Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nominacja dla Urzędu Gminy Stegna w ogólnopolskim plebiscycie Drukuj Stworz PDF

Nasz urzÄ…d otrzymaÅ‚ nominacjÄ™ w II Edycji prestiżowego Plebiscytu: „UrzÄ…d Przyjazny Mediom i SpoÅ‚eczeÅ„stwu”. Plebiscyt ma charakter ogólnopolski - uprawnionych do startu byÅ‚o ponad 15 000 instytucji publicznych z 2479 gmin. Nominacji mogli urzÄ™dom udzielić dziennikarze lokalni oraz mieszkaÅ„cy.

 

 

II Edycja plebiscytu objęła zasiÄ™giem niemal wszystkie instytucje samorzÄ…dowe w Polsce. Warszawska Grupa Doradców Public Relations – organizator wydarzenia – wykluczyÅ‚a z udziaÅ‚u tylko urzÄ™dy w 16 miastach wojewódzkich. DecyzjÄ™ podjÄ™liÅ›my po uwzglÄ™dnieniu dysproporcji budżetu i zasobów logistycznych pomiÄ™dzy miastami takimi jak GdaÅ„sk, Katowice, PoznaÅ„, czy Warszawa a np. Chorzele, Gryfice, czy Konstantynów Łódzki – powiedziaÅ‚ Maurycy Seweryn – dyrektor ds. komunikacji spoÅ‚ecznej w WGD PR. DodaÅ‚, że z tego powodu ze startu w I Edycji wyÅ‚Ä…czono urzÄ™dy znajdujÄ…ce siÄ™ w Warszawie. DziÄ™ki temu zostaÅ‚y nagrodzone te urzÄ™dy miast, gmin i starostwa, które przy mniejszych Å›rodkach wykazaÅ‚y siÄ™ ogromnym potencjaÅ‚em i sumiennoÅ›ciÄ… w budowaniu relacji z mieszkaÅ„cami i dziennikarzami lokalnymi. Dobrze, że plebiscyt zostaÅ‚ zorganizowany w takiej konwencji i byÅ‚ skierowany również do mniejszych gmin. DaÅ‚ bowiem szansÄ™ na pokazanie jak ważne jest komunikowanie siÄ™ urzÄ™du z mieszkaÅ„cami również w mniejszych miejscowoÅ›ciach. Dla mnie osobiÅ›cie konkurs byÅ‚ potwierdzeniem, że komunikacja spoÅ‚eczna UrzÄ™du Gminy JabÅ‚onna jest dobrze oceniana. oceniÅ‚ Pan MichaÅ‚ SmoliÅ„ski – laureat w kategorii „Najlepszy Rzecznik na Mazowszu”.  

 

 

Poprzednia edycja plebiscytu zostaÅ‚a zorganizowana w 2012. Pomimo że byÅ‚ to tylko pilotaż przed tegorocznym wydarzeniem, to wzięło w nim udziaÅ‚ ponad 800 urzÄ™dów. Organizatorzy ograniczyli zasiÄ™g konkursu do Mazowsza. GÅ‚osowanie odbyÅ‚o siÄ™ w kilku kategoriach. Wybierano Prezydenta Roku (zostaÅ‚ nim byÅ‚y poseÅ‚ – p. Andrzej Nowakowski z PÅ‚ocka), Najlepszy Burmistrz Roku na Mazowszu (laureatem byÅ‚ „Å›piewajÄ…cy burmistrz” – p. Grzegorz BenedykciÅ„ski z Grodziska Mazowieckiego), Starosta Roku (niestety jedyna kobieta w gronie laureatów – p. BogumiÅ‚a WiÄ™ckowska z Otwocka), Wójt Roku na Mazowszu (przedsiÄ™biorczy i nowoczesny w kierowaniu urzÄ™dem – p. PaweÅ‚ Kownacki z Wieliszewa). W 2012 roku gÅ‚osy mogli oddać wyÅ‚Ä…cznie dziennikarze lokalni i obywatelscy. Dlatego WGD PR wprowadziÅ‚o dodatkowe dwie kategorie. Przedstawiciele mediów na poczÄ…tku nominowali, a potem wybierali najlepszego ich zdaniem rzecznika prasowego na Mazowszu oraz najciekawszÄ… stronÄ™ www, która stanowiÅ‚a dobrÄ… wizytówkÄ™ urzÄ™du oraz uÅ‚atwiaÅ‚a mieszkaÅ„com komunikacjÄ™ z wÅ‚odarzami ich gminy. W każdej kategorii uhonorowano statuetkami i certyfikatami laureatów pierwszych trzech miejsc. SamorzÄ…dowcom, którzy otrzymali miej gÅ‚osów niż laureaci przyznano symboliczne wyróżnienia: tabliczki i certyfikaty (po 10 wyróżnieÅ„).

