Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2013″ Drukuj Stworz PDF

Gmina Stegna informuje, że zostaÅ‚ zakoÅ„czony projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna - edycja 2013.

 

Projekt miaÅ‚ na celu usuniÄ™cie wyrobów zawierajÄ…cych azbest terenu Gminy Stegna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego dziaÅ‚ania i niebezpiecznych dla zdrowia skutków dziaÅ‚ania azbestu. W ramach realizacji projektu bezpiecznie unieszkodliwionych zostaÅ‚o 8,59 Mg (tony) wyrobów zawierajÄ…cych azbest z trzech nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy Stegna. Łączna powierzchnia pokryć dachowych, z których usuniÄ™te zostaÅ‚y wyroby zawierajÄ…ce azbest wynosi 636,07 m². 

 

WFOÅšiGW w GdaÅ„sku dziaÅ‚ajÄ…c na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Åšrodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest”, przy udziale Å›rodków udostÄ™pnionych w ramach tego Programu, udzieliÅ‚ Gminie Stegna na jej wniosek z dnia 28.03.2013 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2013″. Zadanie jest zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajÄ…cych azbest przyjÄ™tym UchwaÅ‚Ä… Nr XXXV/346/10 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2010 r. Gmina Stegna poinformowaÅ‚a beneficjentów koÅ„cowych zadania o warunkach na jakich uzyskaÅ‚a dofinansowanie.

 

Koszty kwalifikowane zadania wyniosÅ‚y 6 144,00 zÅ‚, z czego 4 290,00 zÅ‚ zostaÅ‚y pokryte z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku oraz Å›rodków udostÄ™pnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast reszta kosztów stanowiÅ‚a wkÅ‚ad wÅ‚asny mieszkaÅ„ców uczestniczÄ…cych w projekcie.

 

dofinansowane_rgb - średni

Liczba wyświetleń: 1494