Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Oczyszczalnia ścieków w Stegnie będzie modernizowana Drukuj Stworz PDF

W dniu 31.03.2014 r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” pomiędzy WFOŚ i GW w Gdańsku jako Instytucją Wdrażającą projekt reprezentowaną przez Panią Danutę Grodzicką-Kozak Prezesa Zarządu, a Spółką „Mierzeja” w Stegnie reprezentowaną przez Pana Cezarego Malinowskiego- Prezesa Zarządu jako beneficjenta  przy współudziale Wójta Gminy Stegna Pani Jolanty Kwiatkowskiej i Wójta Gminy Sztutowo Pana Stanisława Kochanowskiego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Marcina Łopacińskiego.

Inwestycje realizowane w ostatnich latach przez Gminy Stegna i Sztutowo związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej o nowe miejscowości, spowodowały dopływ znacznie większej ilość ścieków na oczyszczalnię w Stegnie. Z uwagi na tą sytuację, jak również zmiany przepisów prawnych, które obowiązywać będą w roku 2015 zaostrzających procedurę oczyszczenia ścieków – Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991r spowodowały podjęcie działań przez Zarząd Spółki w zakresie dostosowania obiektów oczyszczalni do zwiększonej ilości ścieków i stopnia ich oczyszczenia.

Obecnie zobowiązania Polski do uporządkowania gospodarki ściekowej do roku 2015 w aglomeracjach powyżej 2 000 RLM zgodnie z wymogami UE (aby nie ponosić kar) wymusiły na samorządach rozbudowę kanalizacji zbiorczej w oparciu o zlewnię oczyszczalni ścieków w Stegnie.

Szacowany koszt modernizacji i rozbudowy obiektów planowany jest na kwotę netto około 12 800 000zł. Z uwagi na wielkość kosztów inwestycyjnych w roku 2013 Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 do WFOŚ i GW w Gdańsku.

W wyniku konkursu w roku 2014 Spółka uzyskała dofinansowanie wysokości około 67% kosztów kwalifikowanych projektu, tj kwoty ( netto) 8 600 000 zł. Projekt musi być zrealizowany do 31.10.2015r.Zasługą tak wysokiego wsparcia była bardzo owocna współpraca z Gminą Stegna Panią Jolantą Kwiatkowską i Gminą Sztutowo Panem Stanisławem Kochanowskim.

 

Liczba wyświetleń: 1443