Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Muzyka Polska na Żuławach - zapraszamy na koncerty !!! Drukuj Stworz PDF

plakat

 

,,Muzyka polska na Å»uÅ‚awach”  - to pierwsza edycja Festiwalu, którego niekwestionowanym atutem jest jego repertuar - dzieÅ‚a polskich mistrzów kompozycji. WartoÅ›ciÄ… wydarzenia sÄ… niewÄ…tpliwie  miejsca – piÄ™kne, zabytkowe wnÄ™trza gotyckich koÅ›cioÅ‚ów, które na czas festiwalu peÅ‚nić bÄ™dÄ… rolÄ™ sal koncertowych, otwartych dla szerokiego grona sÅ‚uchaczy.

Å»uÅ‚awy to wbrew pozorom kraina zaskakujÄ…ca dynamikÄ… i idealnÄ… wspóÅ‚pracÄ… czÅ‚owieka z naturÄ…. Rolniczy charakter Å»uÅ‚aw podkreÅ›lajÄ… wsie ulokowane wedÅ‚ug planów krzyżackich, a menonickie cmentarze przypominajÄ… o przybyszach z Holandii dawniej zamieszkujÄ…cych te ziemie.

SpoÅ‚eczność tego regionu ze wzglÄ™du na usytuowanie z dala od wiÄ™kszych oÅ›rodków, ma ograniczony dostÄ™p do oferty kulturalnej. Dlatego też, ElblÄ…ska Orkiestra Kameralna bÄ™dzie docieraÅ‚a, poprzez koncerty organizowane w ich miejscach zamieszkania (PasÅ‚Ä™k, DzierzgoÅ„, Krzyżanowo, Pruszcz GdaÅ„ski, Nowy Dwór GdaÅ„ski, Stegna). 

Festiwal stanowić bÄ™dzie nowÄ…, cyklicznÄ… propozycjÄ™ kontaktu z muzykÄ… polskÄ…, skierowanÄ… zarówno do mieszkaÅ„ców caÅ‚ego regionu Å»uÅ‚aw, jak i odbiorców oferty turystycznej.
W programie festiwalowych koncertów znajdÄ… siÄ™ utwory: Souvenir la mer Baltic op. 24 Karola LipiÅ„skiego, Nokturn op. 27 nr 2 Fryderyka Chopina, Polonez D-dur Henryka Wieniawskiego, Melodia Ignacego Paderewskiego, Serenada MieczysÅ‚awa KarÅ‚owicza, Oberek 1 Grażyny Bacewicz Pięć melodii ludowych Witolda LutosÅ‚awskiego, Suita staropolska Andrzeja Panufnika oraz Orawa Wojciecha Kilara. Taki sposób prezentacji przybliży ciekawÄ… i bogatÄ… historiÄ™ regionu w powiÄ…zaniu  z prezentacjÄ… wielkich dzieÅ‚ Å›wiatowej kameralistyki.

Podczas Festiwalu swoje umiejÄ™tnoÅ›ci zaprezentujÄ… znakomici artyÅ›ci:  Janusz Wawrowski – mÅ‚ody, utalentowany skrzypek i kameralista. Laureat wielu krajowych i miÄ™dzynarodowych konkursów skrzypcowych, wielokrotny stypendysta Ministra Kultury. WystÄ™puje jako solista na koncertach kameralnych i symfonicznych w najwiÄ™kszych salach w kraju oraz w Europie. Maestro Marek MoÅ› -   wybitny dyrygent. Należy do najwiÄ™kszych osobowoÅ›ci artystycznych w europejskiej kameralistyce. Jest zaÅ‚ożycielem Kwartetu ÅšlÄ…skiego, z którym wystÄ™powaÅ‚ w najbardziej prestiżowych festiwalach i estradach Å›wiata. Jest dyrygentem oraz dyrektorem artystycznym Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO. ElblÄ…ska Orkiestra Kameralna - tworzÄ… jÄ… mÅ‚odzi i niezwykle utalentowani muzycy, którzy stale rozwijajÄ… swoje umiejÄ™tnoÅ›ci. Z roku na roku Orkiestra cieszy siÄ™ coraz wiÄ™kszym krÄ™giem publicznoÅ›ci oraz entuzjastów proponowanej przezeÅ„ sztuki zarówno w kraju, jak i za granicÄ….

