Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs - regranting Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014roku pod nazwą: „Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych   z  zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom – regranting”,  w trybie art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2014r., zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/365/2013 Rady Gminy  Stegna z dnia 5 grudnia 2013r. oraz Uchwały nr  XL/386/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2014r.

 1. Rodzaj zadania

Realizacja zadania obejmuje:

 1.  przygotowanie i organizację lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. nabór i ocena złożonych wniosków,
 3.  przyznanie dofinansowania najlepszym inicjatywom i podpisanie umów dotacji z organizacjami realizującymi projekty,
 4.  przekazanie jednostkowych dotacji na realizację projektów,
 5.  monitoring merytoryczno-finansowy realizacji dofinansowanych projektów,
 6.  rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów,
 7.  rozliczenie się z  całości zadania publicznego z Organizatorem.

 

Lokalne konkursy grantowe obejmować będą realizację projektów w zakresie przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna w zakresie realizacji zadań Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r. , a w szczególności

organizację zajęć będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych, tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzację uczestnictwa w aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, działania w formie konkursów, zawodów sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wpływających na kształtowanie postaw i osobowości u dzieci i młodzieży, spektakli profilaktycznych poruszających tematykę uzależnień.

 

Zadanie realizowane będzie w oparciu o art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

 

 Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania przez Gminę Stegna  wynosi 15 000 złotych,

Zleceniobiorca, który wygra niniejszy otwarty konkurs zobowiązany będzie do  przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

 

 1. Adresaci konkursu

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania określonego w pkt 1 mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

 

 1. 4.      Termin realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie od 06.06.2014r. do  31.12.2014r.

 

 1. Wymagania dotyczące ofert

 

Oferta realizacji zadania publicznego musi być przygotowana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ( Dz. U. z 2011r. nr 6 poz. 25).

Dodatkowo do oferty należy załączyć następujące aktualne dokumenty (w oryginale lub uwierzytelnione kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie (odpis, wypis) wydane przez inny, właściwy organ rejestrowy (ważne 3 miesiące – licząc od daty wystawienia).,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 

Kompletne formularze ofert – wraz z załącznikami – należy składać w terminie  do 30 maja 2014r. do godz. 11.00 – w sekretariacie Urzędu Gminy w Stegnie, w pok. nr 16 w zamkniętych kopertach zatytułowanych „ Realizacja zadań REGRANTING w Gminie Stegna” na drukach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stegna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna do 02.06.2014r.

Oficjalne wyniki konkursu zostaną podane poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stegna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna. Ogłoszenie wyników ofert zakwalifikowanych do dofinansowania  zadania nastąpi nie później niż do 04.06.2014r.

Oferty złożone po upływie terminu oraz  niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania opisanego  w ofercie powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i kończyć do dnia  31.12.2014r.

Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które Zleceniobiorca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.

 

 Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a)  wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

b) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym.

c) złożenia sprawozdania z wykonania zadania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

d) w przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy  w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

8.Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 1. Tryb i kryteria wyboru ofert

 

 Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 

a)      spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniona oferta  wraz z załącznikami,

b)      merytoryczna wartość oferty,

c)      ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta i doświadczenie w  zakresie regrantingu,

d)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,

f)       planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

g)      planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

h)      analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz  o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Stegna w formie zarządzenia.

Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Stegna zasięgnie opinii Komisji Konkursowej, złożonej z równej liczby przedstawicieli samorządu Gminy Stegna oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego desygnowanych przez Forum podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna.

Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Wójt Gminy Stegna. Członkami Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert nie mogą być osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczącymi w otwartym konkursie.

Gmina Stegna w roku 2013r. na realizację zadania, polegającego na przygotowaniu i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w wysokości 28 .739 zł

 1. Informacje dodatkowe

 W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

Złożenie ofert nie jest jednoczesne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznania dotacji.

Wójt Gminy Stegna zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Załącznik nr 3 2014-05-14 07:34:52 Suchewicz Ewa
załącznik Załącznik nr 2 2014-05-14 07:34:10 Suchewicz Ewa
załącznik Załącznik nr1 2014-05-14 07:33:05 Suchewicz Ewa
Liczba wyświetleń: 1294