Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2025. Drukuj Stworz PDF

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stegna, różnych grup społecznych w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, rolników i instytucji kultury do udziału w pracach Zespołu w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Stegna na lata 2014-2020.

Uaktualnienie Strategii w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do głównych dokumentów strategicznych kraju i regionu wyznaczających zakres i ramy polityki społecznej na kolejne lata. Nowa Strategia Rozwoju Gminy Stegna będzie dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Opracowanie Strategii będzie obejmowało koncepcję funkcjonowania Gminy Stegna na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji, misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy rozwojowych.

Do zadań Zespołu należeć będzie:

  1. Uczestniczenie w warsztatach nad opracowaniem strategii (posiedzenia co najmniej raz na tydzień) w terminach wskazanych przez przewodniczącego lub koordynatora zespołu,
  1. Powołanie zespołów zadaniowych,
  2. Weryfikowanie oraz opiniowanie założeń programowych, określających zakres opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stegna,
  3. Udział w opracowaniu i opiniowaniu planu działania, harmonogramu realizacji
    Strategii,
  4. Opiniowanie wniosków i rekomendacji służącym wypracowaniu wstępnego projektu Strategii w zakresie dotyczącym w szczególności diagnozy stanu, celów strategicznych, obszarów polityki rozwoju, kierunków polityki rozwoju.
  5. Uzgadnianie kwestii spornych związanych z wnioskami, uwagami oraz postulatami zgłaszanymi do projektu strategii w ramach konsultacji społecznych oraz opiniowanie raportu końcowego z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2025 upływa z dn. 14 sierpnia 2014 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji/podmiotu) należy przesłać na adres: Urząd Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna lub elektronicznie na adres: gmina@stegna.pl lub iwona.wojtasik@stegna.pl

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Iwona Wojtasik, nr tel.: 55 247 81 71 wew. 30

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik formularz zgłoszeniowy 2014-08-08 08:11:47
Liczba wyświetleń: 1227