Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nowoczesna edukacja najmłodszych - wymiana doświadczeń" Drukuj Stworz PDF

Pomorskie Kuratorium OÅ›wiaty zorganizowaÅ‚o KonferencjÄ™ pt. "Nowoczesna edukacja najmÅ‚odszych - wymiana doÅ›wiadczeÅ„", która odbyÅ‚a siÄ™ 27 lutego w Å»uÅ‚awskim Parku Historycznym.

Spotkanie byÅ‚o adresowane do dyrektorów szkóÅ‚ i przedszkoli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz organów prowadzÄ…cych placówki oÅ›wiatowe w powiecie nowodworskim.
Podczas Konferencji wystÄ…pili: Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator OÅ›wiaty, Dyrektor WiÅ›niewski oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze GdaÅ„skim - Izabela Narewska.

Oprócz grona pedagogicznego w spotkaniu wziÄ™li udziaÅ‚ przedstawiciele samorzÄ…dów: Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska i Burmistrz Nowego Dworu Jacek Michalski.

Spotkanie miaÅ‚o na celu przekazanie informacji m.in. o zaÅ‚ożeniach polityki oÅ›wiatowej paÅ„stwa w odniesieniu do zmian w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, podzielenie siÄ™ doÅ›wiadczeniami z wdrażania reformy programowej dotyczÄ…cej 6-latków w szkoÅ‚ach w województwie pomorskim, zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa w zakresie rekrutacji do przedszkoli i szkóÅ‚ podstawowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim Izabela Stefaniak przedstawiła dobre praktyki z zakresu realizacji podstawy programowej.

W trakcie spotkania dyrektorzy szkóÅ‚ i przedszkoli podzielili siÄ™ także swoimi doÅ›wiadczeniami z wdrażania reform w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Liczba wyświetleń: 992