Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONTYNUACJA SESJI RADY GMINY STEGNA Z DNIA 27.11.2013 R. ZWOŁANA NA DZIEŃ 05.12.2013 R. Drukuj Stworz PDF

W związku z § 32 ust. 2 i 3  Statutu Gminy Stegna (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2013 r.  poz. 1960 z dnia 19 kwietnia 2013 r.)

Zawiadamiam, iż kontynuacja XXXVIII Sesji Rady Gminy Stegna zwołanej na dzień 27 listopada 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie odbędzie się na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji wyznaczonym na dzień 05 grudnia 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie.

 

Poniżej podaję punkty proponowanego porządku obrad, które nie zostały zrealizowane w I terminie zwołanej sesji:

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.  wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Remont drogi powiatowej nr 2328 G Mikoszewo-Drewnica-Dworek na odcinku Stróża-Żuławki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

7.2.  zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2013,

7.3.  zmiany uchwały Nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025,

7.4.  zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXV/236/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2013 rok,

7.5.  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2014 r.,

7.6.  obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stegna,

7.7.  stawek podatku od środków transportowych na rok 2014,

7.8.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stegna,

7.9.        zatwierdzenia Programu wspierania rodziny w Gminie Stegna na lata 2013 – 2015,

7.10.    uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2014”,

7.11.    wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, działki Nr 763 położonej w miejscowości Stegna przy ulicy Ogrodowej,

7.12.    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działki gruntu Nr 199 położonej w miejscowości Rybina,

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                                      (-)   Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1232