Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna informuje, że w miejscowoÅ›ci Stegna przy ul. GdaÅ„skiej 2 (przy PrzedsiÄ™biorstwie Komunalnym „Mierzeja”) zostaÅ‚ uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt przyjmuje wyÅ‚Ä…cznie odpady posegregowane. W Punkcie bezpÅ‚atnie przyjmowane sÄ… odpady, wyÅ‚Ä…cznie od mieszkaÅ„ców nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych i mieszanych z terenu Gminy Stegna objÄ™tych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (należy posiadać przy sobie potwierdzenie objÄ™cia systemem może to być dowód wpÅ‚aty za odbiór odpadów komunalnych lub „informacje o opÅ‚atach”). Natomiast odpady z nieruchomoÅ›ci niezamieszkaÅ‚ych i pochodzÄ…cych z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz usÅ‚ugowej można oddać odpÅ‚atnie zgodnie z cennikiem okreÅ›lonym na PSZOK . Odpady należy dostarczać wÅ‚asnym transportem.

 

Do punktu mogą być dostarczone odpady takie jak:

 • papier i tektura,

 

 • szkÅ‚o,

 

 • tworzywa sztuczne,

 

 • metale,

 

 • opakowania wielomateriaÅ‚owe

 

 • przeterminowane leki,

 

 • chemikalia,

 

 • zużyte baterie i akumulatory,

 

 • zużyty sprzÄ™t elektryczny i elektroniczny,

 

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 

 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

 

 • opony,

 

 • popióÅ‚,

 

 • odpady zielone.

 

Na PSZOK nie będą przyjmowane odpady:

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne,

 

 • segregowane zanieczyszczone innymi odpadami,

 

 • budowlane zawierajÄ…ce: azbest, papÄ™, smoÅ‚Ä™

 

 • budowlane pochodzÄ…ce z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i usÅ‚ugowej, (za zagospodarowanie ich odpowiedzialny jest podmiot który je wytworzyÅ‚)

 

 • odpady od osób fizycznych w iloÅ›ciach wskazujÄ…cych na pochodzenie z innego źródÅ‚a niż wytworzone na terenie nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ej przez jej mieszkaÅ„ców.

 

 • materiaÅ‚y zawierajÄ…ce azbest,

 

 • szyby samochodowe,

 

 • szkÅ‚o zbrojone i hartowane,

 

 • części samochodowe,

 

 • zanieczyszczony styropian budowlany,

 

 • odpady w opakowaniach cieknÄ…cych

 

 • odpady bÄ™dÄ…ce zagrożeniem bezpoÅ›rednim dla życia, zdrowia lub Å›rodowiska.

 

 

PSZOK czynny jest w Stegnie ul.GdaÅ„skiej 2; od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach 9:00- 17:00. SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać dzwoniÄ…c pod numer telefonu 609 542 108.

Liczba wyświetleń: 1410