Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs na Najlepiej Działającą Organizację Pozarządową Powiatu Nowodworskiego. Drukuj Stworz PDF

Rada Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego we wspóÅ‚pracy z samorzÄ…dami powiatu nowodworskiego ogÅ‚asza Konkurs na Najlepiej DziaÅ‚ajÄ…cÄ… OrganizacjÄ™ PozarzÄ…dowÄ… Powiatu Nowodworskiego.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarzÄ…dowych i grup nieformalnych dziaÅ‚ajÄ…cych na rzecz spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej powiatu nowodworskiego.(Stowarzyszenia, Fundacje, Kluby Sportowe, Rady SoÅ‚eckie, KoÅ‚a GospodyÅ„ Wiejskich, ZwiÄ…zki Emerytów, KoÅ‚a WÄ™dkarskie itp.)

Warunkiem udziaÅ‚u w konkursie jest zgÅ‚oszenie siÄ™ organizacji poprzez wypeÅ‚nienie formularza zgÅ‚oszeniowego dostÄ™pnego na stronie ROP www.ropndg.pl oraz przedstawienie 3 rekomendacji wraz z uzasadnieniem i zÅ‚ożenie dokumentów do UrzÄ™du Gminy lub Miasta odpowiedniego dla siedziby organizacji w terminie do 7 kwietnia.

W wyniku obrad komisji, w skÅ‚ad których wejdÄ… czÅ‚onkowie samorzÄ…du lub ich przedstawiciele oraz czÅ‚onkowie nowodworskiej i pomorskiej Rady NGO, zostanie wyÅ‚oniona najpierw najlepsza organizacja w każdej gminie, a nastÄ™pnie, spoÅ›ród wszystkich zgÅ‚oszeÅ„  - najlepsza organizacja w powiecie.

Wyniki konkursu zostanÄ… ogÅ‚oszone 7 maja w nowodworskim Å»OKu, podczas Powiatowej Gali Organizacji PozarzÄ…dowych.  Na szczeblu gminnym najlepsza organizacja zostanie nagrodzona przez Wójta lub Burmistrza nagrodÄ… w formie bonu zakupowego o wartoÅ›ci 500zÅ‚, a na szczeblu powiatowym Rada Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego nagrodzi najlepiej dziaÅ‚ajÄ…cÄ… organizacjÄ™ pozarzÄ…dowÄ… bonem o wartoÅ›ci 1000zÅ‚ oraz pamiÄ…tkowÄ… statuetkÄ….

Każda zgÅ‚aszajÄ…ca siÄ™ do konkursu organizacja lub grupa nieformalna ma możliwość wskazania przedsiÄ™biorstw, które sÄ… pomocne, przyjazne jej dziaÅ‚alnoÅ›ci i mieszkaÅ„com. Ze zgÅ‚oszonych propozycji wybrana zostanie Firma najbardziej przyjazna spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej, która zostanie uhonorowana przez RadÄ™ nagrodÄ… specjalnÄ….

 

KALENDARIUM

Konkursu na Najlepiej Działającą

OrganizacjÄ™ PozarzÄ…dowÄ… Powiatu Nowodworskiego (edycja 2013)

 

 

ETAP KONKURSU

DATA

Ogłoszenie konkursu

24 marca 2014

Zgłoszenia do konkursu

25 marca - 7 kwietnia 2014

Posiedzenia Komisji SamorzÄ…dowych

8 – 25 kwietnia 2014

Posiedzenie Kapituły

26 kwietnia – 6 maja 2014

Gala Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego

7 maja 2014

OgÅ‚oszenie wyników konkursu na stronach ROP i samorzÄ…dów

8 maja 2014

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik plakat 2014-03-25 07:58:16
załącznik zasady konkursu 2014-03-25 07:57:38
załącznik formularz zgÅ‚oszeniowy 2014-03-25 07:57:02
Liczba wyświetleń: 862