Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obchody jubileuszu 60-lecia Szkoły w Tujsku oraz 40-lecia Gminy Stegna - RELACJA Drukuj Stworz PDF

1 wrzeÅ›nia 1954 r., dziÄ™ki staraniom mieszkaÅ„ców Tujska, otwarta zostaÅ‚a we wsi czteroklasowa szkoÅ‚a podstawowa. Jej organizatorem, kierownikiem i jedynym nauczycielem byÅ‚ pan Tadeusz Szlajs. SzkoÅ‚a mieÅ›ciÅ‚a siÄ™ w drewnianym budynku dawnej szkoÅ‚y niemieckiej.

 

13 czerwca obchodzono jubileusz 60-lecia SzkoÅ‚y w Tujsku . UroczystoÅ›ci zaszczyciÅ‚o swojÄ… obecnoÅ›ciÄ… wielu znamienitych goÅ›ci. Byli wÅ›ród nich Pomorski Kurator OÅ›wiaty Elżbieta Wasilenko, Starosta Nowodworski Ewa DÄ…bska, Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska  i gmin sÄ…siednich, Radni Gminy i Powiatu, SoÅ‚tysi, Dyrektorzy SzkóÅ‚ naszej i sÄ…siednich gmin, Dyrektor Muzeum Stutthof, Dyrektor DPS Mors, Wiceprezes Banku SpóÅ‚dzielczego i Centralnego WodociÄ…gu Å»uÅ‚awskiego, przedstawiciele sÅ‚użb mundurowych, byli dyrektorzy szkoÅ‚y, nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz osoby zwiÄ…zane ze spoÅ‚ecznoÅ›ciÄ… szkoÅ‚y w czasie jej istnienia.

 

ProwadzÄ…cy uroczystość -  Anna Garbowska i Tomasz Haftkowski  zaprosili przybyÅ‚ych na wirtualnÄ… wycieczkÄ™ po terenach, które obejmuje swoim zasiÄ™giem szkoÅ‚a, a barwnÄ… i wzruszajÄ…cÄ… historiÄ™ szkoÅ‚y przedstawiÅ‚a wnuczka jej zaÅ‚ożyciela – Aleksandra Dawidowicz.

 

W trakcie uroczystoÅ›ci udostÄ™pniono do zwiedzania  wystawy okolicznoÅ›ciowych oraz ksiÄ™gÄ™ pamiÄ…tkowÄ…. Podczas spotkania wystÄ…piÅ‚ chór szkolny oraz uczniowie z oryginalnym pokazem mody i parodiÄ… Jeziora ŁabÄ™dziego, która wzbudziÅ‚a salwy Å›miechu i ogólny podziw. A po części oficjalnej uczestnicy wziÄ™li udziaÅ‚ w festynie.

Jubileusz szkoÅ‚y w Tujsku poÅ‚Ä…czony byÅ‚ z obchodami  40-lecia Gminy Stegna . Przy  tej okazji Wójt Jolanta Kwiatkowska uhonorowaÅ‚a medalami osoby i organizacje szczególnie zasÅ‚użone i majÄ…ce  szczególny, pozytywny wpÅ‚yw na spoÅ‚eczność lokalnÄ… Tujska i caÅ‚ej gminy. Wyboru osób dokonali soÅ‚tysi, radni oraz spoÅ‚eczność Tujska.

 

Medale zostały wręczone następującym osobom i podmiotom:

 Józef Chojna – pierwszy soÅ‚tys wsi Rybina, wieloletni dziaÅ‚acz spoÅ‚eczny w poczÄ…tkowym okresie ksztaÅ‚towania siÄ™ życia osadniczego na Å»uÅ‚awach, dziaÅ‚aÅ‚ w Samopomocy ChÅ‚opskiej, Banku SpóÅ‚dzielczym i szkole,  Weteran Walk o Wolność i NiepodlegÅ‚ość Ojczyzny, obecnie jeden z najstarszych mieszkaÅ„ców gminy –  Rybina

 

 Kazimiera Lesiak –jedna z pierwszych osób przybyÅ‚ych po wojnie do Rybiny,  wieloletnia czÅ‚onkini KoÅ‚a GospodyÅ„ Wiejskich w Rybinie, sekretarz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, odznaczona orderem Serca Matkom Wsi, obecnie najstarsza mieszkanka Rybiny.

 

 Jerzy Lesiak – przewodniczÄ…cy Ludowego ZespoÅ‚u Sportowego w latach 60-tych, sekretarz Gminnego ZwiÄ…zku Rolników, KóÅ‚ek i Organizacji Rolniczych,  dyspozytor a nastÄ™pnie kierownik MiÄ™dzykóÅ‚kowej Bazy Maszynowej,  pracownik UrzÄ™du Gminy w Rybinie i Stegnie, obecnie na emeryturze.

 

Jan Gierszewski – wieloletni  dziaÅ‚acz spoÅ‚eczny, czÅ‚onek Banku SpóÅ‚dzielczego, wspóÅ‚zaÅ‚ożyciel   kóÅ‚ek i organizacji rolniczych.

 

 Krystyna Gapska – urodzona na Å»uÅ‚awach, czÅ‚onek Chóru Å»uÅ‚awskiego

 

StanisÅ‚aw Trochimiuk – wieloletni druh Ochotniczej Straży Pożarnej, dziaÅ‚acz spoÅ‚eczny

 

Anna Nieckarz – wieloletni soÅ‚tys wsi Åšwierznica, dziaÅ‚acz spoÅ‚eczny

 

Andrzej Traczuk – radny trzech kadencji Rady Gminy, dziaÅ‚acz spoÅ‚eczny

 

BronisÅ‚aw Jakubas – radny Gromadzkiej Rady Narodowej Rybiny i Stegny, dziaÅ‚acz spoÅ‚eczny

 

Kazimierz Rybicki – wieloletni pracownik i Dyrektor Specjalnego OÅ›rodka Szkolno- Wychowawczego w Junoszynie, dziaÅ‚acz spoÅ‚eczny, radny 2 kadencji Rady Gminy, przewodniczÄ…cy Rady Gminy w latach 1998- 2002

 

LechosÅ‚aw Zawrotniak- dÅ‚ugoletni pracownik UrzÄ™du Gminy w Stegnie, radny 2 kadencji Rady Gminy, Wójt Gminy Stegna w latach 1990- 1995

 

Stowarzyszenie „ Dajmy dzieciom szansÄ™ CheÅ‚mek Osada”-  Teresa Czapiewska Wiceprezes Stowarzyszenia, Stowarzyszenie zajmuje siÄ™ prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i mÅ‚odzieży  z rodzin dysfunkcyjnych w ramach Å›wietlicy Å›rodowiskowej, realizuje wiele programów i projektów edukacyjnych

 

oraz  SpoÅ‚eczność  ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Tujsku, w imieniu której medal odebraÅ‚a Dyrektor ZS - Barbara Piechnik.

 

Zapraszamy do objerzenia relacji z uroczystości:

ZdjÄ™cia z obchodów rocznicy 60 lecia szkoÅ‚y i 40 lecia Gminy można zobaczyć TUTAJ

Uchonorowanych nagrodami Wójta Gminy można zobaczyć TUTAJ

WystawÄ™ okolicznoÅ›ciowÄ… można oglÄ…dać w budynku ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ i TUTAJ.

Liczba wyświetleń: 1254