Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs - regranting Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014roku pod nazwÄ…: „Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych   z  zakresu  przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom – regranting”,  w trybie art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2014r., zatwierdzonego uchwaÅ‚Ä… nr XXXVIII/365/2013 Rady Gminy  Stegna z dnia 5 grudnia 2013r. oraz UchwaÅ‚y nr  XL/386/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjÄ™cia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2014r.

 1. Rodzaj zadania

Realizacja zadania obejmuje:

 1.  przygotowanie i organizacjÄ™ lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarzÄ…dowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. nabór i ocena zÅ‚ożonych wniosków,
 3.  przyznanie dofinansowania najlepszym inicjatywom i podpisanie umów dotacji z organizacjami realizujÄ…cymi projekty,
 4.  przekazanie jednostkowych dotacji na realizacjÄ™ projektów,
 5.  monitoring merytoryczno-finansowy realizacji dofinansowanych projektów,
 6.  rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów,
 7.  rozliczenie siÄ™ z  caÅ‚oÅ›ci zadania publicznego z Organizatorem.

 

Lokalne konkursy grantowe obejmować bÄ™dÄ… realizacjÄ™ projektów w zakresie przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych z terenu gminy Stegna w zakresie realizacji zadaÅ„ Gminnego  Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w 2014r. , a w szczególnoÅ›ci

organizacjÄ™ zajęć bÄ™dÄ…cych alternatywnÄ… formÄ… spÄ™dzania wolnego czasu przez dzieci, mÅ‚odzież i dorosÅ‚ych, tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacjÄ™ uczestnictwa w aktywnoÅ›ci ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, dziaÅ‚ania w formie konkursów, zawodów sportowych promujÄ…cych zdrowy i trzeźwy styl życia, wpÅ‚ywajÄ…cych na ksztaÅ‚towanie postaw i osobowoÅ›ci u dzieci i mÅ‚odzieży, spektakli profilaktycznych poruszajÄ…cych tematykÄ™ uzależnieÅ„.

 

Zadanie realizowane bÄ™dzie w oparciu o art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarzÄ…dowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

 1. Wysokość Å›rodków przeznaczonych na realizacjÄ™ zadania

 

 ÅÄ…czna wysokość Å›rodków przeznaczonych na realizacjÄ™ zadania przez GminÄ™ Stegna  wynosi 15 000 zÅ‚otych,

Zleceniobiorca, który wygra niniejszy otwarty konkurs zobowiÄ…zany bÄ™dzie do  przekazania na realizacjÄ™ zadania Å›rodków finansowych wÅ‚asnych w wysokoÅ›ci co najmniej 10% caÅ‚kowitego kosztu zadania.

 

 1. Adresaci konkursu

 

W otwartym konkursie ofert na realizacjÄ™ zadania okreÅ›lonego w pkt 1 mogÄ… wziąć udziaÅ‚ wyÅ‚Ä…cznie organizacje pozarzÄ…dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

 

 1. 4.      Termin realizacji zadania

Zadanie realizowane bÄ™dzie od 06.06.2014r. do  31.12.2014r.

 

 1. Wymagania dotyczÄ…ce ofert

 

Oferta realizacji zadania publicznego musi być przygotowana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ( Dz. U. z 2011r. nr 6 poz. 25).

Dodatkowo do oferty należy załączyć następujące aktualne dokumenty (w oryginale lub uwierzytelnione kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru SÄ…dowego lub zaÅ›wiadczenie (odpis, wypis) wydane przez inny, wÅ‚aÅ›ciwy organ rejestrowy (ważne 3 miesiÄ…ce – liczÄ…c od daty wystawienia).,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skÅ‚adajÄ…cych ofertÄ™ wspólnÄ… niż wynikajÄ…cy z Krajowego Rejestru SÄ…dowego lub innego wÅ‚aÅ›ciwego rejestru SÄ…dowego lub innego wÅ‚aÅ›ciwego rejestru – dokument potwierdzajÄ…cy upoważnienie do dziaÅ‚ania w imieniu oferenta(-ów)

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 

Kompletne formularze ofert – wraz z zaÅ‚Ä…cznikami – należy skÅ‚adać w terminie  do 30 maja 2014r. do godz. 11.00 – w sekretariacie UrzÄ™du Gminy w Stegnie, w pok. nr 16 w zamkniÄ™tych kopertach zatytuÅ‚owanych „ Realizacja zadaÅ„ REGRANTING w Gminie Stegna” na drukach stanowiÄ…cych zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszego ogÅ‚oszenia.

 

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stegna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna do 02.06.2014r.

