Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WÓJT GMINY STEGNA OGŁASZA NABÓR DO KONKURSU ,,GMINA STEGNA - UDOSTĘPNIENIE INTERNETU MIESZKAŃCOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM" Drukuj Stworz PDF

 

 

 

                      

 

Wójt Gminy Stegna ogÅ‚asza nabór uczestników w projekcie pn:

,,Gmina Stegna – udostÄ™pnienie Internetu mieszkaÅ„com zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

WspóÅ‚finansowanego w ramach dziaÅ‚ania 8.3  PrzeciwdziaÅ‚anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, OÅ› priorytetowa 8. SpoÅ‚eczeÅ„stwo informacyjne – zwiÄ™kszenie innowacyjnoÅ›ci gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Uczestnik Projektu, który chce otrzymać darmowy komputer wraz z bezpÅ‚atnym dostÄ™pem do Internetu  musi należeć do co najmniej z jednej z poniższych grup docelowych:

1     dzieci i mÅ‚odzież uczÄ…ca siÄ™ z rodzin znajdujÄ…cych siÄ™ w trudnej sytuacji materialnej i spoÅ‚ecznej   uprawniajÄ…cej do uzyskania stypendium socjalnego,

2     dzieci i mÅ‚odzież uczÄ…ca siÄ™, osiÄ…gajÄ…ce wysokie wyniki w nauczaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulaminie

3     rodziny zastÄ™pcze, rodzinne domy dziecka,

4     gospodarstwa domowe speÅ‚niajÄ…ce kryterium dochodowe upoważniajÄ…ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy spoÅ‚ecznej,

5     gospodarstwa domowe speÅ‚niajÄ…ce kryterium dochodowe upoważniajÄ…ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu Å›wiadczeÅ„ rodzinnych,

6     osoby niepeÅ‚nosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci lub z orzeczeniem równoważnym

7     osoby powyżej pięćdziesiÄ…tego roku życia, znajdujÄ…ce siÄ™ w trudnej sytuacji finansowej.

Uczestnik projektu, który chce wziąść udziaÅ‚ w konkursie musi  mieszkać na terenie Gminy Stegna, nie może posiadać komputera oraz dostÄ™pu do Internetu. ZÅ‚ożenie formularza nie jest jednoznaczne z udziaÅ‚em w Projekcie. O wyborze uczestników projektu z grona kandydatów zdecyduje Komisja powoÅ‚ana do weryfikacji wniosków.

Termin skÅ‚adania zgÅ‚oszeÅ„  od 25 listopada do 16 grudnia 2013r.

Formularze zgÅ‚oszeniowe oraz regulamin rekrutacji do projektu zostanÄ… udo­stÄ™pnione w formie papierowej w  UrzÄ™dzie Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34 (pokój nr 2). Dokumenty zgÅ‚oszenia do projektu zostanÄ… udostÄ™pnione w formie elektronicznej na  stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna, w zakÅ‚adce projektu. www.stegna.pl  lub www.i-stegna.pl . Kompletny, wypeÅ‚niony i podpisany przez OsobÄ™ ZgÅ‚aszanÄ… Formularz zgÅ‚oszenia do projektu obowiÄ…z­kowo należy zÅ‚ożyć w UrzÄ™dzie Gminy Stegna ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna. W przy­padku przesÅ‚ania zgÅ‚oszenia pocztÄ… za datÄ™ zgÅ‚osze­nia przyjmuje siÄ™ datÄ™ stempla pocztowego.

Rodzina może zÅ‚ożyć tylko jeden wniosek – w przypadku zÅ‚ożenia wiÄ™kszej iloÅ›ci zostanÄ… one odrzucone

Więcej informacji na temat naboru projektu zamieszczone zostały w regulaminie rekrutacji do projektu

Wszystkich zainteresowanych speÅ‚niajÄ…cych kryteria wskazane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PrzeciwdziaÅ‚anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Stegna” ZAPRASZAMY.

 

 

 

Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 Dotacje na innowacje – inwestujemy w WaszÄ… przyszÅ‚ość

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik oÅ›wiadczenie o wysokoÅ›ci dochodów w wersji edytowalnej 2013-11-22 09:44:23
załącznik formularz zgÅ‚oszeniowy w wersji edytowalnej 2013-11-22 09:43:56
załącznik wzór umowy 2013-11-22 09:43:23
załącznik oÅ›wiadczenie o wysokoÅ›ci dochodów 2013-11-22 09:43:00
załącznik formularz zgÅ‚oszeniowy 2013-11-22 09:41:53
załącznik regulamin konkursu 2013-11-22 09:41:22
załącznik zarzÄ…dzenie 2013-11-22 09:40:12
Liczba wyświetleń: 1579