Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XLI Sesja Rady Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

XLI Sesja Rady Gminy Stegna odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 1500 w Domu Ludowym w Rybinie.

Proponowany porzÄ…dek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
 4. PrzyjÄ™cie protokoÅ‚ów z XXXIX oraz XL Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.
 7. Sprawozdanie  z  realizacji  zadaÅ„ ujÄ™tych w Gminnym  Programie Profilaktyki  i RozwiÄ…zywania Problemów  Alkoholowych  na  2013r.
 8. Raport z realizacji Gminnego Programu PrzeciwdziaÅ‚ania Narkomanii  w 2013r.
 9. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego za 2012 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego.
 11. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stegna za rok 2013
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

12.1.        zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014,

12.2.       zmiany uchwaÅ‚y Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025,

12.3.        utworzenia funduszu soÅ‚eckiego,

12.4.        wyrażenia zgody na darowiznÄ™ nieruchomoÅ›ci, dziaÅ‚ki nr 435 poÅ‚ożonej w miejscowoÅ›ci Drewnica,

12.5.        wyrażenia zgody na darowiznÄ™ nieruchomoÅ›ci, dziaÅ‚ki nr 204 poÅ‚ożonej w miejscowoÅ›ci Bronowo,

12.6.        utworzenia na obszarze Gminy Stegna odrÄ™bnego obwodu gÅ‚osowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarzÄ…dzonych na dzieÅ„ 25 maja 2014 r.,

12.7.        zmiany zaÅ‚Ä…cznika do UchwaÅ‚y Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziaÅ‚u Gminy Stegna na staÅ‚e obwody gÅ‚osowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych,

12.8.        zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokoÅ›ci stypendiów sportowych za osiÄ…gniÄ™te wyniki sportowe we wspóÅ‚zawodnictwie miÄ™dzynarodowym lub krajowym,

12.9.        Programu opieki nad zwierzÄ™tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoÅ›ci zwierzÄ…t,

12.10.    uchylenia UchwaÅ‚y Nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie okreÅ›lenia przeznaczenia Å›rodków zebranych z opÅ‚aty miejscowej w Gminie Stegna

12.11.    sprostowania oczywistej omyÅ‚ki pisarskiej w Uchwale Nr XL/384/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014 r.

12.12.    odmowy uwzglÄ™dnienia wezwania do usuniÄ™cia naruszenia prawa.

13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.    Wolne wnioski i informacje.      

 

                                                                                                          PrzewodniczÄ…ca Rady                                                          

                                                                                                          (-) Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1013