 

 

KulminacjÄ… I Edycji Plebiscytu byÅ‚a gala, która odbyÅ‚a siÄ™ 31 maja 2012 roku w CK „Kopernika” w Warszawie pod patronatem ZwiÄ…zku Miast Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Plebiscyt „UrzÄ…d Przyjazny Mediom i SpoÅ‚eczeÅ„stwu” byÅ‚ pierwszÄ… tego typu inicjatywÄ… o zasiÄ™gu regionalnym na Mazowszu. Po raz pierwszy jury stanowili dziennikarze lokalni a udziaÅ‚ w nim od poczÄ…tku byÅ‚ nieodpÅ‚atny. MiÄ™dzy innymi dlatego w uroczystoÅ›ci uczestniczyÅ‚o 3 prezydentów miast, 15 burmistrzów, 10 starostów i 32 wójtów i sekretarzy gmin. Nagrody wrÄ™czali przedstawiciele TVP, Regioportal.pl, Redakcji SamorzÄ…dowej Polskiej Agencji Prasowej, RMF MAXX i najwiÄ™kszego portalu dziennikarstwa obywatelskiego -WiadomoÅ›ci24.pl. W 2012 roku Pan Szymon Sikorski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, na pytanie, czy warto podejmować takie inicjatyw, odpowiedziaÅ‚: OczywiÅ›cie, ponieważ w pracy urzÄ™dnika czy samorzÄ…dowca na co dzieÅ„ siÄ™ nie zwraca uwagi na pewne kwestie, gdyż praca pochÅ‚ania codzienność. Takie Plebiscyty majÄ… za zadanie przypomnieć, albo na przykÅ‚ad zwrócić uwagÄ™ na nowe trendy i rozwiÄ…zania w komunikacji spoÅ‚ecznej.

 


Ta przychylna obywatelom komunikacja spoÅ‚eczna urzÄ™dów, zostaÅ‚a uwzglÄ™dniona podczas organizacji II Edycji Plebiscytu, ponieważ w 2014 roku nominować i gÅ‚osować mogÄ… nie tylko dziennikarze, ale również mieszkaÅ„cy. Do 9 maja do organizatorów napÅ‚ynęło ponad 1000 nominacji. ByÅ‚ to pierwszy etap selekcji. Już 5 marca br. WGD PR poinformowaÅ‚o wszystkie urzÄ™dy w kraju, które dysponowaÅ‚y adresem e-mail i co ważne odbieraÅ‚y swojÄ… pocztÄ™ elektronicznÄ… o rozpoczÄ™ciu plebiscytu. Organizatorzy nie zachÄ™cali urzÄ™dów do zamieszczania informacji o plebiscycie na stronach internetowych i do informowania dziennikarzy lokalnych. W ten sposób wstÄ™pnie sprawdzono system komunikacji urzÄ™du z mieszkaÅ„cami i mediami. Nominacje trafiajÄ… wiÄ™c do tych urzÄ™dów, które potrafiÄ… komunikować siÄ™ ze Å›rodowiskiem lokalnym.

 

 

Przed nami drugi etap plebiscytu. Przez caÅ‚y czerwiec Warszawska Grupa Doradców PR bÄ™dzie zbieraÅ‚a gÅ‚osy od dziennikarzy i mieszkaÅ„ców. SpoÅ›ród nominowanych już we wrzeÅ›niu zostanie wybranych 50 urzÄ™dów, które otrzymajÄ… zwyciÄ™skÄ… statuetkÄ™.

Liczba wyświetleń: 1051