Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 18 lipca 2013 r. do 12 września 2013 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami,
 2. Konsultowanie w  komisji urbanistycznej planu zagospodarowania przestrzennego  Stegna Centrum oraz Stegna Wschód,
 3. Interwencja u  Pani Starosty w sprawie sprzÄ…tania ul. Morskich,
 4. Spotkanie z przedstawicielem firmy ZGK w sprawie realizacji umowy odbioru nieczystoÅ›ci od mieszkaÅ„ców,
 5. Spotkanie z mediami w sprawie Starych Babek,
 6. UdziaÅ‚ w festynie rodzinnym w Drewnicy wsparcie organizatorów w przygotowaniu imprezy,
 7. Otwarcie wernisażu wystawy fotograficznej podróżnika Ryszarda Sobolewskiego „Ekwador i Wyspy Galapagos”. Spotkanie z Konsulem Kuby i Ekwadoru oraz Ambasadorem Ekwadoru,
 8. WrÄ™czenie Pucharu w Otwartych  Turniejach w PlażowÄ… PiÅ‚kÄ™ NożnÄ… o Puchar Wójta Gminy Stegna,
 9. Konsultowanie bieżących projektów inwestycyjnych  w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim,
 10. UdziaÅ‚ w spotkaniu w Sour Neptun GdaÅ„sk wraz z wójtem Gminy Sztutowo oraz Prezesem PrzedsiÄ™biorstwa Komunalnego „Mierzeja”,
 11. Interwencja u Wojewody Pomorskiego, spotkanie z  mieszkaÅ„cami Starych Babek w UrzÄ™dzie Wojewódzkim, w którym również braÅ‚a udziaÅ‚ Radna Bożena Kielar,
 12. Omówienie bieżących spraw podczas posiedzenia ZarzÄ…du Lokalnej Organizacji Turystycznej, 
 13. Uzgodnienie działań promujących Gminę Stegna w TV Pomorska,
 14. UdziaÅ‚ w spotkaniu z Panem prof. Mazurowskim prowadzÄ…cym wykopaliska w Niedźwiedziówce,
 15. Przygotowanie i omówienie trasy  rajdu rowerowego „Bursztynowa Runda Mierzei WiÅ›lanej 2013” z wÅ‚odarzami sÄ…siednich Gmin, rajd odbÄ™dzie siÄ™ w najbliższÄ… sobotÄ™ o godz. 14 na trasie Mikoszewo-Piaski i z powrotem,
 16. Kontrolowanie czystości plaż,
 17. Przekazanie życzeń z okazji Święta Policji w Nowym Dworze Gdańskim,
 18. UdziaÅ‚ w Koncercie Odpustowym w Niedźwiedzicy, 
 19. Udział w koncertach Organowych w Stegnie,
 20. UdziaÅ‚ w seminarium na temat ryboÅ‚ówstwa w Gdyni,
 21. Omówienie spraw dotyczÄ…cych przygotowania szkóÅ‚ do rozpoczÄ™cia roku szkolnego podczas spotkania z dyrektorkami szkóÅ‚,
 22. Udział w inauguracji programu Działaj Lokalnie w Tczewie, jedna organizacja pozarządowa z gminy otrzymała podziękowanie za partnerstwo,
 23. Konsultowanie  z konserwatorem zabytków w GdaÅ„sku planu zagospodarowania Drewnicy,
 24. Organizacja pobytu  goÅ›ci z Palafolls, wizytacja odbyÅ‚a siÄ™ w miesiÄ…cu lipcu,
 25. Przekazanie życzeÅ„ i gratulacji w imieniu mieszkaÅ„ców Gminy Stegna Wójtowi Gminy Ostaszewo z okazji  40-lecia gminy oraz 680-lecia Ostaszewa,
 26. Odsłonięcie Ławeczki Kroniki Sportowej Radiowej Jedynki na Bulwarze w Stegnie,
 27. Udział w koncercie Lata z Radiem,
 28. Spotkania z mieszkańcami podczas Festynu Rodzinnego w Mikoszewie, Junoszynie i Bronowie,
 29. Przekazanie podziÄ™kowaÅ„ ratownikom podczas Zawodów Ratowników o Puchar Sekretarza WOPR,
 30. Ustalenie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego dożynek gminno-powiatowych
 31. Udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego,
 32. Organizacja konferencji podsumowującej projekt 440 km wspierany przez Panią Annę Komorowska żonę Prezydenta RP,
 33. WrÄ™czenie pucharów i nagród w  FinaÅ‚owym Turnieju Grand Prix w PlażowÄ… PiÅ‚kÄ™ SiatkowÄ… o Puchar Wójta Gminy Stegna,
 34. Udział w spotkaniu integracyjnym z członkami zespołu wokalnego Fala ze Stegny,
 35. UdziaÅ‚ w konferencji Lokalnej Grupy Rybackiej – cele i zadania na przyszÅ‚e programowanie i omówienie bieżącego programowania,
 36. RozpoczÄ™ciu roku szkolnego w naszych szkoÅ‚ach i przekazanie aktów mianowania nauczycielom na stopieÅ„ nauczyciela dyplomowanego :
 37. Omówienie projektu modernizacji oczyszczalni Å›cieków podczas posiedzeniu spóÅ‚ki „Mierzeja”
 38. Uzgodnienie z przedstawicielami ANR sytuacji przepompowni w Stegience Osadzie,
 39. Omówienie  potrzeb w projektach  zejść na plaże z projektantem,
 40. Spotkanie w Gminie Ryjewo w sprawie wspólnego partnerskiego projektu w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki,
 41. Udział w spotkaniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej,
 42. Zorganizowanie wizyty studyjnej Liderek ze SzkoÅ‚y Liderów Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci,
 43. Otwarcie  finaÅ‚u Turnieju SoÅ‚ectw w Stegnie,
 44. UdziaÅ‚ w seminarium  Inicjatywa JEREMIE,
 45. Udział w zebraniu wiejskim w Rybinie,
 46. Systematyczne spotkania z przedstawicielami Konsorcjum zajmujÄ…cego siÄ™ wywozem odpadów z posesji zamieszkaÅ‚ych i mieszanych,
 47. Spotkanie i omówienie  budowy obiektu przy boisku w PrzemysÅ‚awiu,
 48. UdziaÅ‚ w spotkaniu z Dyrektorem Stachowiakiem z ZarzÄ…du Dróg Wojewódzkich dot. planowanej budowy Å›cieżki rowerowej wzdÅ‚uż drogi wojewódzkiej nr 501,
 49. Konsultowanie strategii rozwoju sieci kanalizacyjnej w województwie pomorskim
  w ramach nowego okresu programowania 2014-2020,
 50. UdziaÅ‚ w spotkaniu SpóÅ‚ki PÄ™tla Å»uÅ‚awska dot. zarzÄ…dzania powstaÅ‚ymi marinami
  i przystaniami żeglarskimi,
 51. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej Brać Rybacka Mierzei Wiślanej,
 52. Omówienie z architektem projektu  hali sportowej w Drewnicy,
 53. Konsultowanie  z Przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad OddziaÅ‚ w GdaÅ„sku i projektantami drogi ekspresowej S7 nt. urzÄ…dzeÅ„ melioracyjnych wzdÅ‚uż S7.
 54. Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie realizacji projektu Kampania Promocyjna Żuław,
 55. ZÅ‚ożenie kwiatów pod pomnikiem z okazji 74 rocznicy pierwszego transportu więźniów do Obozu w Stutthofie.
Liczba wyświetleń: 925