Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONTYNUACJA SESJI RADY GMINY STEGNA Z DNIA 27.11.2013 R. ZWOŁANA NA DZIEŃ 05.12.2013 R. Drukuj Stworz PDF

W zwiÄ…zku z § 32 ust. 2 i 3  Statutu Gminy Stegna (t.j. Dziennik UrzÄ™dowy Województwa Pomorskiego 2013 r.  poz. 1960 z dnia 19 kwietnia 2013 r.)

Zawiadamiam, iż kontynuacja XXXVIII Sesji Rady Gminy Stegna zwołanej na dzień 27 listopada 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie odbędzie się na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji wyznaczonym na dzień 05 grudnia 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie.

 

Poniżej podajÄ™ punkty proponowanego porzÄ…dku obrad, które nie zostaÅ‚y zrealizowane w I terminie zwoÅ‚anej sesji:

 3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.  wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki zwiÄ…zane z realizacjÄ… inwestycji pn. Remont drogi powiatowej nr 2328 G Mikoszewo-Drewnica-Dworek na odcinku Stróża-Å»uÅ‚awki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

7.2.  zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2013,

7.3.  zmiany uchwaÅ‚y Nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025,

7.4.  zmiany UchwaÅ‚y Rady Gminy Nr XXV/236/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie przyjÄ™cia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2013 rok,

7.5.  przyjÄ™cia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2014 r.,

7.6.  obniżenia ceny skupu żyta bÄ™dÄ…cej podstawÄ… obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stegna,

7.7.  stawek podatku od Å›rodków transportowych na rok 2014,

7.8.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodÄ™ na terenie Gminy Stegna,

7.9.        zatwierdzenia Programu wspierania rodziny w Gminie Stegna na lata 2013 – 2015,

7.10.    uchwalenia „Programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2014”,

7.11.    wyrażenia zgody na dzierżawÄ™ części nieruchomoÅ›ci, dziaÅ‚ki Nr 763 poÅ‚ożonej w miejscowoÅ›ci Stegna przy ulicy Ogrodowej,

7.12.    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoÅ›ci dziaÅ‚ki gruntu Nr 199 poÅ‚ożonej w miejscowoÅ›ci Rybina,

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

                                                                                                                      PrzewodniczÄ…ca Rady

                                                                                                                      (-)   Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1355