Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

I Konkurs Fotograficzny pod hasłem: „Bursztynowe Impresje” Drukuj Stworz PDF

Jeżeli lubisz podglÄ…dać Åšwiat w jego ulotnych chwilach, uwieczniać jego piÄ™kno, dzielić siÄ™ miÅ‚oÅ›ciÄ… do fotografii weź udziaÅ‚ w I Konkursie Fotograficznym pod hasÅ‚em: „Bursztynowe Impresje”

Zasady sÄ… proste:
I. Bez wzglÄ™du na wiek wykonaj dowolnym aparatem zdjÄ™cia, które bÄ™dÄ… oceniane w kategoriach:
1. „O wschodzie lub zachodzie sÅ‚oÅ„ca”,
2. „Surowy bursztyn- sukcynit- leżący na plaży”,
3. „Portret poÅ‚awiacza bursztynu”,
4. „Warsztat bursztynniczy i wyroby z bursztynu”.
II. Wybierz od 3 do 5 zdjęć i przeÅ›lij na adres e-mail: [email protected] 
Komisja dokona oceny zdjęć pod kątem: dokument, reportaż, obraz, najpopularniejsze zdjęcie w sieci.
III. Wygraj nagrodę, popularność lub sympatię wielbicieli bursztynu i piękna.

REGULAMIN 

1. Konkurs organizowany jest przez Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie ul. GdaÅ„ska 29 82-103 Stegna 
2. Patronem konkursu jest Wójt Gminy Stegna Pani Jolanta Kwiatkowska.
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Osoby niepeÅ‚noletnie mogÄ… wziąć udziaÅ‚ w konkursie za pisemnÄ… zgodÄ… rodziców/opiekunów prawnych.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Tematyka konkursu dotyczy poławiania bursztynu i samego surowego bursztynu oraz emocji związanych z bursztynem.
7. Uczestnik może zgłosić od 3 do 5 zdjęć:
-fotografie zapisane w formacie JPG lub TIF bez kompresji, o wymiarach 1200x1600 pikseli w plikach od 1MB do 5MB w formie zaÅ‚Ä…czników do listu elektronicznego lub na pÅ‚ycie CD, DVD za potwierdzeniem odbioru wraz z KartÄ… zgÅ‚oszenia- zaÅ‚. nr 1
-wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np. Kowalski-J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Kowalski-J-01, Kowalski-J-02 itd. numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

8. Uczestnik, zgÅ‚aszajÄ…c siÄ™ do konkursu oÅ›wiadcza, iż przysÅ‚ugujÄ… mu wyÅ‚Ä…czne i nieograniczone prawa autorskie do nadesÅ‚anych fotografii. Ponadto oÅ›wiadcza, że wyraża zgodÄ™ na wielokrotne, nieodpÅ‚atne publikowanie przesÅ‚anych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w materiaÅ‚ach promocyjnych zwiÄ…zanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególnoÅ›ci na utrwalenie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdÄ… technikÄ…, na jakichkolwiek noÅ›nikach, bez ograniczeÅ„ co do iloÅ›ci i wielkoÅ›ci nakÅ‚adu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostÄ™pnianie w taki sposób, aby każdy mógÅ‚ mieć do nich dostÄ™p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególnoÅ›ci w sieciach Internetowych.
9. Karty zgłoszenia:
- list e-mail z opisanym jw. folderem lub
- płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać do dnia 20.07.2014 r.(na sekretariat szkoły, decyduje data wpływu) z dopiskiem Bursztynowe Impresje.
10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
11. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
13. Prace uczestników Konkursu oceniane bÄ™dÄ… przez profesjonalne jury zÅ‚ożone z artystów plastyków, oraz przedstawicieli Organizatorów. Organizatorzy nie zwracajÄ… prac nadesÅ‚anych na Konkurs.
14. Uroczystość ogÅ‚oszenia wyników i wrÄ™czenia nagród odbÄ™dzie siÄ™ podczas XVI Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarze. Werdykt Jury konkursu, powoÅ‚anego przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega odwoÅ‚aniu.
15. Laureaci Konkursu o dokÅ‚adnym terminie i miejscu ogÅ‚oszenia wyników zostanÄ… powiadomieni telefonicznie lub e - mail wraz z zaproszeniem na galÄ™ finaÅ‚owÄ….
16. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania XVI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze, w Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie, oraz podczas uroczystości Nadania Sztandaru - Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie.
17. UdziaÅ‚ w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczÄ…ce na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 1 33, poz.833 z póź. zm.)

Wszelkich informacji dotyczÄ…cych Konkursu udziela:
Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie
tel. 55 247 88 16 www.gimmik.eu ; e-mail:[email protected]

Organizatorzy nie pokrywajÄ… kosztów przyjazdu na uroczystość wrÄ™czenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów.
Organizatorzy zastrzegajÄ… sobie prawo do zmian w kwestii
organizacji Konkursu.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Karta zgÅ‚oszeniowa 2014-06-09 09:58:56 Tokarski RafaÅ‚
Liczba wyświetleń: 973