Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Startuje konkurs Piękna Wieś Pomorska 2014 Drukuj Stworz PDF

Rozpoczyna siÄ™ już 21. edycja konkursu PiÄ™kna WieÅ› Pomorska 2014. Tegoroczne zmagania odbÄ™dÄ… siÄ™ w dwóch kategoriach – WieÅ› i Zagroda w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgÅ‚oszeÅ„ sÄ… przyjmowane do 15 maja 2014 r.

GÅ‚ównÄ… ideÄ… konkursu jest ochrona i poprawa wartoÅ›ci krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakoÅ›ci życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjnoÅ›ci wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej.

Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014 są:
UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

WspóÅ‚organizatorami sÄ… urzÄ™dy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs ma promować aktywny udziaÅ‚ spoÅ‚ecznoÅ›ci wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki. Konkurs, zgodnie z zaÅ‚ożeniami Planu DziaÅ‚ania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2015, przyczyni siÄ™ do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń należy składać do 15 maja 2014 r.

Oceny dokonujÄ… komisje:
gminne – powoÅ‚ane przez wójta, burmistrza gminy, które do 15 czerwca 2014 r. zgÅ‚aszajÄ… do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach WieÅ› i Zagroda
powiatowe – powoÅ‚ane przez starostÄ™ powiatu, które do 15 lipca 2014 r. zgÅ‚aszajÄ… do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach WieÅ› i Zagroda
wojewódzka – na podstawie przesÅ‚anych zgÅ‚oszeÅ„ oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 15 wrzeÅ›nia 2014 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wrÄ™czenie nagród i wyróżnieÅ„ odbÄ™dÄ… siÄ™ nie później niż 31 października 2014 r.
Regulamin konkursu>> Tutaj

Karta zgłoszenia>> Tutaj

Kryteria oceny >> Tutaj

Liczba wyświetleń: 893