Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XLI Sesja Rady Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

XLI Sesja Rady Gminy Stegna odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 1500 w Domu Ludowym w Rybinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z XXXIX oraz XL Sesji.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
  7. Sprawozdanie  z  realizacji  zadań ujętych w Gminnym  Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  na  2013r.
  8. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w 2013r.
  9. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego za 2012 rok.
  10. Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  11. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stegna za rok 2013
  12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

12.1.        zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014,

12.2.       zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025,

12.3.        utworzenia funduszu sołeckiego,

12.4.        wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości, działki nr 435 położonej w miejscowości Drewnica,

12.5.        wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości, działki nr 204 położonej w miejscowości Bronowo,

12.6.        utworzenia na obszarze Gminy Stegna odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,

12.7.        zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stegna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych,

12.8.        zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

12.9.        Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

12.10.    uchylenia Uchwały Nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia przeznaczenia środków zebranych z opłaty miejscowej w Gminie Stegna

12.11.    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL/384/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014 r.

12.12.    odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.    Wolne wnioski i informacje.      

 

                                                                                                          Przewodnicząca Rady                                                          

                                                                                                          (-) Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 968