Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie konkursu Drukuj Stworz PDF

 

OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarzÄ…dowych oraz podmiotów prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność pożytku publicznego

 

Wójt Gminy Stegna ogÅ‚asza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarzÄ…dowe oraz podmioty prowadzÄ…ce dziaÅ‚alność pożytku publicznego prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność na terenie Gminy Stegna do skÅ‚adania ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2014r., zatwierdzonego uchwaÅ‚Ä… nr XXXVIII/365/2013 Rady Gminy  Stegna z dnia 5 grudnia 2013r. oraz UchwaÅ‚y nr  XL/386/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjÄ™cia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Stegna do realizacji na 2014r.

 

WÓJT GMINY STEGNA
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

1.    Rodzaj i zakres zadania

 

Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych z terenu gminy Stegna dla trzech obszarów (grup soÅ‚ectw) w zakresie realizacji zadaÅ„ Gminnego  Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w 2014r.

Konkurs obejmuje organizacjÄ™ zajęć bÄ™dÄ…cych alternatywnÄ… formÄ… spÄ™dzania wolnego czasu przez dzieci, mÅ‚odzież i dorosÅ‚ych , tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, , popularyzacji uczestnictwa w aktywnoÅ›ci ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, dziaÅ‚aniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujÄ…cych zdrowy i trzeźwy styl życia, wpÅ‚ywajÄ…cych na ksztaÅ‚towanie postaw i osobowoÅ›ci u dzieci i mÅ‚odzieży, spektakli profilaktycznych poruszajÄ…cych tematykÄ™ uzależnieÅ„ .  Rekomendowane jest objÄ™cie zajÄ™ciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka. DziaÅ‚ania ujÄ™te w ofercie powinny mieć charakter cyklicznych zajęć  w formie np. warsztatów (z elementami profilaktyki alkoholowej, narkotykowej), szkoleÅ„, spotkaÅ„,  a nie pojedynczych imprez np.  festynów.

Realizacja projektu nie powinna opierać siÄ™  wyÅ‚Ä…cznie na organizacji cyklu imprez typu festyn, natomiast dopuszcza siÄ™ ujÄ™cie festynu jako imprezy towarzyszÄ…cej, realizacji podstawowego programu profilaktycznego (warsztaty, spotkania, szkolenia itp.)

 

 

2.    Obszar realizacji

Zadania zostanÄ… realizowane w trzech obszarach Gminy Stegna;

      I.        Obszar nr 1 obejmujÄ…cy swym zasiÄ™giem SoÅ‚ectwa:  Stegna, Rybina, Tujsk, CheÅ‚mek, CheÅ‚mek Osada, Stobiec

    II.        Obszar nr 2 obejmujÄ…cy swym zasiÄ™giem soÅ‚ectwa: Mikoszewo, PrzemysÅ‚aw, Jantar, Jantar LeÅ›niczówka, Izbiska, Stegienka, Stegienka Osada, Junoszyno, Chorążówka, GÅ‚obica 

   III.        Obszar nr 3 obejmujÄ…cy swym zasiÄ™giem soÅ‚ectwa: Drewnica, Å»uÅ‚awki, Bronowo, Dworek, Niedźwiedzica, Åšwierznica, Nowotna

Oferta może dotyczyć jednego, dwóch lub wszystkich wskazanych obszarów.

3.    Wysokość Å›rodków przeznaczonych na realizacjÄ™ zadania

Na realizacje zadaÅ„ w 3 ww. obszarach przeznacza siÄ™ Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ do 15 000,00zÅ‚

Oferentom może być przyznana różna wysokość dofinansowania w zależnoÅ›ci od iloÅ›ci miejscowoÅ›ci, którymi bÄ™dzie objÄ™ta oferta  oraz od treÅ›ci merytorycznych.

PostÄ™powanie o zlecenie zadaÅ„, których dotyczy niniejsze postÄ™powanie, zostanie przeprowadzone w trybie okreÅ›lonym w przepisach ustawy z 24 kwietnia 2003r. – o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie  Programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2014, przyjÄ™tego uchwaÅ‚Ä… nr XXXVIII/365//2013 Rady Gminy  Stegna z dnia 05 grudnia 2013r.  oraz UchwaÅ‚y nr  XL/386/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjÄ™cia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2014r.

 

4.    Adresaci konkursu

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) .

5.    Termin realizacji zadania

Zadania realizowane będą w okresie od 12.05.2014r. do 31.10.2014r.

6.    Wymagania dot. ofert

Oferta realizacji zadania publicznego musi być przygotowana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ( Dz. U. z 2011r. nr 6 poz. 25).

