Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

AZBEST 2014 - ogłoszenie o zbieraniu „Deklaracji udziału” Drukuj Stworz PDF

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska informuję, że zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Konkursem pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2014) do dnia 28.02.2014 r. w Urzędzie Gminy w Stegnie przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, posiadających wyroby zawierające azbest (eternit) Deklaracje Udziału w projekcie.

Informuję, że w ramach ww. zadania przewiduje się udzielenie w 2014 r. dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje można uzyskać filii Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 7, w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod numerem 55 246 00 36.

Jolanta Kwiatkowska

/-/

Wójt Gminy Stegna

 

 

WFOŚiGW w Gdańsku

 

W zwiÄ…zku z planowanym przystÄ…pieniem przez GminÄ™ Stegna do konkursu ogÅ‚oszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2014)", informujemy o możliwoÅ›ci skÅ‚adania Deklaracji udziaÅ‚u w projekcie „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna - 2014”.

 

W ramach projektu bÄ™dzie można uzyskać w 2014 r. dofinansowanie na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) zlokalizowanych na terenie Gminy Stegna. Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierajÄ…cych azbest.

 

Jednocześnie informujemy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu, lecz leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

ZachÄ™cam wszystkich mieszkaÅ„ców planujÄ…cych w 2014 roku dokonać demontażu pokryć dachowych zawierajÄ…cych azbest do skÅ‚adania deklaracji udziaÅ‚u.

 

Deklaracje należy skÅ‚adać do dnia 28.02.2014 r. w sekretariacie UrzÄ™du Gminy w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna. Deklaracje można pobrać w sekretariacie UrzÄ™du lub ze strony internetowej.

 

Koszty kwalifikowane zadania oblicza siÄ™ w oparciu o kryterium w postaci wspóÅ‚czynnika efektywnoÅ›ci kosztowej wynoszÄ…cego:

a) nie wiÄ™cej niż 800 zÅ‚/Mg odpadu zawierajÄ…cego azbest – jeżeli na zadanie skÅ‚adajÄ… siÄ™ Å‚Ä…cznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

b) nie wiÄ™cej niż 400 zÅ‚/Mg odpadu zawierajÄ…cego azbest – jeżeli na zadanie skÅ‚ada siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

 

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg).

 

Uwaga: § 4 ust 2 Regulaminu konkursu „Fundusz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu z przyczyn od niego niezależnych, poprzez ogÅ‚oszenie na stronie internetowej komunikatu o unieważnieniu.”

 

SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 filia UrzÄ™du Gminy w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 7 lub telefonicznie pod numerem 55 246 00 36.

 

Pliki do pobrania:


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2) Informacja o wyrobach zawierajÄ…cych azbest (ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 do RozporzÄ…dzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagaÅ„ w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierajÄ…cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji l 2014-02-12 14:10:04 KozÅ‚owska Marta
załącznik 1) Ocena stanu i możliwoÅ›ci bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajÄ…cych azbest (ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 do rozporzÄ…dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowan 2014-02-12 14:06:58 KozÅ‚owska Marta
załącznik Deklaracja udziaÅ‚u 2014-02-12 14:05:52 KozÅ‚owska Marta
Liczba wyświetleń: 1250