Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WÓJT GMINY STEGNA OGŁASZA NABÓR DO KONKURSU ,,GMINA STEGNA - UDOSTĘPNIENIE INTERNETU MIESZKAŃCOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM" Drukuj Stworz PDF

 

 

 

                      

 

Wójt Gminy Stegna ogłasza nabór uczestników w projekcie pn:

,,Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

Współfinansowanego w ramach działania 8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Uczestnik Projektu, który chce otrzymać darmowy komputer wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu  musi należeć do co najmniej z jednej z poniższych grup docelowych:

1     dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej   uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego,

2     dzieci i młodzież ucząca się, osiągające wysokie wyniki w nauczaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulaminie

3     rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,

4     gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

5     gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

6     osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

7     osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.

Uczestnik projektu, który chce wziąść udział w konkursie musi  mieszkać na terenie Gminy Stegna, nie może posiadać komputera oraz dostępu do Internetu. Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Projekcie. O wyborze uczestników projektu z grona kandydatów zdecyduje Komisja powołana do weryfikacji wniosków.

Termin składania zgłoszeń  od 25 listopada do 16 grudnia 2013r.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin rekrutacji do projektu zostaną udo­stępnione w formie papierowej w  Urzędzie Gminy Stegna, ul. Gdańska 34 (pokój nr 2). Dokumenty zgłoszenia do projektu zostaną udostępnione w formie elektronicznej na  stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna, w zakładce projektu. www.stegna.pl  lub www.i-stegna.pl . Kompletny, wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną Formularz zgłoszenia do projektu obowiąz­kowo należy złożyć w Urzędzie Gminy Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna. W przy­padku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłosze­nia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Rodzina może złożyć tylko jeden wniosek – w przypadku złożenia większej ilości zostaną one odrzucone

Więcej informacji na temat naboru projektu zamieszczone zostały w regulaminie rekrutacji do projektu

Wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria wskazane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Stegna” ZAPRASZAMY.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik oświadczenie o wysokości dochodów w wersji edytowalnej 2013-11-22 09:44:23
załącznik formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej 2013-11-22 09:43:56
załącznik wzór umowy 2013-11-22 09:43:23
załącznik oświadczenie o wysokości dochodów 2013-11-22 09:43:00
załącznik formularz zgłoszeniowy 2013-11-22 09:41:53
załącznik regulamin konkursu 2013-11-22 09:41:22
załącznik zarządzenie 2013-11-22 09:40:12
Liczba wyświetleń: 1505