Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 24 października 2013 r. do 27 listopada 2013 r. Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Omówienie  z przedstawicielami ZUOS Tczew funkcjonowania Punktu PrzeÅ‚adunkowego na terenie PrzedsiÄ™biorstwa Komunalnego MIERZEJA,
  3. Reprezentowanie Gminy Stegna na  Walnym Zebraniu ZwiÄ…zku Miast i Gmin Morskich w Mielnie,
  4. Spotkanie z przedstawicielem Firmy produkujÄ…cej urzÄ…dzenia oÅ›wietleniowe dotyczÄ…ce ewentualnych inwestycji majÄ…cych na celu zmniejszenie kosztów oÅ›wietlenia ulicznego,
  5. Omówienie spraw bieżących podczas spotkanie z SoÅ‚tysami,
  6. Podpisanie umowy na budowÄ™ gminnego targowiska.
  7. Wspólnie z uczniami i nauczycielami z  Gimnazjum na Bursztynowym Szlaku z Mikoszewa odebranie nagrody gÅ‚ównej „SzkoÅ‚y na bursztynowym szlaku”
  8. Udział w autorskim wieczorze Pana Waldemara Nocnego autora książek o przekopie Wisły
  9.  Omawianie bieżących spraw z prezesem spóÅ‚ki „Mierzeja”

10.  UdziaÅ‚ w konferencji na temat „ Edukacja w Województwie Pomorskim”

11.  UdziaÅ‚ w podsumowaniu konkursu „PiÄ™kna WieÅ› Pomorska”. Przekazanie gratulacji i życzeÅ„ Pani Danucie  Suma z Tujska za zajecie drugiego  miejsca w kategorii: Zagroda

12.  UdziaÅ‚ w spotkaniu Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego

13.  Omówienie i delegowanie pierwszych dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z powstaniem Strategii Rozwoju OÅ›wiaty w Gminie Stegna

14.  Konsultacje w Starostwie Powiatowym Zintegrowanych PorozumieÅ„ Terytorialnych

15.  Omówienie możliwoÅ›ci odzyskiwania podatku VAT z firmÄ… PWC

16.  UdziaÅ‚ w spotkaniu dotyczÄ…cym przygotowania koncepcji zejść  na plażę  w Stegnie i Jantarze

17.  Reprezentowanie Gminy Stegna wraz z zespoÅ‚em „Mierzeja” i „Fale” podczas przeglÄ…du PieÅ›ni Patriotycznych w Pieniężnie

18.  Sadzenie drzewek w lesie w Stegnie wraz z czÅ‚onkami Stowarzyszenia Bursztynników z GdaÅ„ska na znak protestu przeciw nielegalnemu pozyskiwaniu bursztynu i dewastacji naszych lasów (posadzono ok. 1000 sadzonek)

19.  Reprezentowanie Gminy podczas spotkaÅ„ GdaÅ„skiego Obszaru Metropolitarnego

20.  UdziaÅ‚ w spotkaniu inaugurujÄ…cym proces negocjacji do Zintegrowanych PorozumieÅ„ Terytorialnych  dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta

21.  UdziaÅ‚ w dyskusji publicznej nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Mikoszewa

22.  Omówienie spraw funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej z wÅ‚odarzami  Gmin należących do stowarzyszenia

23.  WrÄ™czenie pucharów i medali w Otwartych Mistrzostwach Gminy Stegna w PÅ‚ywaniu.

24.  Przekazanie życzeÅ„ i gratulacji z okazji 65 – lecia Banku SpóÅ‚dzielczego w Stegnie

25.  UdziaÅ‚ w wieczorze poetyckim pt. „Wspomnienia” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Drewnica

26.  Konsultowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego z Konserwatorem Zabytków.

27.  UdziaÅ‚ w podsumowaniu Kampanii Promocyjnej Å»uÅ‚aw w Nowym Dworze Gd.

28.  ZÅ‚ożenie gratulacji w imieniu mieszkaÅ„ców Gminy Stegna Pani StaroÅ›cie z okazji 15 – lecia Powiatu Nowodworskiego

29.  Otwarcie Dzieciecej Spartakiady w szkole w Tujsku

30.  Omówienie bieżącej wspóÅ‚pracy z Lokalna Organizacja TurystycznÄ… podczas spotkania ZarzÄ…du

Przekazanie gratulacji na zakoÅ„czenie Programu Masz GÅ‚os Masz Wybór Pani Radnej Brygidzie DrÄ…gowskiej za dziaÅ‚alność na rzecz budowania wspólnej przestrzeni w Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej Mikoszewie

Liczba wyświetleń: 899