Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE Drukuj Stworz PDF

 Stowarzyszenie „KULTURALNI” zrealizowaÅ‚o w  ramach zadania publicznego pt.:  „Cudze chwalicie – swego nie znacie,  z nami swój region w peÅ‚ni poznacie” sfinansowanego ze Å›rodków Gminy Stegna przeznaczonych na realizacjÄ™ Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych  w 2014r. pierwszy etap zadania – rozpoczÄ™to tworzenie Tajemniczego Ogrodu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Stegnie.

Bo my krzewy razem sadzimy i dobrze siÄ™ przy tym bawimy!  Takie hasÅ‚o towarzyszyÅ‚o nam podczas piÄ…tkowej zabawy, 27 czerwca 2014 r. (bÄ™dzie datÄ… pamiÄ™tnÄ…), przy tworzeniu nowego miejsca upiÄ™kszajÄ…cego naszÄ… GminÄ™.  UdziaÅ‚ w naszym przedsiÄ™wziÄ™ciu wzięło ponad 30 osób mniejszych i wiÄ™kszych. Pierwsze roÅ›linki zasadzili najmÅ‚odsi mieszkaÅ„cy naszej Gminy – grupa „Misiów” (3, 4-latki), którzy zobowiÄ…zali siÄ™ do sprawdzania, czy roÅ›linki rosnÄ… tak jak oni.  Na czas zbiórki zebraÅ‚a siÄ™ mÄ™ska ekipa w skÅ‚adzie: Kacper, Przemek, Maciek, Olek, Tomek, Antek, Piotrek i Mariusz. MÅ‚odzież  ochoczo przystÄ…piÅ‚a do prac ogrodniczych, w ruch poszÅ‚y Å‚opaty, grabie i taczka,     i w ten oto sposób zapoczÄ…tkowaliÅ›my Tajemniczy Ogród przy Bibliotece. ByÅ‚a bardzo dobra zabawa, praca poÅ‚Ä…czona z naukÄ… i elementami wychowawczymi. Nasi uczestnicy zobowiÄ…zali siÄ™ do pilnowania, aby naszych roÅ›linek (ogrodu) nikt nie zdewastowaÅ‚.

Atmosferę naszej akcji oddaje fotoreportaż.

Liczba wyświetleń: 849