ZaÅ‚ożeniem projektu jest również aktywny udziaÅ‚ Å›rodowisk lokalnych w organizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia i kreowanie wspólnych wydarzeÅ„ artystycznych, które w przyszÅ‚oÅ›ci mogÄ… wpÅ‚ynąć na dalszÄ… wspóÅ‚pracÄ™ przy realizacji kolejnych edycji Festiwalu.

 

Projekt Festiwal ,,Muzyka polska na Å»uÅ‚awach” jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydarzenia artystyczne, priorytet: Muzyka.

Patronat honorowy nad Festiwalem objÄ™li: MarszaÅ‚ek Województwa Pomorskiego, MarszaÅ‚ek Województwa WarmiÅ„sko-Mazurskiego oraz Prezydent Miasta ElblÄ…g.

Patronat nad Festiwalem do tej pory objÄ™li: Burmistrz Miasta PasÅ‚Ä™k – WiesÅ‚aw Åšniecikowski, Burmistrz Miasta DzierzgoÅ„ - Kazimierz Szewczun, Wójt Gminy Stare Pole -WÅ‚odzimierz ZaÅ‚ucki, Burmistrz Miasta Nowy Dwór GdaÅ„ski - Jacek Michalski, Wójt Gminy Stegna – Jolanta Kwiatkowska, Burmistrz Pruszcza GdaÅ„skiego – Janusz Wróbel.

Patronat medialny nad wydarzeniem objÄ™li: Telewizja Polska S.A./OddziaÅ‚ 

w Olsztynie, Telewizja Elbląska, Gazeta Olsztyńska, Dziennik Bałtycki, Dziennik Elbląski, Radio Olsztyn S.A., Radio Gdańsk S.A., Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

WspóÅ‚praca redakcyjna: RMFClassic.

 

Program Festiwalu:

17 lipca 2014r.  - godz. 19:00, KoÅ›cióÅ‚ p.w. Å›w. BartÅ‚omieja, PasÅ‚Ä™k, pl. Åšw. Wojciecha 1,

godz. 16:00 - otwarta próba generalna skierowana do dzieci i mÅ‚odzieży.

Rolę organizatora w swojej miejscowości objął Pasłęcki Ośrodek Kultury.


18 lipca 2014r. - godz. 19:00 - KoÅ›cióÅ‚ p.w. Trójcy PrzenajÅ›wiÄ™tszej, DzierzgoÅ„, ul. Mickiewicza 1,

godz. 16:00 - otwarta próba generalna skierowana do dzieci i mÅ‚odzieży.

Rolę organizatora w swojej miejscowości objął Dzierzgoński Ośrodek Kultury.

 

19 lipca 2014r. - godz. 19:00 - KoÅ›cióÅ‚ p.w. Å›w. Barbary, Stare Pole, Krzyżanowo 13, 

godz. 16:00 - otwarta próba generalna skierowana do dzieci i mÅ‚odzieży.

Rolę organizatora w swojej miejscowości objął Gminny Ośrodek Kultury w Starym Polu.


20 lipca 2014r. -  godz. 19:00 - KoÅ›cióÅ‚ p.w. Przemienienia PaÅ„skiego, Nowy Dwór GdaÅ„ski, ul. DrzymaÅ‚y 3,

godz. 16:00 - otwarta próba generalna skierowana do dzieci i mÅ‚odzieży. 

Rolę organizatora w swojej miejscowości objął Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

 

21 lipca 2014r.  -  godz. 19:00 - KoÅ›cióÅ‚ p.w. Podwyższenia Krzyża ÅšwiÄ™tego, Pruszcz GdaÅ„ski, ul. Woj. Polskiego 37,      

godz. 16:00 - otwarta próba generalna skierowana do dzieci i mÅ‚odzieży.

Rolę organizatora w swojej miejscowości objęło Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.


22 lipca 2014r. - godz. 19:00 - KoÅ›cióÅ‚ p.w. NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Matki KoÅ›cioÅ‚a, ul. GdaÅ„ska 26a, Jantar

godz. 16:00 - otwarta próba generalna skierowana do dzieci i mÅ‚odzieży.

Rolę organizatora w swojej miejscowości objął Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie.

 

Liczba wyświetleń: 1160