Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 12 września 2013 r. do 24 października 2013 r. Drukuj Stworz PDF

 1. UdziaÅ‚ w zebraniach wiejskich w SoÅ‚ectwach Dworek-Niedźwiedzica, CheÅ‚mek Osada, Å»uÅ‚awki, Mikoszewo, Åšwierznica, Stegna, Stobiec, Jantar, Jantar LeÅ›niczówka, Junoszyno, Tujsk, Nowotna,
 2. Konsultowanie  w Starostwie Nowodworskim wykonywanego projektu drogi powiatowej Stróża-Mikoszewo.
 3. Analiza dokumentacji z projektantem Hali Sportowej w Drewnicy.
 4. Ustalenie terminu opuszczenia terenu  z osobami handlujÄ…cymi na placu przy ul. GdaÅ„skiej w zwiÄ…zku z budowÄ…  targowiska gminnego.
 5. Negocjowanie z przedstawicielem Energii Oświetlenie nowej umowy na konserwację i dostarczenie energii do oświetlenia ulicznego.
 6. UdziaÅ‚ w przeglÄ…dzie gwarancyjnym ulicy PowstaÅ„ców Warszawy, Wojska Polskiego i Lipowej w Stegnie.
 7. Uzgodnienie z przedstawicielami inwestora holenderskiego planujÄ…cego budowÄ™ Fermy wiatrowej w Å»uÅ‚awach Książęcych modernizacji drogi w Å»uÅ‚awach Książęcych i późniejszej jej eksploatacji oraz utrzymaniu czego efektem byÅ‚o podpisanie stosownego porozumienia.
 8. UdziaÅ‚ w spotkaniu SpóÅ‚ki PÄ™tla Å»uÅ‚awska dot. zarzÄ…dzania powstaÅ‚ymi marinami i przystaniami żeglarskimi.
 9. Przekazanie życzeÅ„, gratulacji oraz Nagród Wójta podczas  obchodów Dnia edukacji we wszystkich szkoÅ‚ach.
 10. Przekazanie życzeÅ„ i upominków podczas Å›lubowania klas pierwszych szkóÅ‚ podstawowych.
 11. Konsultowanie  z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autrostad  OddziaÅ‚ w GdaÅ„sku oraz projektantami wÅ‚Ä…czenia do projektu budowy drogi ekspresowej S7 wykonania zatok i przystanków autobusowych oraz oÅ›wietlenia ulicznego na nowoprojektowanych drogach lokalnych w miejscowoÅ›ciach Dworek i Stare Babki.
 12. UdziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach majÄ…cych na celu ekspertyzÄ™ budynków w Starych Babkach w zwiÄ…zku z planowana budowÄ… drogi S7
 13. WspóÅ‚organizowanie rajdu rowerowego „Bursztynowa Runda Mierzei WiÅ›lanej” – otwarcie rajdu. PodziÄ™kowanie za pomoc wolontariuszom z Gimnazjum w Mikoszewie oraz strażakom OSP
 14. Omówienie bieżących spraw z Prezesem CWÅ» oraz Prezesem „Mierzei”
 15. Omówienie bieżących spraw podczas cyklicznego spotkania z soÅ‚tysami.
 16. Podpisanie umów na dofinansowanie remontów budynków w Nowotnej i Bronowie finansowanych w 100% ze Å›rodków Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych.
 17. Wręczenie medali oraz przekazanie gratulacji z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańcom Stobca
 18. Udział w spotkaniu ewaluacyjnym w Szkole w Drewnicy
 19. WspóÅ‚organizowanie wraz z Starostwem Powiatowym dożynek Gminno-Powiatowych w Rybinie.
 20. Udział w kursie języka migowego
 21. UdziaÅ‚ w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników CWÅ», wizytowanie Stacji Uzdatniania Wody w ZÄ…browie.
 22. Omówienie wspóÅ‚pracy miedzy SamorzÄ…dem Gminy Stegna i SamorzÄ…dem Powiatu Nowodworskiego w/s ulic Morskich w Stegnie i w Jantarze
 23. Udzielenie wywiadu do nagrywanego przez Akademie Filantropii w Polsce filmu na temat wspóÅ‚pracy w zakresie programu „DziaÅ‚aj Lokalnie”
 24. Wypracowywanie rozwiÄ…zaÅ„ z przedstawicielami samorzÄ…dów skupionych w Lokalnej Grupie Rybackiej dotyczÄ…ce bieżącego funkcjonowania oraz przyszÅ‚oÅ›ci LGR
 25. UdziaÅ‚ w Regionalnych Obchodach Åšwiatowego Dnia Turystyki oraz 10 – lecia powstania Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 26. ZapoczÄ…tkowanie dziaÅ‚aÅ„ projektu „Szlachetna Paczka” w Gminie Stegna. Szkolenie i spotkanie z 15 wolontariuszami.
 27. Omówienie bieżącego funkcjonowania szkóÅ‚ podczas spotkania z Paniami Dyrektorkami, skarbniczkÄ… i pracownikiem merytorycznym
 28. Przedstawienie i omówienie możliwoÅ›ci wspóÅ‚pracy Gminy Stegna  z Powiatowym UrzÄ™dem Pracy na rok 2014
 29. Przekazanie gratulacji i życzeń z okazji Dnia Seniora w Nowym Dworze Gdańskim
 30. Wizytowanie z Radnymi Gminy Stegna wszystkich szkóÅ‚ i przedszkoli w Gminie, bieżące omówienie funkcjonowania placówek.
 31. Przedstawienie pracy Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury jako dobra praktyka podczas konferencji w Warszawie na temat łączenia Bibliotek z innymi instytucjami kultury.
 32. ZÅ‚ożenie gratulacji i życzeÅ„ spoÅ‚ecznoÅ›ci szkolnej z okazji nadania imienia Gimnazjum w Mikoszewie „SzkoÅ‚a na bursztynowym szlaku”
 33. Przekazanie życzeÅ„ i gratulacji z okazji 65 – lecia Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego w Nowym Dworze GdaÅ„skim
 34. Udział w III Festiwalu Muzyki Jazzowej w GOK w Stegnie
 35. Przekazanie niezbędnych informacji przedstawicielowi miejscowości Wybicko w celu powołania sołectwa Wybicko
 36. Zorganizowanie konsultacji w sprawie Rocznego Programu WspóÅ‚pracy  z organizacjami pozarzÄ…dowymi
 37. UdziaÅ‚ w spotkaniu w Bibliotece w ramach „StegnieÅ„skich inspiracji”
 38. Skonsultowanie z ZarzÄ…dem Dróg Wojewódzkich wniosków dotyczÄ…cych zjazdów w  Planie  Zagospodarowania Przestrzennego Stegna - Wschód oraz miejsca na CPN w Planie Zagospodarowania Stegna Centrum 
 39. Przekazanie życzeÅ„ i gratulacji z okazji 50 – lecia koÅ‚a Å‚owieckiego „Kormoran”
 40. Przekazanie życzeÅ„ i gratulacji z okazji Gminnego ÅšwiÄ™ta KoÅ‚a Emerytów w Stegnie
 41. Sprawdzenie postÄ™pów prac na budowie przystani żeglarskiej w Rybinie oraz zaawansowania prac  budowy  Å›wietlicy, garażu i zaplecza dla OSP w Jantarze
Liczba wyświetleń: 850