Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Powołanie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Kadencja 2014-2016 Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informujÄ™, iż uchwaÅ‚Ä… ZarzÄ…du Województwa Pomorskiego nr 279/336/14 z dn. 18 marca br. okreÅ›lony zostaÅ‚ tryb powoÅ‚ywania czÅ‚onków Pomorskiej Rady DziaÅ‚alnoÅ›ci Pożytku Publicznego, która stanowi dla MarszaÅ‚ka Województwa organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie wspóÅ‚pracy samorzÄ…du województwa pomorskiego z organizacjami pozarzÄ…dowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 roku.
           

Rada, powoÅ‚ywana przez MarszaÅ‚ka na wniosek co najmniej 50 organizacji pozarzÄ…dowych, skÅ‚ada siÄ™ z 9 przedstawicieli organizacji pozarzÄ…dowych, 1 przedstawiciela Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz 6 przedstawicieli MarszaÅ‚ka Województwa Pomorskiego. Kadencja Rady trwa dwa lata od dnia jej powoÅ‚ania.       

W zwiÄ…zku z wnioskiem organizacji pozarzÄ…dowych o powoÅ‚anie Pomorskiej Rady DziaÅ‚alnoÅ›ci Pożytku Publicznego, jaki wpÅ‚ynÄ…Å‚ do MarszaÅ‚ka w dn. 14 marca br., rozpoczyna siÄ™ procedura naboru przedstawicieli organizacji pozarzÄ…dowych na kandydatów na czÅ‚onków Rady. 

W zwiÄ…zku z powyższym zwracam siÄ™ do PaÅ„stwa z poÅ›bÄ… do zgÅ‚aszania kandydatów zgodnie z instrukcjÄ… zawartÄ… w zaproszeniu.

Informacje dostÄ™pne sÄ… również na stronie www.urzad.pomorskie.eu w dziale „OgÅ‚oszenia, komunikaty”, w BIP oraz na stronie www.pomorskie.ngo.pl 

W przypadku jakichkolwiek pytaÅ„ lub wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych z powoÅ‚aniem Rady proszÄ™ o kontakt bezpoÅ›rednio ze mnÄ… lub z PaniÄ… NataliÄ… Meszko, tel. (58) 32 68 567, email: [email protected]

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zaÅ‚. nr 3 do trybu 2014-03-27 12:36:27
załącznik ZaÅ‚. nr 2 do Trybu... 2014-03-27 12:36:05
załącznik zaÅ‚. nr 1 do Trybu... 2014-03-27 12:35:43
załącznik zaÅ‚. nr 2 do uchwaÅ‚y 2014-03-27 12:35:13
załącznik zaÅ‚. nr 1 do uchwaÅ‚y 2014-03-27 12:34:53
załącznik uchwaÅ‚a 2014-03-27 12:34:32
załącznik zaproszenie do zgÅ‚aszania kandydatów 2014-03-27 12:34:19
Liczba wyświetleń: 1018