Oficjalne wyniki konkursu zostanÄ… podane poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ UrzÄ™du Gminy Stegna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna. OgÅ‚oszenie wyników ofert zakwalifikowanych do dofinansowania  zadania nastÄ…pi nie później niż do 04.06.2014r.

Oferty zÅ‚ożone po upÅ‚ywie terminu oraz  niekompletne nie bÄ™dÄ… rozpatrywane.

Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania opisanego  w ofercie powinien rozpoczynać siÄ™ nie wczeÅ›niej niż od dnia podpisania umowy i koÅ„czyć do dnia  31.12.2014r.

Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogÄ… być koszty, które Zleceniobiorca poniósÅ‚ na realizacjÄ™ zadania przed zawarciem umowy.

 

 Zleceniobiorca zobowiÄ…zuje siÄ™ do:

a)  wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach okreÅ›lonych w umowie.

b) prowadzenia wyodrÄ™bnionej ewidencji ksiÄ™gowej Å›rodków otrzymanych na realizacjÄ™ zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji która umożliwi ocenÄ™ wykonania zadania pod wzglÄ™dem rzeczowo-finansowym.

c) złożenia sprawozdania z wykonania zadania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

d) w przypadku wykorzystania na realizacjÄ™ zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy  w terminie 15 dni od dnia zakoÅ„czenia realizacji zadania publicznego.

 

8.Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 1. Tryb i kryteria wyboru ofert

 

 Przy wyborze oferty pod uwagÄ™ bÄ™dÄ… brane nastÄ™pujÄ…ce kryteria:

 

a)      speÅ‚nienie wymogów formalnych, w tym prawidÅ‚owo wypeÅ‚niona oferta  wraz z zaÅ‚Ä…cznikami,

b)      merytoryczna wartość oferty,

c)      ocena możliwoÅ›ci realizacji zadania publicznego przez oferenta i doÅ›wiadczenie w  zakresie regrantingu,

d)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e)      ocena proponowanej jakoÅ›ci wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent bÄ™dzie realizować zadanie publiczne,

f)       planowany przez oferenta udziaÅ‚ Å›rodków finansowych wÅ‚asnych lub Å›rodków pochodzÄ…cych z innych źródeÅ‚ na realizacjÄ™ zadania publicznego,

g)      planowany przez oferenta wkÅ‚ad rzeczowy, osobowy, w tym Å›wiadczenia wolontariuszy i pracÄ™ spoÅ‚ecznÄ… czÅ‚onków,

h)      analiza i ocena realizacji zleconych zadaÅ„ publicznych w przypadku organizacji pozarzÄ…dowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowaÅ‚y zlecone zadania publiczne, biorÄ…c pod uwagÄ™ rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel Å›rodków.DecyzjÄ™ o wyborze podmiotów, które uzyskajÄ… dotacjÄ™ oraz  o wysokoÅ›ci przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Stegna w formie zarzÄ…dzenia.

Przed wydaniem zarzÄ…dzenia, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Stegna zasiÄ™gnie opinii Komisji Konkursowej, zÅ‚ożonej z równej liczby przedstawicieli samorzÄ…du Gminy Stegna oraz przedstawicieli podmiotów prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność pożytku publicznego desygnowanych przez Forum podmiotów prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna.

SkÅ‚ad Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy okreÅ›la każdorazowo zarzÄ…dzeniem Wójt Gminy Stegna. CzÅ‚onkami Komisji Konkursowej powoÅ‚anej w celu zaopiniowania zÅ‚ożonych ofert nie mogÄ… być osoby zwiÄ…zane z podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego uczestniczÄ…cymi w otwartym konkursie.

Gmina Stegna w roku 2013r. na realizacjÄ™ zadania, polegajÄ…cego na przygotowaniu i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych z terenu gminy Stegna udzieliÅ‚a dotacji organizacjom pozarzÄ…dowym w wysokoÅ›ci 28 .739 zÅ‚

 1. Informacje dodatkowe

 W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgÅ‚oszonych ofert przekracza wysokość Å›rodków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkoÅ›ci dofinansowania, stosownie do posiadanych Å›rodków. W przypadku zaistnienia koniecznoÅ›ci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie bÄ™dÄ… oni zwiÄ…zani zÅ‚ożonymi ofertami.

Złożenie ofert nie jest jednoczesne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznania dotacji.

Wójt Gminy Stegna zastrzega sobie prawo do odwoÅ‚ania otwartego konkursu ofert, przesuniÄ™cia terminu skÅ‚adania ofert oraz terminu rozstrzygniÄ™cia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 2014-05-14 07:34:52 Suchewicz Ewa
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 2014-05-14 07:34:10 Suchewicz Ewa
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr1 2014-05-14 07:33:05 Suchewicz Ewa
Liczba wyświetleń: 1443