Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Święto Policji Drukuj Stworz PDF

Z okazji ÅšwiÄ™ta Policji  wszystkim policjantom i pracownikom Policji życzÄ™ zdrowia, pomyÅ›lnoÅ›ci, satysfakcji z dobrze wykonanych obowiÄ…zków oraz spokojnej i bezpiecznej sÅ‚użby.

 

Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska

UstawÄ… Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powoÅ‚ano PolicjÄ™ PaÅ„stwowÄ…. Na pamiÄ…tkÄ™ tego wydarzenia wspóÅ‚czesna Policja obchodzi swoje Å›wiÄ™to 24 lipca. 

 

Z tej okazji nowodworscy, malborscy i sztumscy stróże prawa obchodzili uroczyÅ›cie 95 rocznicÄ™ powstania Policji PaÅ„stwowej. Tegoroczna akademia odbyÅ‚a siÄ™ w murach Muzeum Zamkowego w Malborku.


W trakcie Å›wiÄ™ta ZastÄ™pca Komendanta Wojewódzkiego w GdaÅ„sku mÅ‚. insp. Zbigniew Maj wrÄ™czyÅ‚ odznaczenia resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia dla policjantów i pracowników trzech pomorskich komend powiatowych – nowodworskiej, malborskiej i sztumskiej. W wydarzeniu wziÄ™li też udziaÅ‚ przedstawiciele lokalnych wÅ‚adz samorzÄ…dowych, wspóÅ‚pracujÄ…cych z policjÄ… sÅ‚użb mundurowych i instytucji oraz KoÅ›cioÅ‚a.

 

Prócz funkcjonariuszy i pracowników policji w uroczystej akademii udziaÅ‚ wziÄ™li przedstawiciele lokalnych wÅ‚adz samorzÄ…dowych, wspóÅ‚pracujÄ…cych z nimi sÅ‚użb mundurowych i instytucji oraz KoÅ›cioÅ‚a, a także czÅ‚onkowie policyjnych rodzin.

 

W trakcie Å›wiÄ™ta zostaÅ‚y wrÄ™czone odznaczenia resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia dla policjantów i pracowników trzech komend powiatowych: malborskiej, nowodworskiej i sztumskiej. W tym roku na wyższe stopnie policyjne awansowaÅ‚o 105 funkcjonariuszy z tych jednostek.

 

SpoÅ›ród nowodworskiej zaÅ‚ogi awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymaÅ‚o 25 policjantów. Na stopieÅ„ inspektora policji zostaÅ‚ mianowany mÅ‚. insp. WacÅ‚aw Łokuciewski Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze GdaÅ„skim. Ponadto Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lipca 2014 r. medalem brÄ…zowym za dÅ‚ugoletniÄ… sÅ‚użbÄ™ zostali odznaczeni st. asp. Sebastian BiaÅ‚achowski i Pan Tomasz Maciejewski z nowodworskiej jednostki. Oprócz tego Starosta Nowodworski Pani Ewa DÄ…bska wyróżniÅ‚a upominkami sierż. sztab. PawÅ‚a StypuÅ‚Ä™ z Posterunku Policji w Stegnie oraz paniÄ… HalinÄ™ Kulik – wieloletniego pracownika nowodworskiej komendy. Za wspóÅ‚pracÄ™ na rzecz bezpieczeÅ„stwa i porzÄ…dku publicznego Burmistrz Nowego Dworu GdaÅ„skiego wyróżniÅ‚ asp. sztab. Grzegorza PaÅ‚ubickiego i pana Tomasza Maciejewskiego. Rozkazy personalne o wyróżnieniu i nagrodzeniu odebrali z rÄ…k mÅ‚. insp. Zbigniewa Maj asp. Jacek MaryÅ„czak i sierż. sztab. Tomasz TabaczyÅ„ski, którzy w lipcu tego roku uratowali życie mężczyźnie znajdujÄ…cemu siÄ™ w objÄ™tym pożarem domu.

 

Komendanci powiatowi wrÄ™czyli podziÄ™kowania za owocnÄ… wspóÅ‚pracÄ™ przybyÅ‚ym na uroczystość przedstawicielom wÅ‚adz samorzÄ…dowych z poszczególnych powiatów oraz innych instytucji wspóÅ‚pracujÄ…cych na co dzieÅ„ z policjantami.

 

ZastÄ™pca Komendanta Wojewódzkiego mÅ‚. insp. Zbigniew Maj podziÄ™kowaÅ‚ wszystkim podlegÅ‚ym funkcjonariuszom i pracownikom Policji za rzetelnÄ… i oddanÄ… sÅ‚użbÄ™, a ich rodzinom za wsparcie i wyrozumiaÅ‚ość w dzieleniu z policjantami trudów codziennej pracy.

Relacja TV ze Å›wiÄ™ta 

Liczba wyświetleń: 1096