Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wyzwól społeczną energię i Działaj Lokalnie! Drukuj Stworz PDF

9 kwietnia w biurze Fundacji Pokolenia podsumowano program grantowy Działaj Lokalnie VIII 2013

Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany
przez AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii w Polsce we wspóÅ‚pracy z sieciÄ… OÅ›rodków DziaÅ‚aj Lokalnie. Od 2006 roku rolÄ™ ODL peÅ‚ni Fundacja Pokolenia, obejmujÄ…ca zasiÄ™giem swoich dziaÅ‚aÅ„ gminy powiatów tczewskiego i nowodworskiego.

W ubiegÅ‚orocznej edycji dofinansowano17 projektów na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 76199,06 zÅ‚otych.

– To 9 organizacji i 8 grup nieformalnych, które otrzymaÅ‚y wsparcie na realizacjÄ™ lokalnych inicjatyw. To 2143 bezpoÅ›rednich uczestników. To 2332 odbiorców dziaÅ‚aÅ„. To 294 wolontariuszy zaangażowanych w realizacjÄ™. To 9 nowych partnerstw lokalnych. – wylicza Artur Rajkowski, Animator OÅ›rodka DziaÅ‚aj Lokalnie w Tczewie - OczywiÅ›cie to tylko kilka liczb okreÅ›lajÄ…cych DziaÅ‚aj Lokalnie 2013. Poza tym, wiele godzin szkoleÅ„
i warsztatów, wystawy, festyny, gry miejskie, animacje dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych
Wymieniać można naprawdę długo.

DziaÅ‚aj Lokalnie to nie tylko konkurs grantowy. Na program skÅ‚adajÄ… siÄ™ także spotkania sieciujÄ…ce, szkolenia dla realizatorów projektów, doradztwo i konsultacje dla grantobiorców, warsztaty z narzÄ™dzi promocji czy Konkurs „Opowiedz…”.

Realizacja programu na takÄ… skalÄ™ nie byÅ‚by możliwa bez wspóÅ‚pracy z partnerami:

Miastem Tczew, GminÄ… Gniew, GminÄ… Subkowy, Bankiem SpóÅ‚dzielczym w Tczewie, GminÄ… Stegna, Powiatem Nowodworskim, Bankiem SpóÅ‚dzielczym w Stegnie, AkademiÄ… Rozwoju Filantropii w Polsce. – To dziÄ™ki wspólnemu zaangażowaniu pracy i Å›rodków co roku wspierane sÄ… lokalne inicjatywy mieszkaÅ„ców – podkreÅ›la Paulina Kremer, CzÅ‚onkini ZarzÄ…du Fundacji Pokolenia.

Podczas podsumowania roku 2013 ogÅ‚oszono wyniki lokalnego etapu konkursu „Opowiedz…” na najciekawsze sposoby opisywania podejmowanych dziaÅ‚aÅ„ i promocji inicjatyw spoÅ‚ecznych i najlepsze przykÅ‚ady twórczego pokazywania projektów DziaÅ‚aj Lokalnie.

Komisja konkursowa, w skÅ‚ad której weszÅ‚y osoby zajmujÄ…ce siÄ™ mediami, wyróżniÅ‚a trzy prace:

Stowarzyszenia PrzestrzeÅ„ Kultury Zebra: https://www.youtube.com/watch?v=n2gJdw0mgzU (projekt „FireSZAŁ – Zapal siÄ™ do dziaÅ‚ania”),

Stowarzyszenia „Pomoc za jeden uÅ›miech” : https://www.youtube.com/watch?v=2TPJlOmsROY (projekt „Wolontariat doda Ci skrzydeÅ‚),

Rady SoÅ‚eckiej wsi Junoszyno: http://prezi.com/s7mgme4xzkpz/dl-viii/ (projekt „Dla każdego coÅ› dobrego”).

W trakcie spotkania odbyÅ‚a siÄ™ także wideokonferencja z IwonÄ… Olkowicz, KoordynatorkÄ… Programu DziaÅ‚aj Lokalnie, z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która podkreÅ›liÅ‚a wagÄ™ lokalnego konkursu grantowego, oddolnoÅ›ci inicjatyw mieszkaÅ„ców i zaangażowania różnych partnerów w pracÄ™ na rzecz dobra wspólnego.

Po części oficjalnej na wszystkich przybyÅ‚ych goÅ›ci czekaÅ‚ „szwedzki stóÅ‚ projektów”,
gdzie można było zobaczyć co działo się w trakcie ubiegłorocznej edycji Działaj Lokalnie, porozmawiać z grupami realizującymi inicjatywy, nawiązać kontakty i wymienić się doświadczeniami.

Zobacz, co siÄ™ dziaÅ‚o: www.dzialajlokalnie.pl (zakÅ‚adka „BAZA PROJEKTÓW”).

 

Co w 2014?

10 kwietnia wystartował konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2014.

DziaÅ‚asz lub chcesz dziaÅ‚ać na rzecz swojej spoÅ‚ecznoÅ›ci? Wiesz jak, ale nie wiesz skÄ…d wziąć fundusze? Masz pomysÅ‚, ale nie wiesz gdzie siÄ™ zwrócić i w jaki sposób zacząć? DziaÅ‚aj Lokalnie jest dla Ciebie!

Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej:

24.04. STEGNA godz. 16:00 Gminny Ośrodek Kultury, przy ul. Gdańskiej 60

 lub

29.04 NOWY DWÓR GD. godz. 16:00 Å»uÅ‚awski OÅ›rodek Kultury, przy ul. Sikorskiego 21

Nabór wniosków do 15 maja 2014 na stronie: www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wyzwól spoÅ‚ecznÄ… energiÄ™ i DziaÅ‚aj Lokalnie!

 OÅ›rodek DziaÅ‚aj Lokalnie – Fundacja Pokolenia

ul. ObroÅ„ców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

[email protected] 

www.fundacjapokolenia.pl

Osoba do kontaktu:
Artur Rajkowski, tel. kom. 791 939 395

Liczba wyświetleń: 1123