Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2025. Drukuj Stworz PDF

Zapraszamy mieszkaÅ„ców Gminy Stegna, różnych grup spoÅ‚ecznych w tym przedstawicieli organizacji pozarzÄ…dowych, podmiotów gospodarczych, rolników i instytucji kultury do udziaÅ‚u w pracach ZespoÅ‚u w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Stegna na lata 2014-2020.

Uaktualnienie Strategii w gÅ‚ównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiÄ…zujÄ…cego dokumentu do gÅ‚ównych dokumentów strategicznych kraju i regionu wyznaczajÄ…cych zakres i ramy polityki spoÅ‚ecznej na kolejne lata. Nowa Strategia Rozwoju Gminy Stegna bÄ™dzie dokumentem okreÅ›lajÄ…cym gÅ‚ówne kierunki rozwoju w kontekÅ›cie perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Opracowanie Strategii bÄ™dzie obejmowaÅ‚o koncepcjÄ™ funkcjonowania Gminy Stegna na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji, misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy rozwojowych.

Do zadań Zespołu należeć będzie:

  1. Uczestniczenie w warsztatach nad opracowaniem strategii (posiedzenia co najmniej raz na tydzień) w terminach wskazanych przez przewodniczącego lub koordynatora zespołu,
  1. PowoÅ‚anie zespoÅ‚ów zadaniowych,
  2. Weryfikowanie oraz opiniowanie założeń programowych, określających zakres opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stegna,
  3. Udział w opracowaniu i opiniowaniu planu działania, harmonogramu realizacji
    Strategii,
  4. Opiniowanie wniosków i rekomendacji sÅ‚użącym wypracowaniu wstÄ™pnego projektu Strategii w zakresie dotyczÄ…cym w szczególnoÅ›ci diagnozy stanu, celów strategicznych, obszarów polityki rozwoju, kierunków polityki rozwoju.
  5. Uzgadnianie kwestii spornych związanych z wnioskami, uwagami oraz postulatami zgłaszanymi do projektu strategii w ramach konsultacji społecznych oraz opiniowanie raportu końcowego z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Termin zgÅ‚aszania kandydatów na czÅ‚onków ZespoÅ‚u ds. opracowania Strategii Rozwoju SpoÅ‚eczno-Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2025 upÅ‚ywa z dn. 14 sierpnia 2014 r. ZgÅ‚oszenie na zaÅ‚Ä…czonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentowania instytucji/podmiotu) należy przesÅ‚ać na adres: UrzÄ…d Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna lub elektronicznie na adres: [email protected] lub [email protected]

OsobÄ… do kontaktu w powyższej sprawie jest Iwona Wojtasik, nr tel.: 55 247 81 71 wew. 30

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik formularz zgÅ‚oszeniowy 2014-08-08 08:11:47
Liczba wyświetleń: 1348