Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gmina Stegna w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych ... Drukuj Stworz PDF

W piÄ…tek 14 lutego w Dworze Artusa w GdaÅ„sku SamorzÄ…dowcy Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta podpisali Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Oznacza to formalne powoÅ‚anie do życia tzw. ZwiÄ…zku ZIT, który wedÅ‚ug wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ma koordynować wspóÅ‚pracÄ™ metropolitalnÄ…. 

DziÄ™ki ZIT w przeciÄ…gu siedmiu lat do Trójmiasta i sÄ…siednich gmin może trafić 255 mln euro czyli ponad 1 mld zÅ‚. Jest to część z 2,2 mld euro, czyli kwoty, na którÄ… liczy nasze województwo z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Gmina Stegna jako jedyna z powiatu nowodworskiego jest stronÄ… tego porozumienia 

Stronami Porozumienia jest 36 samorzÄ…dów, wchodzÄ…cych w skÅ‚ad Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, okreÅ›lonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.

Ponadto, obserwatorami sÄ… samorzÄ…dy spoza tego terytorium: czÅ‚onkowie stowarzyszenia GdaÅ„ski Obszar Metropolitalny, czÅ‚onkowie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA oraz samo stowarzyszenie GOM. Status obserwatora oznacza prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach ZwiÄ…zku ZIT – przede wszystkim prawo do udziaÅ‚u w realizowanych inwestycjach – z wyÅ‚Ä…czeniem prawa gÅ‚osu w Radzie ZIT.
RadÄ™ tworzÄ… samorzÄ…dy, które sÄ… stronami Porozumienia oraz przedstawiciele Partnerów spoÅ‚ecznych – po jednym reprezentancie sektora nauki, gospodarki i organizacji pozarzÄ…dowych.

ZwiÄ…zek ZIT bÄ™dzie miaÅ‚ w latach 2014-2020 do dyspozycji ok. 1,06 mld zÅ‚ na dodatkowe inwestycje. 
Dodatkowe – bo rzÄ…d i tak bÄ™dzie dotowaÅ‚ na Pomorzu różne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
PrzedsiÄ™wziÄ™cia ZIT muszÄ… speÅ‚niać kilka warunków: 
• sprzyjać rozwojowi wspóÅ‚pracy i integracji na obszarze funkcjonalnym miast, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów zwiÄ…zanych z brakiem wspóÅ‚pracy i komplementarnoÅ›ci dziaÅ‚aÅ„ różnych jednostek administracyjnych jest najwiÄ™ksza
• promować partnerski model wspóÅ‚pracy różnych jednostek administracyjnych 
• zwiÄ™kszać wpÅ‚yw miast i powiÄ…zanych z nimi obszarów funkcjonalnych na ksztaÅ‚t i sposób realizacji dziaÅ‚aÅ„ wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójnoÅ›ci

By dziaÅ‚ać w zgodzie z tymi zaÅ‚ożeniami, ZwiÄ…zek ZIT musi opracować strategiÄ™ rozwoju. Prace nad takim dokumentem dla naszej metropolii już trwajÄ…. SamorzÄ…dowcom w napisaniu strategii pomaga konsorcjum firm DS Consulting i InvestGDA, które dziaÅ‚a na zlecenie stowarzyszenia GOM.

Strategia – zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – ma być gotowa do koÅ„ca czerwca. Jej częściÄ… bÄ™dÄ… także kryteria, które pozwolÄ… ocenić projekty inwestycyjne pod kÄ…tem korzyÅ›ci dla caÅ‚ego Obszaru Metropolitalnego. 

W myÅ›l Porozumienia, przewodniczÄ…cym ZarzÄ…du ZwiÄ…zku ZIT jest prezydent GdaÅ„ska PaweÅ‚ Adamowicz, wiceprzewodniczÄ…cym – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. W skÅ‚ad ZarzÄ…du wchodzÄ… także prezydent Sopotu Jacek Karnowski i przedstawiciele trzech grup powiatów - starosta Janina KwiecieÅ„, reprezentujÄ…ca powiat kartuski, burmistrz Pruszcza GdaÅ„skiego Janusz Wróbel, reprezentujÄ…cy powiaty gdaÅ„ski, tczewski i nowodworski oraz burmistrz Redy Krzysztof KrzemiÅ„ski, reprezentujÄ…cy powiaty wejherowski i pucki.
 

Liczba wyświetleń: 1031