Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Oczyszczalnia ścieków w Stegnie będzie modernizowana Drukuj Stworz PDF

W dniu 31.03.2014 r. nastÄ…piÅ‚o oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Å›cieków” pomiÄ™dzy WFOÅš i GW w GdaÅ„sku jako InstytucjÄ… WdrażajÄ…cÄ… projekt reprezentowanÄ… przez PaniÄ… DanutÄ™ GrodzickÄ…-Kozak Prezesa ZarzÄ…du, a SpóÅ‚kÄ… „Mierzeja” w Stegnie reprezentowanÄ… przez Pana Cezarego Malinowskiego- Prezesa ZarzÄ…du jako beneficjenta  przy wspóÅ‚udziale Wójta Gminy Stegna Pani Jolanty Kwiatkowskiej i Wójta Gminy Sztutowo Pana StanisÅ‚awa Kochanowskiego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Marcina ŁopaciÅ„skiego.

Inwestycje realizowane w ostatnich latach przez Gminy Stegna i Sztutowo zwiÄ…zane z rozbudowÄ… sieci kanalizacyjnej o nowe miejscowoÅ›ci, spowodowaÅ‚y dopÅ‚yw znacznie wiÄ™kszej ilość Å›cieków na oczyszczalniÄ™ w Stegnie. Z uwagi na tÄ… sytuacjÄ™, jak również zmiany przepisów prawnych, które obowiÄ…zywać bÄ™dÄ… w roku 2015 zaostrzajÄ…cych procedurÄ™ oczyszczenia Å›cieków – Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991r spowodowaÅ‚y podjÄ™cie dziaÅ‚aÅ„ przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w zakresie dostosowania obiektów oczyszczalni do zwiÄ™kszonej iloÅ›ci Å›cieków i stopnia ich oczyszczenia.

Obecnie zobowiÄ…zania Polski do uporzÄ…dkowania gospodarki Å›ciekowej do roku 2015 w aglomeracjach powyżej 2 000 RLM zgodnie z wymogami UE (aby nie ponosić kar) wymusiÅ‚y na samorzÄ…dach rozbudowÄ™ kanalizacji zbiorczej w oparciu o zlewniÄ™ oczyszczalni Å›cieków w Stegnie.

Szacowany koszt modernizacji i rozbudowy obiektów planowany jest na kwotÄ™ netto okoÅ‚o 12 800 000zÅ‚. Z uwagi na wielkość kosztów inwestycyjnych w roku 2013 ZarzÄ…d SpóÅ‚ki wystÄ…piÅ‚ z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Funduszu SpójnoÅ›ci w ramach dziaÅ‚ania 1.1 Gospodarka wodno-Å›ciekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyÅ› RLM priorytetu I oÅ› Gospodarka wodno – Å›ciekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Åšrodowisko 2007 -2013 do WFOÅš i GW w GdaÅ„sku.

W wyniku konkursu w roku 2014 SpóÅ‚ka uzyskaÅ‚a dofinansowanie wysokoÅ›ci okoÅ‚o 67% kosztów kwalifikowanych projektu, tj kwoty ( netto) 8 600 000 zÅ‚. Projekt musi być zrealizowany do 31.10.2015r.ZasÅ‚ugÄ… tak wysokiego wsparcia byÅ‚a bardzo owocna wspóÅ‚praca z GminÄ… Stegna PaniÄ… JolantÄ… KwiatkowskÄ… i GminÄ… Sztutowo Panem StanisÅ‚awem Kochanowskim.

 

Liczba wyświetleń: 1545