…ca Rady

                                                                                              (-) Dorota Chojna               


MateriaÅ‚y dostÄ™pne sÄ… na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/stegna/gmina_stegna/rada/sesje              

Liczba wyświetleń: 1031