Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie konkursu Drukuj Stworz PDF

 

OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 

Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego prowadzących działalność na terenie Gminy Stegna do składania ofert na realizację zadań publicznych.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2014r., zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/365/2013 Rady Gminy  Stegna z dnia 5 grudnia 2013r. oraz Uchwały nr  XL/386/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Stegna do realizacji na 2014r.

 

WÓJT GMINY STEGNA
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

1.    Rodzaj i zakres zadania

 

Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r.

Konkurs obejmuje organizację zajęć będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych , tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, , popularyzacji uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, działaniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wpływających na kształtowanie postaw i osobowości u dzieci i młodzieży, spektakli profilaktycznych poruszających tematykę uzależnień .  Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka. Działania ujęte w ofercie powinny mieć charakter cyklicznych zajęć  w formie np. warsztatów (z elementami profilaktyki alkoholowej, narkotykowej), szkoleń, spotkań,  a nie pojedynczych imprez np.  festynów.

Realizacja projektu nie powinna opierać się  wyłącznie na organizacji cyklu imprez typu festyn, natomiast dopuszcza się ujęcie festynu jako imprezy towarzyszącej, realizacji podstawowego programu profilaktycznego (warsztaty, spotkania, szkolenia itp.)

 

 

2.    Obszar realizacji

Zadania zostaną realizowane w trzech obszarach Gminy Stegna;

      I.        Obszar nr 1 obejmujący swym zasięgiem Sołectwa:  Stegna, Rybina, Tujsk, Chełmek, Chełmek Osada, Stobiec

    II.        Obszar nr 2 obejmujący swym zasięgiem sołectwa: Mikoszewo, Przemysław, Jantar, Jantar Leśniczówka, Izbiska, Stegienka, Stegienka Osada, Junoszyno, Chorążówka, Głobica 

   III.        Obszar nr 3 obejmujący swym zasięgiem sołectwa: Drewnica, Żuławki, Bronowo, Dworek, Niedźwiedzica, Świerznica, Nowotna

Oferta może dotyczyć jednego, dwóch lub wszystkich wskazanych obszarów.

3.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Na realizacje zadań w 3 ww. obszarach przeznacza się łączną kwotę do 15 000,00zł

Oferentom może być przyznana różna wysokość dofinansowania w zależności od ilości miejscowości, którymi będzie objęta oferta  oraz od treści merytorycznych.

Postępowanie o zlecenie zadań, których dotyczy niniejsze postępowanie, zostanie przeprowadzone w trybie określonym w przepisach ustawy z 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie  Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2014, przyjętego uchwałą nr XXXVIII/365//2013 Rady Gminy  Stegna z dnia 05 grudnia 2013r.  oraz Uchwały nr  XL/386/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2014r.

 

4.    Adresaci konkursu

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) .

5.    Termin realizacji zadania

Zadania realizowane będą w okresie od 12.05.2014r. do 31.10.2014r.

6.    Wymagania dot. ofert

Oferta realizacji zadania publicznego musi być przygotowana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ( Dz. U. z 2011r. nr 6 poz. 25).

Dodatkowo do oferty należy załączyć następujące aktualne dokumenty (w oryginale lub uwierzytelnione kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie (odpis, wypis) wydane przez inny, właściwy organ rejestrowy (ważne 3 miesiące – licząc od daty wystawienia).,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

   7.   Termin i miejsce składania ofert


Pisemne oferty – wraz z załącznikami – należy składać w terminie  do 28.03.2014r. do godz. 11.00 – w sekretariacie Urzędu Gminy w Stegnie, w pok. nr 16 w zamkniętych kopertach zatytułowanych „ Realizacja zadań GPPiRPA w Gminie Stegna” i oznaczeniem numeru obszaru, którego oferta ta dotyczy na drukach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stegna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna do 29.04.2013r.

Oficjalne wyniki konkursu zostaną podane poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stegna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna .Ogłoszenie wyników ofert zakwalifikowanych do dofinansowania  zadania nastąpi nie później niż do 14.04.2014r.

Oferty złożone po upływie terminu oraz  niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

8.    Zasady przyznawania dotacji

 Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

9.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:


Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:

a)    spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniona oferta  wraz z załącznikami,

b)    merytoryczna wartość oferty,

c)    ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,

d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,

f)     planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

g)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

h)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych w Urzędzie Gminy Stegna oraz gminnych jednostkach organizacyjnych podejmuje Wójt Gminy Stegna w formie zarządzenia.

Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Stegna zasięgnie opinii Komisji Konkursowej, złożonej z równej liczby przedstawicieli samorządu Gminy Stegna oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego desygnowanych przez Forum podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna.

Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Wójt Gminy Stegna. Członkami Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert mogą być osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczącymi w otwartym konkursie.


Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Stegna, od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

Gmina Stegna w roku 2013 na realizację zadania, polegającego na przygotowaniu i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w wysokości 28 .739 zł

 

10.  Informacja dodatkowa

 

W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

 

Wójt Gminy Stegna zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2014-03-05 07:25:48 Suchewicz Ewa
załącznik 2014-03-05 07:25:32 Suchewicz Ewa
załącznik 2014-03-05 07:25:20 Suchewicz Ewa
Liczba wyświetleń: 1299