Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Czad Drukuj Stworz PDF

SkÄ…d siÄ™ bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.

Powstaje w wyniku niepeÅ‚nego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, wÄ™gla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej iloÅ›ci tlenu, niezbÄ™dnej do zupeÅ‚nego spalania. Może to wynikać z braku dopÅ‚ywu Å›wieżego (zewnÄ™trznego) powietrza do urzÄ…dzenia, w którym nastÄ™puje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub zÅ‚ej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamkniÄ™cia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna sÄ… szczelnie zamkniÄ™te lub uszczelnione na zimÄ™. Czad powstaje także czÄ™sto w czasie pożaru. NiebezpieczeÅ„stwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek wÄ™gla jest gazem niewyczuwalnym dla czÅ‚owieka. Dostaje siÄ™ do organizmu przez ukÅ‚ad oddechowy, a nastÄ™pnie jest wchÅ‚aniany do krwioobiegu. W ukÅ‚adzie oddechowym czÅ‚owieka tlenek wÄ™gla wiąże siÄ™ z hemoglobinÄ… 210 razy szybciej niż tlen, blokujÄ…c dopÅ‚yw tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia czÅ‚owieka. Uniemożliwia prawidÅ‚owe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narzÄ…dów NastÄ™pstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie oÅ›rodkowego ukÅ‚adu nerwowego, niewydolność wieÅ„cowa i zawaÅ‚ albo nawet Å›mierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

PodstawowÄ… przyczynÄ… zatruć jest niepeÅ‚ne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamkniÄ™te sÄ… okna, brak jest wÅ‚aÅ›ciwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpÅ‚yw. Tyle spalin wypÅ‚ynie na zewnÄ…trz ile Å›wieżego powietrza napÅ‚ynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy wiÄ™c zapewnić możliwość staÅ‚ego dopÅ‚ywu Å›wieżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni wÄ™glowej lub pieca) oraz swobodny odpÅ‚yw spalin.

Pamiętaj aby:

 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródÅ‚a ognia (pieca gazowego z otwartÄ… komorÄ… spalania, kuchenki gazowej lub wÄ™glowej),

 • nie zasÅ‚aniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

 • przy instalacji urzÄ…dzeÅ„ i systemów grzewczych korzystaj z usÅ‚ug wykwalifikowanej osoby,

 • dokonywać okresowych przeglÄ…dów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz wÄ™gla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiÄ…ce. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opaÅ‚owego – nie rzadziej niż raz na póÅ‚ roku. ZarzÄ…dca budynku lub wÅ‚aÅ›ciciel ma obowiÄ…zek m.in. przeglÄ…du instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w rok,

 • użytkować sprawne techniczne urzÄ…dzenia, w których odbywa siÄ™ proces spalania zgodnie z instrukcjÄ… producenta: kontrolować stan techniczny urzÄ…dzeÅ„ grzewczych,

 • stosować urzÄ…dzenia posiadajÄ…ce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wÄ…tpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urzÄ…dzenia tzw. deklaracji zgodnoÅ›ci, tj. dokumentu zawierajÄ…cego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urzÄ…dzenia,

 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność dziaÅ‚ania wentylacji, ponieważ nowe okna sÄ… najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wczeÅ›niej stosowanych w budynku i mogÄ… pogarszać wentylacjÄ™,

 • systematycznie sprawdzać ciÄ…g powietrza, np. poprzez przykÅ‚adanie kartki papieru do otworu, bÄ…dź kratki wentylacyjnej; jeÅ›li nic nie zakÅ‚óca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

 • czÄ™sto wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa siÄ™ proces spalania (kuchnie, Å‚azienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

 • rozmieÅ›cić czujniki tlenku wÄ™gla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiÄ™kszenia bezpieczeÅ„stwa, dodatkowe czujniki warto umieÅ›cić w każdym pomieszczeniu,

 • nie spalaj wÄ™gla drzewnego w domu, garażu, na zamkniÄ™tej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie majÄ… odpowiedniej wentylacji,

 • nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostajÄ… otwarte,

 • nie bagatelizuj objawów dusznoÅ›ci, bólów i zawrotów gÅ‚owy, nudnoÅ›ci, wymiotów, oszoÅ‚omienia, osÅ‚abienia, przyspieszenia czynnoÅ›ci serca i oddychania, gdyż mogÄ… być sygnaÅ‚em, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym siÄ™ znajdujemy i zasiÄ™gnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból gÅ‚owy,

- zawroty głowy,
- ogólne zmÄ™czenie,
- duszność,
- trudnoÅ›ciami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny

- senność,
- nudności.
OsÅ‚abienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolnoÅ›ci oceny zagrożenia powodujÄ…, że jest on caÅ‚kowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeÅ›li nikt nie przyjdzie mu z pomocÄ… – umiera.


Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wÄ™gla?

 • należy natychmiast zapewnić dopÅ‚yw Å›wieżego, czystego powietrza,

 • jak najszybciej wynieść osobÄ™ poszkodowanÄ… w bezpieczne miejsce, na Å›wieże powietrze,

 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarzniÄ™cia

 • wezwać sÅ‚użby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112),

 

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

BEZPIECZNE UÅ»YTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym noÅ›nikiem energii, stosowanym powszechnie w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. WiÄ™kszość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić siÄ™ zagrożenie zatruciem tlenkiem wÄ™gla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem wÄ™gla pochodzÄ…cym z gazowych grzejników wody przepÅ‚ywowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy wiÄ™cej ulega zatruciu wymagajÄ…cym hospitalizacji.
PrzeważajÄ…ca wiÄ™kszość wypadków Å›miertelnych zdarza siÄ™ miÄ™dzy 1 listopada a 31 marca, a wiÄ™c w porze chÅ‚odnej. PrzyczynÄ… sÄ… zamkniÄ™te, szczelne okna. Można Å‚atwo zapobiec powstawaniu tlenku wÄ™gla i jego przenikaniu do mieszkaÅ„, speÅ‚niajÄ…c cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urzÄ…dzeÅ„ spalajÄ…cych gaz.
SÄ… to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
SÄ… one przedstawione poniżej w skrócie.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcjÄ… producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobÄ™ nieuprawnionÄ… może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkaÅ„ców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczÄ… kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować siÄ™ jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane miÄ™dzy oknem a kuchenkÄ…, tak, aby nad nimi nastÄ™powaÅ‚ przepÅ‚yw Å›wieżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA


StaÅ‚y dopÅ‚yw Å›wieżego (zewnÄ™trznego) powietrza do urzÄ…dzenia, w którym nastÄ™puje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopÅ‚ywu Å›wieżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupeÅ‚ne spalanie i powstawanie tlenku wÄ™gla. NastÄ™puje to wówczas, gdy np. okna mieszkania sÄ… szczelnie zamkniÄ™te. StaÅ‚y dopÅ‚yw Å›wieżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbÄ™dnym swobodnego odpÅ‚ywu spalin. W zwiÄ…zku z tym należy pamiÄ™tać, aby przed każdÄ… kÄ…pielÄ… dobrze przewietrzyć Å‚azienkÄ™, szczelne okna byÅ‚y wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kÄ…pieli uchylone byÅ‚o okno w mieszkaniu lub lufcik. ZasÅ‚anianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do Å‚azienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi Å›miertelnym zatruciem.


SWOBODNY ODPŁYW SPALIN

Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyÅ‚Ä…czony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osÅ‚abienie ciÄ…gu lub może być przyczynÄ… przenikania spalin do sÄ…siadujÄ…cych z nim pomieszczeÅ„. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiÄ…zek poddania obiektu kontroli spoczywa na wÅ‚aÅ›cicielu lub zarzÄ…dcy. Warunkiem swobodnego odpÅ‚ywu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także staÅ‚y dopÅ‚yw Å›wieżego powietrza do pomieszczenia, w którym nastÄ™puje spalanie gazu. Nie bÄ™dzie odpÅ‚ywu spalin, jeżeli pracujÄ…cy piecyk gazowy bÄ™dzie siÄ™ znajdowaÅ‚ w zamkniÄ™tym, uszczelnionym mieszkaniu. StaÅ‚y dopÅ‚yw powietrza do pomieszczenia, w którym wÅ‚Ä…czono piecyk gazowy, jest wiÄ™c warunkiem niezbÄ™dnym do speÅ‚nienia dwóch podstawowych wymagaÅ„ bezpieczeÅ„stwa - zupeÅ‚nego spalania gazu i swobodnego odpÅ‚ywu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZÄ„DZENIA GAZOWEGO

UrzÄ…dzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystoÅ›ci i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. ObowiÄ…zek utrzymania wymaganego stanu technicznego urzÄ…dzeÅ„ gazowych i ich udostÄ™pnienia do kontroli nakÅ‚ada na użytkownika lokalu RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeÅ„stwo wÅ‚asne i swojej rodziny do tego obowiÄ…zku powinien siÄ™ poczuwać każdy użytkownik urzÄ…dzeÅ„ gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwÅ‚ocznie zgÅ‚osić do kontroli. Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urzÄ…dzenia gazowego może być powierzona wyÅ‚Ä…cznie osobom posiadajÄ…cym odpowiednie uprawnienia.

 

 

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

 

ŹródÅ‚o: http://www.straz.gov.pl

Liczba wyświetleń: 879