Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Stacja pomp WYBICKO - oddana do użytku Drukuj Stworz PDF

                                                            

 

 

Pod koniec sierpnia miaÅ‚ miejsce odbiór koÅ„cowy dla 1 z zadaÅ„ realizowanych na terenie Gminy Stegna w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Å»uÅ‚aw – Etap I – ZarzÄ…d Melioracji i UrzÄ…dzeÅ„ Wodnych Województwa Pomorskiego w GdaÅ„sku”:


1. Budowa stacji pomp Wybicko


Zrealizowane przedsiÄ™wziÄ™cie to inwestycja celu publicznego, polegajÄ…ca na budowie stacji pomp „Wybicko” i obiektów z niÄ… zwiÄ…zanych, zlokalizowana w miejscowoÅ›ci Wybicko w gminie Stegna, powiat nowodworski. Celem zamierzonego przedsiÄ™wziÄ™cia byÅ‚a budowa pomocniczej, zautomatyzowanej pompowni melioracyjnej, odwadniajÄ…cej depresyjne tereny o powierzchni 4500 ha, znajdujÄ…ce siÄ™ w istniejÄ…cym polderze o powierzchni 27000ha, odwadnianym pompowniÄ… ChÅ‚odniewo. Pompownia „Wybicko” pobiera wodÄ™ z ujÅ›ciowego odcinka Starej Strugi i przerzuca ja do koryta Zamkowej Strugi okoÅ‚o 750m przed jej ujÅ›ciem do kanaÅ‚u Linawy.Przedmiotowa inwestycja w szczególnoÅ›ci obejmowaÅ‚a:

 • Wykonanie zastawki regulacyjnej w korycie Zamkowej Strugi o Å›wietle 2x2,0m;
 • Wykonanie żelbetowej konstrukcji wylotu w Å›ciankach szczelnych;
 • Montaż pomp zatapialnych: szt. 2 o wydajnoÅ›ciach 600 dm3/s oraz pomp zatapialnych szt. 2 o wydajnoÅ›ciach 1150 dm3/s;
 • Montaż czyszczarki kraty wlotowej z zadaszeniem;
 • Wykonanie umocnieÅ„ przed wlotem do pompowni oraz odcinka koryta Zamkowej Strugi w rejonie jej wylotu w postaci materacy faszynowo – tkaninowych w Å›ciankach szczelnych;
 • PrzebudowÄ™ koryta Starej Strugi polegajÄ…cej na jego pogÅ‚Ä™bieniu i przebudowie trzech przepustów pod drogami gruntowymi;
 • PrzebudowÄ™ przepustu drogowego Å‚Ä…czÄ…cego StarÄ… StrugÄ™ i ZamkowÄ… StrugÄ™.
 • Wykonanie budynku obsÅ‚ugi i sterowni;
 • Wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyÅ‚Ä…czem energetycznym;
 • Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki pracy urzÄ…dzeÅ„ pompowni;
 • Wykonanie wiaty na szandory;
 • Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramÄ… i furtkÄ…;
 • Wykonanie umocnienia drogi dojazdowej .  

UmowÄ™ na wykonanie robót podpisano: 16.08.2012 r.

Data odbioru końcowego: 28.08.2013 r.

Całkowity koszt inwestycji: 6 442 093,19 zł.

InwestycjÄ™ zrealizowano ze Å›rodków Funduszu SpójnoÅ›ci (85%) w wysokoÅ›ci 5 475 779,21 zÅ‚ oraz budżetu PaÅ„stwa (15%) w wysokoÅ›ci 966 313,98 zÅ‚.

ŹródÅ‚o: zmiuw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 1044