Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2013″ Drukuj Stworz PDF

Gmina Stegna informuje, że został zakończony projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna - edycja 2013.

 

Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Stegna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego działania i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. W ramach realizacji projektu bezpiecznie unieszkodliwionych zostało 8,59 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest z trzech nieruchomości położonych na terenie Gminy Stegna. Łączna powierzchnia pokryć dachowych, z których usunięte zostały wyroby zawierające azbest wynosi 636,07 m². 

 

WFOŚiGW w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Stegna na jej wniosek z dnia 28.03.2013 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2013″. Zadanie jest zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przyjętym Uchwałą Nr XXXV/346/10 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2010 r. Gmina Stegna poinformowała beneficjentów końcowych zadania o warunkach na jakich uzyskała dofinansowanie.

 

Koszty kwalifikowane zadania wyniosły 6 144,00 zł, z czego 4 290,00 zł zostały pokryte z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast reszta kosztów stanowiła wkład własny mieszkańców uczestniczących w projekcie.

 

dofinansowane_rgb - średni

Liczba wyświetleń: 1390