Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie Konsultacyjne dot. projektu Programu Współpracy SWP z NGO-sami na 2014r. Drukuj Stworz PDF

PrzewodniczÄ…ca Pomorskiej Rady DziaÅ‚alnoÅ›ci Pożytku Publicznego, PrzewodniczÄ…cy Pomorskiej Rady Organizacji PozarzÄ…dowych oraz PeÅ‚nomocnik MarszaÅ‚ka ds. wspóÅ‚pracy z organizacjami pozarzadowymi zapraszajÄ… organizacje pozarzÄ…dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego "Programu WspóÅ‚pracy SamorzÄ…du Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarzÄ…dowymi oraz podmiotami okreÅ›lonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014".

W ramach procesu konsultacji spoÅ‚ecznych (szczegóÅ‚y na stronie internetowej www.rops.pomorskie.eu w zakÅ‚adce „organizacje pozarzÄ…dowe”) zapraszamy do udziaÅ‚u  w spotkaniach konsultacyjnych, które odbÄ™dÄ… siÄ™ w GdaÅ„sku, Chojnicach i SÅ‚upsku.

Tematem konsultacji bÄ™dÄ…: 

·         Cel strategiczny i cele szczegóÅ‚owe Programu,

·         Zasady wspóÅ‚pracy,

·         Formy wspóÅ‚pracy,

·         Tryb powoÅ‚ania i zasady dziaÅ‚ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,

·         Wolne wnioski.

Termin i miejsce pierwszego spotkania konsultacyjnego:

·         GdaÅ„sk - Centrum KsztaÅ‚cenia Ustawicznego ul. Jana AugustyÅ„skiego 1, dnia 4 wrzeÅ›nia br.o godz. 16.00

O terminach kolejnych spotkań poinformujemy Państwa niebawem.

SzczegóÅ‚owych informacji udzielajÄ…: PrzewodniczÄ…cy Pomorskiej Rady Organizacji PozarzÄ…dowych Pan Marek Olechnowicz email: [email protected]; przedstawicielka Pomorskiej Rady DziaÅ‚alnoÅ›ci Pożytku Publicznego Pani Beata Matyjaszczyk tel. 501 209 717 email: [email protected] oraz Pani Magdalena Witkowska z zespoÅ‚u ds. wspóÅ‚pracy  z organizacjami pozarzÄ…dowymi UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego - tel. 58 32 68 897, emal:  [email protected]

 

Pliki do pobrania:

1.     Projekt „Programu WspóÅ‚pracy SamorzÄ…du Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarzÄ…dowymi oraz podmiotami  okreÅ›lonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014"

2.     Formularz zgÅ‚aszania uwag i wniosków do projektu „Programu WspóÅ‚pracy SamorzÄ…du Województwa Pomorskiego z  organizacjami pozarzÄ…dowymi oraz podmiotami  okreÅ›lonymi w art.3 ust.3 ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

3.     Program spotkania  konsultacyjnego


 

Liczba wyświetleń: 932