Dodatkowo do oferty należy załączyć następujące aktualne dokumenty (w oryginale lub uwierzytelnione kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru SÄ…dowego lub zaÅ›wiadczenie (odpis, wypis) wydane przez inny, wÅ‚aÅ›ciwy organ rejestrowy (ważne 3 miesiÄ…ce – liczÄ…c od daty wystawienia).,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skÅ‚adajÄ…cych ofertÄ™ wspólnÄ… niż wynikajÄ…cy z Krajowego Rejestru SÄ…dowego lub innego wÅ‚aÅ›ciwego rejestru SÄ…dowego lub innego wÅ‚aÅ›ciwego rejestru – dokument potwierdzajÄ…cy upoważnienie do dziaÅ‚ania w imieniu oferenta(-ów)

   7.   Termin i miejsce skÅ‚adania ofert


Pisemne oferty – wraz z zaÅ‚Ä…cznikami – należy skÅ‚adać w terminie  do 28.03.2014r. do godz. 11.00 – w sekretariacie UrzÄ™du Gminy w Stegnie, w pok. nr 16 w zamkniÄ™tych kopertach zatytuÅ‚owanych „ Realizacja zadaÅ„ GPPiRPA w Gminie Stegna” i oznaczeniem numeru obszaru, którego oferta ta dotyczy na drukach stanowiÄ…cych zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszego ogÅ‚oszenia.

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stegna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna do 29.04.2013r.

Oficjalne wyniki konkursu zostanÄ… podane poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ UrzÄ™du Gminy Stegna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna .OgÅ‚oszenie wyników ofert zakwalifikowanych do dofinansowania  zadania nastÄ…pi nie później niż do 14.04.2014r.

Oferty zÅ‚ożone po upÅ‚ywie terminu oraz  niekompletne nie bÄ™dÄ… rozpatrywane.

Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

8.    Zasady przyznawania dotacji

 Zlecenie zadania publicznego odbÄ™dzie siÄ™ w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

9.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:


Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:

a)    speÅ‚nienie wymogów formalnych, w tym prawidÅ‚owo wypeÅ‚niona oferta  wraz z zaÅ‚Ä…cznikami,

b)    merytoryczna wartość oferty,

c)    ocena możliwoÅ›ci realizacji zadania publicznego przez oferenta,

d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e)    ocena proponowanej jakoÅ›ci wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent bÄ™dzie realizować zadanie publiczne,

f)     planowany przez oferenta udziaÅ‚ Å›rodków finansowych wÅ‚asnych lub Å›rodków pochodzÄ…cych z innych źródeÅ‚ na realizacjÄ™ zadania publicznego,

g)    planowany przez oferenta wkÅ‚ad rzeczowy, osobowy, w tym Å›wiadczenia wolontariuszy i pracÄ™ spoÅ‚ecznÄ… czÅ‚onków,

h)    analiza i ocena realizacji zleconych zadaÅ„ publicznych w przypadku organizacji pozarzÄ…dowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowaÅ‚y zlecone zadania publiczne, biorÄ…c pod uwagÄ™ rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel Å›rodków.DecyzjÄ™ o wyborze podmiotów, które uzyskajÄ… dotacjÄ™, o wysokoÅ›ci dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacjÄ… zadaÅ„ publicznych w UrzÄ™dzie Gminy Stegna oraz gminnych jednostkach organizacyjnych podejmuje Wójt Gminy Stegna w formie zarzÄ…dzenia.

Przed wydaniem zarzÄ…dzenia, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Stegna zasiÄ™gnie opinii Komisji Konkursowej, zÅ‚ożonej z równej liczby przedstawicieli samorzÄ…du Gminy Stegna oraz przedstawicieli podmiotów prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność pożytku publicznego desygnowanych przez Forum podmiotów prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna.

SkÅ‚ad Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy okreÅ›la każdorazowo zarzÄ…dzeniem Wójt Gminy Stegna. CzÅ‚onkami Komisji Konkursowej powoÅ‚anej w celu zaopiniowania zÅ‚ożonych ofert mogÄ… być osoby zwiÄ…zane z podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego uczestniczÄ…cymi w otwartym konkursie.


OstatecznÄ… decyzjÄ™ o przyznaniu i wysokoÅ›ci dotacji podejmuje Wójt Gminy Stegna, od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje siÄ™ trybu odwoÅ‚ania.

Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

Gmina Stegna w roku 2013 na realizacjÄ™ zadania, polegajÄ…cego na przygotowaniu i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych z terenu gminy Stegna udzieliÅ‚a dotacji organizacjom pozarzÄ…dowym w wysokoÅ›ci 28 .739 zÅ‚

 

10.  Informacja dodatkowa

 

W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgÅ‚oszonych ofert przekracza wysokość Å›rodków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkoÅ›ci dofinansowania, stosownie do posiadanych Å›rodków. W przypadku zaistnienia koniecznoÅ›ci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie bÄ™dÄ… oni zwiÄ…zani zÅ‚ożonymi ofertami.

 

Wójt Gminy Stegna zastrzega sobie prawo do odwoÅ‚ania otwartego konkursu ofert, przesuniÄ™cia terminu skÅ‚adania ofert oraz terminu rozstrzygniÄ™cia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2014-03-05 07:25:48 Suchewicz Ewa
załącznik 2014-03-05 07:25:32 Suchewicz Ewa
załącznik 2014-03-05 07:25:20 Suchewicz Ewa
Liczba wyświetleń: 1374