Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PLAN PRACY RADY NA 2014 ROK Drukuj Stworz PDF

 LUTY

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku.

 2. Sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Gminy w 2013 roku

3. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwaÅ‚Rady Gminy za rok 2013

 

MARZEC

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych za rok 2013

2. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego za 2013 rok i decyzja o funduszu sołeckim na 2015 rok

 

KWIECIEŃ

1. Podsumowanie sezonu zimowego oraz wnioski na następną zimę.

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alnośćpożytku publicznego na terenie Gminy Stegna” za rok 2013

 

MAJ

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

 2. Absolutorium dla Wójta Gminy.

3. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem ruchu ulicznego, parkowania, poboru opłaty miejscowej, atrakcji turystycznych.Przygotowanie do sezonu letniego.

 

CZERWIEC

1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek Gminnych

 

WRZESIEŃ

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze póÅ‚rocze 2014 roku.

2. Ocena przebiegu sezonu letniego 2014 oraz wnioski na następny sezon .

 

PAŹDZIERNIK

1. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oÅ›wiatowych na terenie gminy ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem wyników egzaminów zewnÄ™trznych

 

LISTOPAD

1. Sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014.

Liczba wyświetleń: 1164