Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna informuje, że w miejscowoÅ›ci Stegna przy ul. GdaÅ„skiej 2 (przy PrzedsiÄ™biorstwie Komunalnym „Mierzeja”) zostaÅ‚ uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt przyjmuje wyÅ‚Ä…cznie odpady posegregowane. W Punkcie bezpÅ‚atnie przyjmowane sÄ… odpady, wyÅ‚Ä…cznie od mieszkaÅ„ców nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych i mieszanych z terenu Gminy Stegna objÄ™tych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (należy posiadać przy sobie potwierdzenie objÄ™cia systemem może to być dowód wpÅ‚aty za odbiór odpadów komunalnych lub „informacje o opÅ‚atach”). Natomiast odpady z nieruchomoÅ›ci niezamieszkaÅ‚ych i pochodzÄ…cych z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz usÅ‚ugowej można oddać odpÅ‚atnie zgodnie z cennikiem okreÅ›lonym na PSZOK . Odpady należy dostarczać wÅ‚asnym transportem. Do punktu mogÄ… być dostarczone odpady takie jak:papier i tektura,  szkÅ‚o,  tworzywa sztuczne,  metale,  opakowania wielomateriaÅ‚owe przeterminowane leki,  chemikalia,  zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzÄ™t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,  opony, popióÅ‚, odpady zielone. Na PSZOK nie bÄ™dÄ… przyjmowane odpady:niesegregowane zmieszane odpady komunalne, segregowane zanieczyszczone innymi odpadami, budowlane zawierajÄ…ce: azbest, papÄ™, smoÅ‚Ä™ budowlane pochodzÄ…ce z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i usÅ‚ugowej, (za zagospodarowanie ich odpowiedzialny jest podmiot który je wytworzyÅ‚) odpady od osób fizycznych w iloÅ›ciach wskazujÄ…cych na pochodzenie z innego źródÅ‚a niż wytworzone na terenie nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ej przez jej mieszkaÅ„ców. materiaÅ‚y zawierajÄ…ce azbest, szyby samochodowe, szkÅ‚o zbrojone i hartowane, części samochodowe, zanieczyszczony styropian budowlany, odpady w opakowaniach cieknÄ…cych odpady bÄ™dÄ…ce zagrożeniem bezpoÅ›rednim dla życia, zdrowia lub Å›rodowiska.  PSZOK czynny jest w Stegnie ul.GdaÅ„skiej 2; od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach 9:00- 17:00. SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać dzwoniÄ…c pod numer telefonu 609 542 108.Liczba wyświetleń: 873